Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
12/13
07 JUN

Forskrift om gjennomføring av forordning 1178/2011 – "Regulation on Aircrew"

Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer som gjennomfører forordning 1178/2011, som er endret ved forordning 290/2012, ("Regulation on Aircrew") er nå vedtatt og trådt i kraft.

Denne AIC inneholder grunnleggende informasjon til de berørte parter i forbindelse med at dette nye felleseuropeiske regelverket nå tas i bruk i Norge.

Forskriften er publisert på www.lovdata.no og Luftfartstilsynets nettsider www.luftfartstilsynet.no. På våre internettsider vil også fullstendig versjon av forordningen, samt AMC- og veiledningsmateriale bli publisert.

Forordning 1178/2011 inneholder nye felleseuropeiske regler for sertifisering av besetningsmedlemmer som opererer ethvert luftfartøy, uavhengig av om flyging foretas privat eller som ledd i ervervsmessig virksomhet. Personell som opererer luftfartøy såkalte "Annex II" fartøy er unntatt fra forordningens virkeområde, jf. forordning 216/2008, artikkel 4. Disse unntakene omfatter i hovedsak mikrolette fly og helikoptre, eksperimentelle luftfartøy og historiske luftfartøy, forutsatt at disse fartøy ikke benyttes i kommersiell lufttransport. Personell som opererer fartøyer i militær- og statsluftfart vil heller ikke omfattes av forordningen. 

Forordningen vil erstatte gjeldende JAR-FCL regelverk (JAR-FCL 1, 2 og 3), som er gjennomført i forskrift om sertifisering av flygere og krav til flygetreningsorganisasjoner for fly og helikopter av 20. november 2009 nr. 1407 og forskrift om gjennomføring av felleseuropeiske bestemmelser om medisinske krav for tjenestegjørende på luftfartøy, BSL JAR-FCL 3 ("Flight Crew Licencing") endring 5 av 19.juni 2008 nr. 617.

Ved gjennomføring av nytt regelverk oppheves samtidig en rekke nasjonale forskrifter. De områder som ikke omfattes av "Regulation on Aircrew" vil fortsatt være regulert av øvrige nasjonale forskrifter. Dette vil være tilfellet blant annet for mikrofly-segmentet.

Luftfartstilsynet vil i løpet av en overgangsperiode fullføre arbeidet med tilpasning av gjeldende regelverk. I denne perioden vil det være forskrifter som regulerer områder som er omfattet av det nye regelverket, samt segmenter som faller utenfor. Luftfartstilsynet har valgt å la disse forskriftene gjelde parallelt med forskriften som gjennomfører nytt regelverk. Ved eventuell motstrid vil forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer gå foran de gjenstående nasjonale forskriftene.

Som følge av det nye regelverket vil det ikke bli stilt krav om en særskilt vandelsvurdering i henhold til luftfartslovens § 5-3, 1. ledd, i forbindelse med utstedelse av sertifikater. Videre vil det ikke foreligge krav om utstedelse av nasjonale kabinsertifikater. Forskriften BSL C 5-3a som regulerer denne ordningen er opphevet. Det gjøres oppmerksom på at operatører må ivareta de krav som følger av EU-OPS hva gjelder de dokumentasjonskrav for kabinbesetningsmedlemmer og aktuell trening, jf. EU-OPS 1.1035 og 1.995. Det enkelte kabinbesetningsmedlem må oppfylle de krav som fremkommer av forordning 1178/2011. Kabinbesetningsmedlemmer som ikke har en EU-OPS attestasjon utstedt før 7. juni 2013 må få utstedt "Cabin Crew Attestation" (CCA) i henhold til forordning 1178/2011. De som tidligere har mottatt en EU-OPS attestasjon må senest innen 8. april 2017 få utstedt CCA.

Luftfartstilsynet vil fortløpende publisere informasjon på nettsidene, og oppfordrer samtlige aktører å holde seg oppdatert på den informasjon som publiseres.

Spesielle forhold for sertifikatinnehavere og skoler.

  • Sertifikatinnehavere
    “Grandfathering” innebærer at sertifikatinnehavere og organisasjoner som allerede innehar et JAR-FCL sertifikat ikke skal måtte gå gjennom en ny sertifisering i henhold til det nye regelverket, men at gjeldende rettigheter videreføres i det nye systemet og godskrives i henhold til de forskjellige overgangsperiodene som er beskrevet i det nye regelverket.

    Sertifikatinnehavere som ikke har byttet til JAR-FCL sertifikat før 07.juni 2013, vil etter denne datoen ikke ha et gyldig sertifikat og kan derfor ikke føre et luftfartøy før de har fått utstedt et Part-FCL sertifikat.
  • Luftfartstilsynet vil gi nærmere informasjon direkte til skoler, herunder FTO, TRTO og RF om hvordan de må forholde seg til overgangsbestemmelsene for søknad om godkjenning som ATO.
  • Nye treningsorganisasjoner må forholde seg fullt ut til de nye bestemmelsene ved søknad om godkjenning som ATO.