Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
25/07
06 JUN

Retningslinjer for godkjenning av operative sekundærbaser

Luftfartstilsynet vil med dette presisere ovenfor norske AOC innehavere at operativ virksomhet utenfor operatørens hovedbase vil kunne medføre krav om Luftfartstilsynets godkjenning, jf. Luftfartstilsynets vilkår for lisens1 pkt. 5 og vilkår for driftstillatelse2 pkt. e.

Luftfartstilsynet vil kreve slik godkjenning i de tilfeller hvor operatøren oppretter en sekundærbase, utenfor operativ hovedbase, som det planlegges å operere fra i mer enn 3 måneder i løpet av et kalenderår, eller i mer enn 5 måneder i løpet av en 24-måneders periode.

Med sekundærbase menes en flyplass, helikopterlandingsplass eller et nærmere definert geografisk område, hvor operatøren planlegger sin virksomhet ut i fra, og hvor operatøren har stasjonert eget luftfartøy, eller flygende personell, på midlertidig eller permanent basis.

For at Luftfartstilsynet skal kunne godkjenne operative sekundærbaser skal operatøren beskrive basen i sin "Operations Manual" hvor følgende forhold skal beskrives;

  • En beskrivelse av basens virksomhet, beliggenhet, fasiliteter, dokumentasjon og utstyr.
  • En beskrivelse av inn-og utflygingssektorer, angitt ved hjelp av kartskisser og koordinater.
  • En beskrivelse av basens prosedyrer for planlegging av flyging, bakketjenester og rapportering.
  • En beskrivelse av hvordan flyginger fra basen autoriseres og overvåkes.
  • En oversikt over basens personell og dets skift/vaktordninger, herunder ansvarsforhold for basesjef/baseansvarlig.

Søknad om godkjenning av sekundærbaser sendes Luftfartstilsynet, vedlagt de nevnte beskrivelser.

Søknaden skal også inneholde kopi av tillatelser fra grunneier der dette er aktuelt, og eventuelt andre berørte parter.

En søknad om godkjenning av sekundærbase vil ikke forhindre at operatøren kan benytte basen før godkjenning foreligger, dog ikke ut over de nevnte 3/5 måneders perioder.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at opprettelse av sekundærbaser som hovedregel vil medføre konsesjonsplikt for landingsplass. Det vises her til forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1).

For godkjenning av sekundærbaser betales gebyr etter regning.

1.  Alminnelige vilkår for å drive ervervsmessig lufttransport i henhold til forskrift av 15 juli 1996 nr. 691 § 1 pkt. 8, jf. luftfartsloven § 16-1 og 8-4

2.  Alminnelige vilkår for å drive ervervsmessig lufttransport i henhold luftfartsloven § 8-8