Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
07/15
15 APR

Tekniske sertifikater og nasjonale rettigheter

Nasjonale bestemmelser om sertifikat for vedlikehold av Anneks II luftfartøy BSL C 7-1, (forskrift 19.06. 2008 nr. 614 om krav for utstedelse, utvidelse og fornyelse av nasjonal rettighet for vedlikehold av luftfartøy), gir regler for dokumentasjon av rettigheter. Luftfartstilsynet har vedtatt følgende praksis i forbindelse med lett luftfart ved bruk av Part-66 sertifikat på visse Annex II luftfartøy.

Basisforordningen (EF) nr. 216/2008 angir hjemmelsgrunnlaget for felleseuropeisk regulering av luftfarten jf. forskrift 26.02. 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften) (BSL A 3-1).

 EASA-forskriften angir også hvilke typer luftfartøy som er unntatt vedlikeholdskrav i EASA-regelverket, og som derfor må reguleres nasjonalt. Hvilke luftfartøy dette gjelder er angitt i EASA-forskriftens Anneks II. I følge dagens BSL C 7-1, må alle teknikere som skal arbeide på Annex II fly, ha innført den enkelte flytype i den nasjonale delen av sitt Part-66 sertifikat.

Gruppen det gjøres unntak for inneholder fra 50 -100 flytyper. Den enkelte tekniker må i dag betale ca.6500,- NOK for hver type som skal innføres i sertifikatet. I praksis er teknologien dekket i Part-66 sertifikatet og det har derfor ingen sikkerhetsmessig konsekvens.Denne AIC-N vil derfor formalisere rettigheter til arbeid på denne store gruppe luftfartøy.

Alle som har søkt, har allerede fått sine gamle nasjonale rettigheter konvertert til dagens Part-66 AML i henhold til felleseuropeisk regelverk. For det som blir betegnet som Anneks II luftfartøy, er det nasjonale regler i BSL C 7-1 som er gjeldende. BSL C 7-1 er i øyeblikket under revisjon og denne praksis vil bli innarbeidet.

For å utstede attestasjon for utført vedlikehold «CRS» for luftfartøy på norsk register uten EASA godkjent typesertifikat (Anneks II), gjelder følgende retningslinjer:

Part-66 sertifikat utstedt av Luftfartstilsynet med grupperettighetene B3, Group 3, ASPE-MS / WS eller /CS i underkategori B1 eller B2, gjelder også som nasjonale rettigheter for luftfartøy definert i henhold til basisforordningen, Anneks II med følgende begrensinger:

  1. Stempelmotor fly uten trykkabin, 2000 kg MTOM eller lavere, og
  2. 450 Shp, og
  3. ikke klassifisert som kompleks. 

Fly eller helikoptertyper med spesifikasjoner utover det som er angitt i punkt 1 til 3 ovenfor skal være innført i vedlegget til Part-66 sertifikatet, som nasjonal rettighet.

Utløpstid for nasjonalt sertifikat følger utløpstiden for Part-66 sertifikat.

Praksiskrav på Anneks II luftfartøy er det samme som for Part-66 rettigheter, men praksis kan være opparbeidet i alle fagretninger.

Det anbefales at den enkelte rettighetsinnehaver fører oversikt (for eks. loggbok) slik at kravet til 6 måneder praksis de siste 24 måneder kan dokumenteres. Rettigheten CRS er kun gyldig dersom kravet til praksis er oppfylt og skal kunne forelegges på forlangende av flyeier, Part-145 organisasjon, Part-M organisasjon eller Luftfartstilsynet.

For dokumentasjon av praksis viser vi til AMC 66.A.20 (b) 2 Privileges, som beskriver hva og hvordan praksis kan og skal dokumenteres.

Før utstedelse av CRS på Anneks II luftfartøy, skal den enkelte tekniker forvisse seg om følgende punkter:

  1. Alle krav og regler i BSL B 2-3 (forskrift 24.02. 2004 nr. 458 om vedlikehold av flymateriell for ikke-ervervsmessig luftfart) for vedlikehold av luftfartøy er overholdt.
  2. Dokumentasjon av egen praksis er i henhold til gjeldende regler.
  3. Han / hun innehar tilfredsstillende og tilstrekkelig kompetanse til å utføre det vedlikehold som skal utføres.
  4. Han / hun er i stand til å lese og forstå den tekniske dokumentasjon som ligger til grunn for vedlikeholdet som skal utføres.

Forkortelser og definisjoner:

EASAEuropean Aviation Safety Agency/Europeisk flysikkerhetsbyrå
AMLAircraft maintenance license
ASPE-MSFly med en stempelmotor, metallstruktur
/WSFly med en stempelmotor, trestruktur
/CSFly med en stempelmotor, komposittstruktur
CRSAttestasjon på luftdyktighet
B1Skrog, motor
B2Avionikk
B3Fly med stempelmotor uten trykkabin 2000kg MTOM eller lavere
Group 3Fly med stempelmotor
Anneks II luftfartøyLuftfartøy uten EASA typesertifikat
Komplekst luftfartøyEASA-forskriften (EF) nr. 216/2008 Art.3 Definitions (J)