Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
30/09
15 SEP

Ansvar for Airworthiness Directives (AD)

I henhold til EASA-forskriften 1592/2002, Art. 15, skal byrået blant annet sikre fortsatt luftdyktighet for materiell, deler og produkter som det har godkjent, og herunder i tilfelle av sikkerhetsproblemer, reagere uten unødig opphold, og utstede såkalt Mandatory Continuing Airworthiness Information (MCAI) som blant annet omfatter Airworthiness Directives (AD).Rettstilstanden for dette er beskrevet i AIC-N 47/07, som fremeldes er gjeldende.

I Norge har Luftfartstilsynet, for lette luftfartøy, utgitt en samling av ADs (LDP/ luftdyktighetspåbud)noen ganger i året. Disse luftdyktighetspåbudene har med få unntak vært basert på ADs fra typesertifiserende myndigheter for det aktuelle flymateriellet. Distribusjonen har vært via Norsk Aero til alle registrerte eiere av lette luftfartøy i Norge.
Siste samling av ADs/LDPer som er utgitt av Luftfartstilsynet er datert ”Utgave 2008-06-16” og høyeste LDP løpenummer i denne er 2008-024. Luftfartstilsynet vil i løpet av 2009 foreta en opprydding i de eksisterende LDPene slik at kun de som fortsatt skal være gyldige vil være publisert på vår hjemmeside.

Luftfartstilsynet vil ikke lenger utgi ADs /LDPer. Det vil nå være opp til den enkelte eier/operatør av luftfartøy som er omfattet av forordning (EF) nr. 1592/2002¹ å selv holde seg oppdatert på ADs for det aktuelle luftfartøy, motor, propell og utstyr. Dette kan gjøres gjennom tilgang til Internett eller ved å tegne en form for abonnement. Det er imidlertid viktig å merke seg at eier/operatør må sikre seg tilgang til ADs både fra EASA og fra myndigheten i det landet der luftfartøy, motor, propell og utstyr er typesertifisert.

Denne nye praksisen vil således føre til et utvidet ansvar for eier/bruker av lette luftfartøy som før var omfattet av Luftfartstilsynets utgivelse av LDP samlinger.

For såkalt Emergency AD (EAD) utstedt av EASA eller en produktansvarlig luftfartsmyndighet(typesertifiserende myndighet) i et land utenfor EU, vil Luftfartstilsynet inntil videre opprettholde en uforpliktende distribusjonsservice. Denne type AD vil umiddelbart bli sendt den (de) berørte eier/operatør som vedlegg til E-post, eventuelt som telefax. Hvis situasjonen gjør det nødvendig, vil telefonisk kontakt bli benyttet i tillegg.

Som medlem av EASA, har Luftfartstilsynet ansvar for straks å informere EASA hvis det oppdages forhold som krever umiddelbare tiltak. Basert på denne type informasjon, vil EASA eventuelt utstede en EASA AD eller Emergency AD.
Luftfartstilsynet har også mulighet til å utstede Emergency AD gjeldende for norskregistrerte luftfartøyer basert på 1592/2002, Art. 10.1.

For luftfartøy som ikke er omfattet av EASA (såkalte ”Annex II luftfartøy”), vil det også være eier/bruker sitt ansvar å holde seg oppdatert på aktuelle ADs. Imidlertid vil informasjon om aktuelle ADs kunne innhentes fra flere kilder og det er opp til eier/bruker å etablere det nødvendige nettverk.

Dette gjelde spesielt for restaurerte, tidligere militære og selvbygde luftfartøy. For noen luftfartøy finnes det ikke lenger aktuelle ADs, og eier/bruker av denne type luftfartøy må holde kontakt med andre brukere eller brukergrupper for å utveksle erfaring og innhente informasjon som har betydning for luftdyktigheten.

For Annex II luftfartøy vil Luftfartstilsynet, basert på tilbakemelding fra eiere/brukere, fabrikanter myndigheter o.a., kunne utstede en AD eller Emergency AD hvis dette ansees nødvendig for å opprettholde luftdyktigheten.

Hjemmesidene til mange myndigheter kan nås enten via lenker som er angitt i Luftfartstilsynets startside på internett eller lenker gitt på EASA’s hjemmeside (http://easa.eu.int) under Certification Overview/ Airworthiness Directive.

________________

1 Gjennomført i Norge ved forskrift FOR 2005-05-23 nr.459. Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå mv. (EASA-forskriften)