Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
09/15
28 MAI

Ny vedlikeholdsforskrift - forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv., BSL B 4-1

Forordning EU nr. 1321/2014 ble vedtatt av EU-kommisjonen 26. november 2014 og EØS-komiteen fattet vedtak nr. 111/2015 datert 1. mai 2015 om implementering i norsk rett.  Luftfartstilsynet har derfor vedtatt forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (BSL 4-1), se https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-05-07-488

Forordning EU nr. 1321/2014 av 26. november 2014 erstatter vedlikeholdsforskriften, forordning (EF) nr. 2042/2003.

Endringene er i hovedsak knyttet til sikring av kontinuerlig luftdyktighet (Part-M) for luftfartøy som er registrert i en EU-/EØS-medlemsstat, samt en rekke nye krav til sikring av kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøy som er registrert i tredjeland og som anvendes av EU-/EØS-operatører.

Det forventes at forordning (EU) nr. 1321/2014 revideres i løpet av 2015 for oppdatering av skjemaer, AMC- og GM- materiale.