Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
11/06
27 MAR

Anvendelse av sertifiseringsforskriften, Part 21

Denne AIC N kansellerer AIC N 03/05.

Nytt EASA-regelverk om vedlikehold, sertifisering m.v. ble gjennomført i norsk rett via EØS-avtalen og trådte i kraft 1. juni 2005. Norge ble fra samme tidspunkt medlem av EASA. Fra dette tidspunktet har Luftfartstilsynets Luftdyktighetsseksjon anvendt sertifiseringsforskriften og dets vedlegg Part 21 i forbindelse med søknader om design av modifikasjoner og reparasjoner, godkjennelse som design- eller produksjonsvirksomhet samt utstedelse av Luftdyktighetsbevis.

På bakgrunn av at det har vært en del uklarheter om hvordan regelverket skal anvendes i praksis, finner Luftfartstilsynet det nødvendig å gi informasjon om dette.

Part 21 gjelder for enhver aktivitet som omfattes av begrepet ”Certification”. Ansvaret for disse aktivitetene ligger i hovedsak hos EASA. Det tekniske arbeidet kan, på bakgrunn av en arbeidsavtale mellom EASA og Luftfartstilsynet, delegeres til Luftfartstilsynets Luftdyktighetsseksjon. På enkelte områder har Luftfartstilsynet ved Luftdyktighetsseksjonen selv ansvaret for aktiviteten.

For norske virksomheter er følgende deler (subparts) av Part 21 av interesse:

Godkjennelse for Produksjon av flymateriell (subparts F eller G). Her ligger hele ansvaret hos Luftfartstilsynet ved Luftdyktighetsseksjonen. Søknad på Form 50 for Production Organisation Approval (POA) skal således sendes direkte til Luftfartstilsynet og fakturering skjer i henhold til forskrift om gebyr for luftfartens offentlige forretninger, BSL A 1-2 (Gebyrregulativet).

Godkjennelse for Design av flymateriell (subpart J). Utstedelse av Design Organisation Approvals (DOA) er EASAs ansvar, og søknad må således sendes EASA på Form 80. EASA kan imidlertid sette ut det tekniske arbeidet til en nasjonal myndighet. For norske søkere vil dette normalt være Luftfartstilsynet. Fakturering vil skje direkte fra EASA i henhold til EASA Gebyrforordning 488/2005. Selve godkjennelsen utstedes av EASA basert på et Technical Visa fra Luftfartstilsynet.

_________________________________________________

1. (1) Forskrift 23. mai 2005 nr. 459 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelsen av et europeisk flysikkerhetsbyrå, forordning (EF) nr. 1643/2003 av 22. juli 2003 og forordning (EF) nr. 1701/2003 av 24. september 2003 om endring av forordning (EF) nr. 1592/2002, samt forordning (EF) nr. 104/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av regler for organiseringen og sammensetningen av klageinstansen for Det europeiske flysikkerhetsbyrået i norsk rett (EASA-forskriften) (2) forskrift 24. mai 2005 nr. 461 om gjennomføring av forordning (EF) 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og (3) forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i
disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Mindre modifikasjoner og mindre reparasjoner (subpart D og M). Virksomheter med DOA kan selve behandle søknader om mindre modifikasjoner og mindre reparasjoner. Virksomheter som ikke har DOA må søke EASA på Form 32. Det er tilstrekkelig å sende kun Form 32 til EASA, mens selve det tekniske underlaget kan sendes direkte til Luftfartstilsynet ved Luftdyktighetsseksjonen sammen med en kopi av Form 32. Bakgrunnen for sistnevnte er at EASA vil allokere selve det tekniske arbeidet til norsk myndighet for en norsk søker. Fakturering vil være direkte fra EASA i henhold til Forordning 488/2005. Godkjennelse av mindre modifikasjoner og mindre reparasjoner utstedes av EASA basert på Technical Visa fra Luftfartstilsynet.

Større modifikasjoner (STC subpart E). Søker må ha eller være søker til DOA. Komplett søknad med alt teknisk underlag må sendes til EASA på Form 33. Bakgrunnen er at det ikke er automatikk i at det tekniske arbeidet blir allokert til norsk myndighet. EASA fakturerer i henhold til Gebyrforordning 488/2005. Godkjennelse av større modifikasjoner utstedes av EASA basert på Technical Visa fra den myndighet som har utført det tekniske arbeidet. Enhver større modifikasjon som ikke er designet av en TC-holder, vil bli en STC.

Større reparasjoner (subpart M). Søker må ha eller være søker til DOA. Komplett søknad med alt teknisk underlag må sendes til EASA på Form 31. Bakgrunnen er at det ikke er automatikk i at det tekniske arbeidet blir allokert til norsk myndighet. EASA fakturerer direkte i henhold til Gebyrforordning 488/2005. Godkjennelse av større reparasjoner utstedes av EASA basert på et Technical Visa fra den myndighet som har utført det tekniske arbeidet.

Det legges til at søkere som har DOA og er innehaver av Type Certificate (TC) eller Supplemental Type Certificate (STC), kan selv godkjenne større reparasjoner.

Validering av STC’er. STC’er som ikke allerede er godkjent av EASA må valideres av EASA. Eier/operatør av luftfartøy somønsker å implementere en STC, må derfor sjekke om den/de aktuelle STC/STC’er er godkjent av EASA. For STC’er godkjent i et JAA land før 28. september 2003 vil disse være automatisk godkjent også etter denne dato. For STC’er godkjent etter dette tidspunkt må det undersøkes på www.easa.eu.int eller på en annen EU myndighets nettside om den/de aktuelle STC/STC’er er godkjent av EASA, eventuelt kan man også undersøke dette med STC-holder. Dette gjelder både STC’er som ønskes implementert på luftfartøyet i Norge og STC’er som sitter på et importert luftfartøy som kommer utenfra EU-området. Søknad om validering sendes EASA på Form 33 fra STC-holder som så blir fakturert direkte fra EASA.

Utstedelse av forskjellige typer av luftdyktighetsbevis og Permit to Fly (subpart H). Slike søknader behandles av Luftfartstilsynet ved Luftdyktighetsseksjonen. Fakturering skjer i henhold til gebyrregulativet (BSL A 1-2). For de tilfeller det er nødvendig å utstede miljødyktighetsbevis i henhold til Part 21 subpart I vil dette være en del av prosessen knyttet til søknad i henhold til subpart H. I en overgangsperiode gjelder forskrift 24. februar 2004 nr. 433 om kontinuerlig luftdyktighet, BSL B 1-2.

Alle nødvendige søknadsskjemaer (Forms) er tilgjengelig på www.easa.eu.int .