Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
08/14
03 SEP

Vedtakelse av forskrift som innlemmer kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1207/2011 av 22. november 2011 om felles krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen i Det felles europeiske luftrom, i norsk rett

Luftfartstilsynet har vedtatt en forskrift som innlemmer kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1207/2011 av 22. november 2011 om felles krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen i Det felles europeiske luftrom, i norsk rett. Forskriften ble fastsatt 15. juli 2014 og trådte i kraft samme dag.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1207/2011 (requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the single European sky) (SPI) gir nærmere felleseuropeiske krav til systemer som bidrar til yting av overvåkningsdata, deres komponenter og tilhørende prosedyrer for å sikre harmonisering av ytelse, samvirkingsevne og effektivitet innen EATMN (Det europeiske rutenettverket for trafikkstyring), samt for sivil-militær koordinering.

I forbindelse med vedtakelse av SPI-forordningen har EUROCONTROL utgitt en ny standard for luftovervåking, EUROCONTROL-SPEC-0147. Dokumentene (Vol 1 og 2) spesifiserer ytelseskravene for ATM-overvåkingssystemer i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1207/2011 (SPI). Dokumentene definerer minimumsytelse for ATM-overvåkingssystemer og hvordan samsvarsvurderinger skal foretas. Luftfartstilsynet vil bruke EUROCONTROL-SPEC-0147 som grunnlag ved saksbehandling som omhandler ATM-overvåkingssystemer.

Forskriften gjennomførte samtidig følgende endringer:

a) I forskrift 11. november 2003 nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1) ble vedlegg 7 nr.2 (10) opphevet.
b) I forskrift 15. mai 2009 nr. 523 om luftromsorganisering (BSL 4-1) ble § 4 bokstav w) endret.
c) I forskrift 27. juni 2011 nr. 654 om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1) ble § 5 opphevet, og tabell for kontrollflyintervaller endret.
d) I driftsforskrift 25. april 1974 nr. 4166 for ervervsmessig luftfart med fly (BSL D 2-1) ble punkt 7.3 endret.

De ovenfornevnte oppdaterte forskriftene kan finnes på Lovdata.