Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
34/04
24 SEP

Sertifiseringsforskriften (EASA) - Presisering av krav til dokumentasjon i forbindelse med søknad om luftdyktighetsbevis i Part 21, Subpart H, Part 21A.174

Bestemmelser om krav til dokumentasjon i forbindelse med søknad om luftdyktighetsbevis fremgår av Sertifiseringsforordningen, Part 21, Subpart H. I henhold til Sertifiseringsforordningen Artikkel 5 nr. 1, jf. sertifiseringsforskriften (EASA) § 8 fjerde ledd, gjelder Subpart H fra 28. september 2004 for luftfartøy som har typesertifikat i henhold til sertifiseringsforskriften (EASA) og som søker om norsk luftdyktighetsbevis.

Det fremgår av Part 21A. 174 (a) at søknad om luftdyktighetsbevis skal være i henhold til krav som stilles av kompetent myndighet2.

I forbindelse med at ovennevnte bestemmelse gjelder fra 28. september 2004, finner Luftfartstilsynet det nødvendig å gi utfyllende informasjon om hvilken dokumentasjon som kreves ved søknad om luftdyktighetsbevis.

I det følgende gis det en oversikt over hvilken dokumentasjon Luftfartstilsynet krever ved søknad om luftdyktighetsbevis i henhold til Part 21, jf. Part 21A.174 (a):

1. Krav til dokumentasjon ved søknad om luftdyktighetsbevis

(a) Eier eller bruker skal sende søknad om luftdyktighetsbevis på fastlagt skjema vedlagt nødvendig dokumentasjon til Luftfartstilsynet innen fastsatt frist. Dokumentene skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.

(b) Vedlagt skjema skal benyttes ved søknad om luftdyktighetsbevis, jf. vedlegg 1 til denne AIC N. Skjemaet er tilgjengelig på internett på www.luftfartstilsynet.no.

(c) Dokumentasjon som kreves ved søknad om luftdyktighetsbevis fremgår av vedlegg 2 til denne AIC N. Vedlegg 2 er veiledende informasjon til søker og vil bli anvendt med bakgrunn i hvilket luftfartøy det søkes om luftdyktighetsbevis for og hvilket land luftfartøyet importeres fra.

(d) Vedlikeholdsrapport (VR) skal være vedlagt søknad om luftdyktighetsbevis eller foreligge ved besiktelse av luftfartøyet. Vedlikeholdsrapport I og II er nå slått sammen til en VR.3 Skjema for VR er tilgjengelig på internett på www.luftfartstilsynet.no eller ved henvendelse til Luftfartstilsynet.

(e) Gebyr for utstedelse av luftdyktighetsbevis og årsgebyr for luftdyktighetstilsyn må være betalt i samsvar med forskrift av 31. august 2004 om gebyr for luftfartens offentlige innretninger (gebyrregulativet), BSL A 1-2 § 2.

1. Forskrift av 22. februar nr. 466 om gjennomføring av Commission Regulation (EC) No 1702/2003 for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organizations.

2. Part 21A.174 (a): “Pursuant to 21A.172, an application for an airworthiness certificate shall be made in a form and manner established by the competent authority of the Member State of registry.”

3. Vedlikeholdsrapport skal opprettes i forbindelse med søknad om utstedelse / fornyelse av luftdyktighetsbevis og for opprettholdelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis. Den gjelder for alle luftfartøy unntatt amatørbygde luftfartøy.

2. Saksbehandling i forbindelse med søknad om luftdyktighetsbevis

(a) Luftfartstilsynet behandler søknad om luftdyktighetsbevis.

(b) Luftfartstilsynet fastsetter tid og sted for besiktelse og / eller kontrollflyging og meddeler dette til eier, bruker eller vedlikeholdsinstans.

(c) Eier og / eller bruker har ansvar for at luftfartøyet fremstilles for besiktelse og / eller kontrollflyging.

(d) Luftfartstilsynet avgjør omfanget av besiktelse.

(e) Dersom det skal gjennomføres kontrollflyging skal fastlagt skjema benyttes. Skjema er tilgjengelig på internett på www.luftfartstilsynet.no eller ved henvendelse til Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynets representant vil i samråd med eier og / eller bruker fastsette hva kontrollflygingen skal omfatte.

(f) Før kontrollflyging foretas skal fartøysjef godkjennes av Luftfartstilsynet.