Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
14/14
13 OKT

Statistiske oppgaver over samlet flygevirksomhet

Denne AIC erstatter AIC-N 02/10.

Det er krav om at alle luftfartsselskap skal rapportere til Luftfartstilsynet om samlet flygevirksomhet. Luftfartsselskapets plikt til å gi Luftfartstilsynet statistiske oppgaver er hjemlet i luftfartsloven, lisensforskriften og de alminnelige vilkårene for å drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet.

Luftfartstilsynet har fastsatt at alle luftfartsselskap skal sende inn slik rapport en gang i året, dvs. samlet flygevirksomhet for hele året. Innleveringsfristen for opplysningene er 15. januar påfølgende år. Rapporteringsfristen er satt slik at Luftfartstilsynet tidlig på året skal kunne tilrettelegge statistiske oversikter over aktivitet og sikkerhetsnivå i norsk luftfart.

Rapporteringen skal gjøres i henhold til de opplysninger som fremgår av vedlagte skjema ”Rapport over samlet flygevirksomhet”, jf. skjema NF-0001. Luftfartøyene er inndelt i fire kategorier (basert på vektgrenser) spesifisert i skjemaet. Dersom selskapet opererer fartøy i flere av disse kategoriene, skal det benyttes separate skjemaer for hver kategori luftfartøy.

Elektronisk skjema (Excel regneark) er vedlagt og kan også finnes på Luftfartstilsynets nettsider, www.luftfartstilsynet.no > Selvbetjening > Skjema > Rapport over samlet flygevirksomhet. Skjemaet har overskriften ”NF-0001 - Rapport over samlet flygevirksomhet”. Skjema kan også fås ved henvendelse til Luftfartstilsynet.

Utfylte skjema sendes fortrinnsvis elektronisk til produksjonsdata@caa.no eller i posten til:

     Luftfartstilsynet
     Produksjonsdata
     Postboks 243
     8001 BODØ

Skjemaet kan lastes ned fra lenken til høyre.

Forklaringer til skjemaet

0 (null) angis i hver rubrikk der flyging ikke har funnet sted.

RubrikkUtfyllende forklaring
Antall landingerAlle landinger føres opp her, også ”touch-and-go” og ”stop-and-go”
Flytid i hele timerRapporteres i nærmeste hele time og baseres på "block-to-block" tid. Hvis annen basis enn ”block-to-block” tid benyttes, angis denne basisen under rubrikken ”Merknader”
Kilometer fløyetAntall flyginger utført på en strekning multiplisert med strekningens lengde i kilometer
Antall passasjererEn passasjer telles bare en gang selv om mellomlandinger foretas
PassasjerkilometerSum av de produkter man får ved å multiplisere antall betalende passasjerer på hver strekning med strekningens lengde i kilometer
PassasjertimerSum av de produkter man får ved å multiplisere antall betalende passasjerer på hver strekning med flyturens varighet
Rapportert avNavn på person eller personer som fylte ut skjemaet

 

Flygingens artDefinisjon
1. Ruteflyging utenlandsRegelbundet ruteflyging med en eller flere betalende passasjerer, der en av eller begge terminaler ligger utenfor Norges grenser
2. Ruteflyging innenlandsRegelbundet ruteflyging med en eller flere betalende passasjerer, der begge terminaler ligger innenfor Norges grenser
3. Charterflyging utenlandsIkke-regelbundet, ervervsmessig transport av passasjerer utført med luftfartøy som er godkjent til befordring av flere enn ti passasjerer, eller av frakt utført med luftfartøy hvis høyeste tillatte startmasse overstiger 5700 kg, der en av eller begge terminaler ligger utenfor Norges grenser
4. Charterflyging innenlandsIkke-regelbundet, ervervsmessig transport av passasjerer utført med luftfartøy som er godkjent til befordring av flere enn ti passasjerer, eller av frakt utført med luftfartøy hvis høyeste tillatte startmasse overstiger 5700 kg, der begge terminaler ligger innenfor Norges grenser
5. Taxiflyging (ekskl. ambulanse)Ikke-regelbundet, ervervsmessig transport av passasjerer utført med luftfartøy som er godkjent til befordring av høyst ti passasjerer, eller av frakt utført med luftfartøy hvis høyeste tillatte startmasse ikke overstiger 5700 kg
6. Annen flyging med passasjerer (rundflyging etc.)Flyging med en eller flere betalende passasjerer, annet enn det beskrevet i radene over og under
7. Flyging mellom oljeinstallasjoner (skyttel)Frakt av personer og/eller frakt mellom offshore oljeinstallasjoner
8. Flyging til/fra oljeinstallasjoner (tilbringerflyging)Frakt av personer og/eller frakt mellom fastland og en offshore oljeinstallasjon
9. Ambulanse-, rednings- og HEMS-flyging

Flyging med hensikt å utøve SAR (Search And Rescue), HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) eller ambulanseflyging. Ambulanseflyging omfatter flyging foretatt for transport av:

i) Medisinsk personell

ii) Medisinsk materiell, herunder også organer, blod og medisiner; eller

iii) Syke eller skadde samt andre personer direkte involvert

10. Skole- og instruksjonsflygingFlyging foretatt utelukkende for trening, opplæring eller utsjekk av personell, også i forbindelse med slik flyging for flyselskap
11. Overvåkningsflyging (inkl. politioppdrag)Overvåkning av hav eller landområder. Inkluderer også brannpatruljeflyging og inspeksjon av høyspentlinjer
12. Arbeids- og anleggsflyging (inkl. all flyging med underhengende last)Inkluderer også flyging der anleggsarbeid ble utført av underhengende personell
13. GodsflygingTransport av gods uten en eller flere betalende passasjerer
14. Annen flyging (teknisk, ferging, overføring etc.)Flyging uten en eller flere betalende passasjerer, annet enn det beskrevet i radene over