Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
42/07
19 SEP

Kvalitetssystemer PART-M, PART-145, PART-147 og PART-21

På bakgrunn av Luftfartstilsynets tilsynsvirksomhet med Part-M, Part-145, Part-147 og Part-21 organisasjoner, er det erfart varierende fokus på, og forståelse av viktigheten av, kvalitetssystemer.

Luftfartstilsynet vil i den anledning presisere hvilke krav som settes til kvalitetssystemene for organisasjoner godkjent i henhold til Part-M, Part-145, Part-147 og Part-21.

Kvalitetssystemet skal være basert på kravene i FOR 2005-05-24 nr 462: Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften)., jf M.A.712, 145.A.65 og 147.A.130 og FOR 2004-02-22 nr. 466: Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr1702/2003 for luftdyktighets- og miljøsertifisering av fly og tilhørende produkter, deler og utstyr samt sertifisering av konstruksjons- og produksjonsbedrifter (sertifiseringsforskriften – EASA Part-21).

Forordningene har følgende vedlegg:

I:

Part-M (Continuing Airworthiness requirements)

II:

Part-145 (Maintenance organisation approvals)

III:

Part-66 (Certifying staff)

IV:

Part-147 (Training organisation requirements)

V:

Part-21(Certification of aircraft and related products, parts and appliances, and of design and production organisations)

Det presiseres at det er forskjeller på krav til kvalitetssystem innen de respektive parter.

Kvalitetssystemet er Accountable Managers ansvar, og er et verktøy for å sikre at organisasjonens aktiviteter utføres i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

Et velfungerende kvalitetssystem skal muliggjøre at organisasjonene er i stand til å opprettholde sin virksomhet i samsvar med gjeldende forskrifter, og sikre at luftfartøyene er luftdyktig til enhver tid.

Det er organisasjonens ansvar å være i samsvar med gjeldende forskrifter, og dermed ivareta sin løpende godkjenning.

Kvalitetssystemet skal være beskrevet i godkjent:

CAME (Continuing Airworthiness Management Exposition)

CAMOE (Continuing Airworthiness Management Organisation Exposition)

MOE (Maintenance Organisation Exposition)

MTOE (Maintenance Training Organisation Exposition)

POE (Production Organisation Exposition)

DOE (Design Organisation Exposition)

Part-M:

M.A.712 Quality system

Kvalitetssystemet skal være integrert med operatørens kvalitetssystem for erversmessig luftfart, og skal overvåke M.A. Subpart G aktiviteter.

Kvalitetssystemet skal overvåke at organisasjonens prosedyrer til enhver tid er i henhold til gjeldende forskrifter, og at de detaljerte prosedyrene i CAME / CAMOE følges. Samtidig skal kvalitetssystemet overvåke at kontrahert vedlikehold blir utført i henhold til kontrakt.

Kvalitetssystemets prosedyrer skal inneholde:

 • organisasjonens overordnede kvalitetspolitikk
 • prosedyrer og planer for gjennomføring av interne kvalitetsrevisjoner
 • prosedyrer for internrapportering
 • prosedyre for tilbakemelding, iverksetting av korrigerende tiltak og evaluering av iverksatte tiltak

Part-145

145.A.65 Safety and quality policy, maintenance procedures and quality system

Kvalitetssystemet skal overvåke at organisasjonens prosedyrer til enhver tid er i henhold til gjeldende forskrifter, at det leveres et sikkert produkt, og at de detaljerte prosedyrene i MOE følges.

 • Kvalitetssystemets prosedyrer skal inneholde:
 • organisasjonens overordnede sikkerhets og kvalitetspolitikk
 • prosedyrer og planer for gjennomføring av interne kvalitetsrevisjoner
 • prosedyrer for internrapportering
 • prosedyre for tilbakemelding, iverksetting av korrigerende tiltak og evaluering av iverksatte tiltak

Interne kvalitetsrevisjoner skal:

 • overvåke prosedyrer i MOE
 • gjennomføre tilfeldige stikkprøvekontroller ved utførelse av vedlikehold
 • gjennomføre stikkprøvekontroller av gjennomført vedlikehold.

Part-147

147.A.130 Training procedures and quality system

Kvalitetssystemet skal overvåke at organisasjonens prosedyrer til enhver tid er i henhold til gjeldende forskrifter, og at de detaljerte prosedyrene i MTOE følges.

Kvalitetssystemets prosedyrer skal inneholde:

 • organisasjonens prosedyrer og planer for gjennomføring av interne kvalitetsrevisjoner
 • prosedyrer for internrapportering
 • prosedyre for tilbakemelding, iverksetting av korrigerende tiltak og evaluering av iverksatte tiltak

Part-21

21A.139 (POE) Quality system

Kvalitetssystemet skal sikre at produksjonen utført av organisasjonen eller en av dens underleverandører er i henhold til godkjente konstruksjonsdata og prosedyrer og således kan dokumenteres av organisasjonen ved bruk av EASA Form 1.

Kvalitetssystemets prosedyrer skal inneholde:

 • prosedyre for inngangskontroll og kontroll av underleverandører
 • prosedyre for produksjon og samhandling med aktuell konstruksjonsbedrift
 • prosedyre for personellets kompetanse og trening
 • prosedyre for bedriftens internkontroll og tilbakerapportering

Part-21

21A.239 (DOE) Design assurance system

Kvalitetssystemet skal sikre at konstruksjonen er gjennomført i henhold til organisasjonens dokumenterte ”design assurance system” og således danne grunnlaget for et luft- og miljødyktig produkt.

Kvalitetssystemets prosedyrer skal inneholde:

 • uavhengig kontroll og oppfølging av samsvar med miljø- og konstruksjonskravene
 • organisasjonens prosedyrer for å etablere og opprettholde et ”design assurance system”
 • prosedyre for intern tilbakemelding til ansvarlig personell for å iverksette korrigerende tiltak
 • prosedyrer for kontroll med underleverandører

Kvalitetssystemets viktigste funksjon er å sikre kontroll med at enhver konstruksjon fyller kravene i de aktuelle miljø- og konstruksjonsbestemmelsene og at dette er verifisert, kontrollert og dokumentert.

Luftfartstilsynet forutsetter at alle organisasjoner gjør nødvendige tiltak i henhold til Part-M, Part-145, Part-147 og Part-21 med tilhørende AMC og GM, for å sikre at kvalitetssystemene tilfredsstiller gjeldende forskrifter.