Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
03/16
24 FEB

Ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Luftfartstilsynet har 17. desember 2015 vedtatt ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Forskriften trer i kraft 26. mai 2016.

Forskrift 17. desember 2015 nr. 1857 er publisert på www.lovdata.no og www.luftfartstilsynet.no. På Luftfartstilsynets nettsider vil forskriften 26. mai 2016 publiseres som BSL E 2-4. 

Utflygingskorridor 01R

I denne saken er det særlig spørsmålet om hvilken utflygingskorridor som skulle fastsettes for rullebane 01R som har vært omstridt. Den korridoren som er fastsatt tilsvarer i stor grad den korridoren som ble sendt på høring, dvs. en revidert versjon av dagens utflygingskorridor, noe utvidet og forskjøvet mot nord mot Mogreina tettsted. Flere alternative korridorer har blitt vurdert, men dette alternativet er beregnet å gi færrest støyutsatte personer ved de gitte forutsetningene.

Andre endringer

Sammenlignet med dagens forskrift er det gjort en rekke endringer. Enkelte endringer er av mer teknisk art i form av forenklinger i ordlyd, omlegging av rapporteringsbestemmelsen i § 15 og gjennom at militære flyginger er inntatt i virkeområdebestemmelsen.

I bestemmelsen om virkeområde er Politiets helikoptertjeneste tatt inn, dvs. at deres flyginger dermed unntas fra forskriften.

Dagens bestemmelse om høydebegrensning på 4000 fot for etablering på ILS-glidebane eller etablering på ikke-presisjonsflyging, er ikke videreført. Med denne endringen legges det til rette for at mer støygunstig innflying til lufthavna kan tas i bruk, særlig i form av det som kalles kurvet innflyging.

Det arbeides nasjonalt med et prosjekt om visuell kurvet innflyging. Det er derfor inntatt en bestemmelse om at Luftfartstilsynet etter søknad kan tillate visuell kurvet innflyging slik at dette eventuelt kan vurderes. Ordinær visuell innflyging er fortsatt ikke tillatt.

Videre er det fastsatt en bestemmelse som etablerer plikter knyttet til planlegging og drift av lufthavnen, herunder flysikringstjenestene. Det er også fastsatt hjemmel for ileggelse av overtredelsesgebyr.