Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
47/07
22 OKT

Opplølging av EASA Airworthiness Directives (AD) - klargjøring av rettstilstanden

I henhold til EASA-forskriften, 1592/2002, art 15, skal byrået blant annet sikre fortsatt luftdyktighet for materiell, deler og produkter som det har godkjent, og herunder, i tilfelle av sikkerhetsproblemer, reagere uten unødig opphold, og utstede og distribuere relevant informasjon. Dette skjer i form av Airworthiness directives (AD).

21A.3B definerer under bokstav a) hva et "Airworthiness directive (AD)" er: et dokument som utstedes eller vedtas av byrået, og som pålegger handlinger som skal gjennomføres på et luftfartøy for å reetablere et akseptabelt sikkerhetsnivå, når det foreligger bevis for at luftfartøyets sikkerhetsnivå ellers ville være kompromittert.

Byrået skal utstede et AD når og i de tilfelle det er definert i forordning 1702/2003, 21A.3B, bokstav b), nr 1 og 2.

Byrået skal utstede en AD når man har avdekket at det eksisterer et usikkert forhold på et luftfartøy som følge av mangel på luftfartøyet eller en motor, propell, del eller instrument som er installert på luftfartøyet, og det er sannsynlig at dette forholdet finnes eller kan oppstå på andre luftfartøy.

Det har vært stilt spørsmål om hvorvidt AD'ene gjelder direkte i Norge, eller om de må inkorporeres i norsk rett via EØS-prosedyrene. I siste tilfelle ville det i så fall måtte foreligge et vedtak i EØS-komiteen, samt at AD'ene så måtte implementeres i norsk rett ved en forskrift. Det sier seg selv at aktualiteten i de fleste tilfeller i så fall ville være liten.

Samferdselsdepartementet (SD) har vurdert AD'enes rettslige status, og konkluderer med at AD'ene har en klar rettslig status i norsk rett så lenge de knytter seg til luftfartøyer og produkter som er omfattet av virkeområdet til EASA-regelverket slik dette er gitt anvendelse i Norge. Trolig vil det være direkte i strid med EØS-avtalens prinsipper dersom man foretok en "parallell implementering" i tillegg til den som følger av forordningen selv.

AD'enes status mht luftfartøy og produkter som ikke omfattes av EASA-regelverket, er foreløpig ikke klarlagt.

På denne bakgrunnen er det klart at organisasjoner som opererer luftfartøy som omfattes av EASAregelverket, må gjennomføre de tiltak som det gis anvisning på i AD'ene fra EASA. Luftfartstilsynet vil legge EASA AD'ene til grunn for sin kontroll med vedlikeholdsrutinene. Kontinuerlig luftdyktighet forutsetter at også EASA AD'ene følges opp, sammen med de AD'ene som kommer fra State of Design.

Publiseringen av AD'ene skjer først og fremst på EASAs egne websider. LT ser ingen grunn til å lage en kopi av disse sidene, eller å foreta en egen publisering av AD'ene i tillegg. Dersom man benytter EASAs egen publisering, vil man alltid være sikker på å ha sist oppdaterte versjon. Man finner AD'ene på følgende adresse: http://www.easa.eu.int/home/aw_dir_en.html . Det ligger også en direkte lenke til AD'ene på www.luftfartstilsynet.no, under Lenker/Utenlandske luftfartsmyndigheter.

Når man kommer inn på EASA-sidene foreligger det en mulighet for kostnadsfritt å opprette egen konto, legge inn filter (for eksempel 'alle AD vedrørende Boeing 737'), og få melding om nye AD'er via e-post. Søking i bestemte tidsperioder er også mulig.