Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
06/17
27 MAR

Nytt regelverk om rapportering av luftfartshendelser og luftfartsulykker fra 1. juli 2016

Luftfartsloven kapittel XII om varsling, rapportering og undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser m.m. ble endret 1. juli 2016. Ved endringen ble forordning (EU) nr. 376/2014 (rapporteringsforordningen) gjennomført i norsk rett.

På samme tidspunkt ble forskrift 1. juli 2016 nr. 868 om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker- og hendelser mv. (rapporteringsforskriften, dvs. ny BSL A 1-3) vedtatt. Denne forskriften erstatter forskrift 12. august 2006 nr. 1393 om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. (gammel BSL A 1-3), som ble opphevet på samme tidspunkt. 

Nærmere om det nye rapporteringsregelverket

Luftfartsloven kapittel XII gjennomfører forordning (EU) nr. 376/2014 (rapporteringsforordningen) i norsk rett. Rapporteringsforordningen inneholder de detaljerte bestemmelsene om rapportering, analysering og oppfølging av luftfartshendelser og luftfartsulykker. Luftfartsloven inneholder også bestemmelser som skal verne rapportøren og personer som er omtalt i en rapport fra negative konsekvenser av å rapportere, herunder taushetsplikt om innrapporterte luftfartshendelser og luftfartsulykker, forbud mot sanksjoner fra arbeidsgiver, bevisforbud mv.

Forordning (EU) nr. 2015/1018 (uttømmende liste over rapporteringspliktige hendelser) er gjennomført i rapporteringsforskriften (BSL A 1-3). Rapporteringsforskriften viderefører i tillegg varslingsreglene. Det er tatt inn en bestemmelser som sier at også bakkepersonell på helikopterdekk og fartøysjef på såkalte Anneks II-fartøy (luftfartøy som nevnt i forordning (EF) nr. 216/2008 vedlegg II), har rapporteringsplikt. For ubemannede luftfartøy under 150 kg er det kun rapporteringsplikt dersom luftfartsulykken eller luftfartshendelsen, eller annet sikkerhetsrelatert tilfelle, resulterte i, eller kunne ha resultert i, fatal eller alvorlig personskade eller et annet luftfartøy enn det ubemannede luftfartøyet var involvert.

Gjeldende rapporteringsregelverk med veiledningsmateriale finner du her (klikk på lenkene):