Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
58/05
13 DES

EASAs gebyrforordning trådt i kraft i Norge

1 Innledning

Forordning 488/2005 on fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency ble inntatt i EØS-avtalen 2. desember 2005. Forordningen er nå også gjennomført i norsk rett ved endring av EASA-forskriften1.

Forordning danner grunnlaget for at EASA kan kreve avgifter for de oppgaver som Byrået utfører, i første rekke for de godkjennelser som EASA utsteder. Det vil si der EASA, i motsetning til Luftfartstilsynet, er kompetent myndighet (”Competent Authority”). Dette innebærer at EASA, og ikke lengre Luftfartstilsynet, vil kunne kreve avgift for luftdyktighetssertifiseringer overfor nasjonale aktører. Forordningen følger som vedlegg til EASA-forskriften. I tillegg kan den lastes ned direkte fra EASAs hjemmeside2.

2 Nærmere om hvilke godkjennelser som det nå må svares avgift for direkte mot EASA

Nedenfor følger en oversikt over hvilke godkjennelser som det nå må svares avgift for:

- Typesertifikat (TC), samt årlig avgift for innehavelse av TC.
- Restricted Typesertifikat (RTC), samt årlig avgift for innehavelse av TC.
- Større endringer (Supplemental Typesertifikat, STC).
- Mindre endringer.
- Større/mindre reparasjoner.
- Design Organisation Approval (DOA) eller godkjennelse for å benytte Alternative Procedures to Design Organisation Approval (ADOAP).

Beregningen av den enkelte avgift til EASA vil følge beregningsmodellen i EASAs gebyrforordning og dets anneks. Luftfartstilsynet vil i denne sammenheng vise til sitt informasjonsbrev 31. mai 2005 om gebyrforordningen, der det er orientert nærmere om forordningen samt gitt noen eksempler som illustrerer prisforskjellen i NOK mellom Luftfartstilsynets tidligere satser og EASAs satser3.

3 Nærmere om de praktiske konsekvenser

Henvendelser knyttet til godkjennelser nevnt overfor i punkt 2 kan fortsatt rettes til Luftfartstilsynet, som vil bistå søkere i deres kontakt med EASA. Om det faktisk vil være Luftfartstilsynet eller EASA som deretter vil forestå selve det tekniske sertifiseringsarbeidet forbundet med den enkelte godkjennelse vil avhenge av flere forhold, bl.a. oppgavens karakter. Dette vil bli nærmere regulert i avtale mellom EASA og Luftfartstilsynet.

1. Jf. forskrift 23. mai 2005 nr. 459 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå m.v., samt kommisjonsforordning 488/2005 om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA-forskriften). Forskriften har til orientering fått en ny og kortere tittel.

2. http://www.easa.eu.int/home/regul_fees_charges_en.html