Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
20/16
26 SEP

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2016/1199 – endrede regler om PBN, NCO, NCC m.m

I. Innledning

EU har vedtatt nye regler om: ytelsesbasert navigasjon (PBN), visse lettelser i reglene for ikke-ervervsmessige luftfartsoperatører (NCC og NCO), sertifisering og tilsyn med dataservice leverandører (DAT), endringer i regler om ACAS mv. Reglene er gitt i forordning (EU) 2016/1199 som endrer forordning (EU) 965/2012 om luftfartsoperasjoner. Den nye forordningen inneholder også felleseuropeiske regler om helikopter offshore operasjoner (HOFO).

 

II. Nasjonal gjennomføring

Forordning (EU) 2016/1199 gjelder i EU, men er ikke tatt inn i EØS avtalen ennå. For Norges del er det ikke avgjort hvorvidt forordningens regler om offshore helikopteroperasjoner blir gjennomført som EØS-regler i Norge.

Når det gjelder de øvrige delene av den nye forordningen, er det behov for å gjennomføre disse i norsk rett slik at vi unngår komplikasjoner for norske aktører som følge av ulike regler enn hva som gjelder i Europa. Luftfartstilsynet har derfor i forskrift 12. september 2016 vedtatt å gjennomføre reglene i forordning (EU) 2016/1199, med unntak av de reglene i forordningen som gjelder offshore helikopteroperasjoner. Dette er gjort ved å ta inn en ny § 1a i forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Den aktuelle forskriften av 12. september 2016 vil bli innarbeidet i BSL D 1-1, men finnes også her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-09-12-1072

Forordning (EU) 2016/1199 finnes her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.198.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2016:198:TOC

Med unntak av reglene om DAT/aeronautical databases, gjelder reglene nå.

 

III. Kort omtale av de nye reglene

a) Enklere regler for enkelte NCC-operatører

Gjennom en ny artikkel 6 nr. 8 og 9 til forordning (EU) 965/2012 blir det nå tillatt for ikke-ervervsmessige operatører av komplekse fly under 5700 kg å operere etter de enklere driftsbestemmelsene i vedlegg VII (Part NCO). Det samme gjelder for treningsorganisasjoner som opererer slike luftfartøyer. Endringen innebærer blant annet at disse operatørene slipper å etablere en driftsorganisasjon etter vedlegg VI (Part NCC).

 

b) Sertifisering av data service leverandører (DAT providers).

Endringen kommer som følge av endringer i forordningene (EU) 1034/2011 og 1035/2011 hvor det innføres regler om krav til sertifisering av tredje parts leverandører av navigasjonsdata (DAT leverandører eks. Jeppesen). Dagens regler i forordning (EU) 965/2012 pålegger luftfartsoperatørene å være ansvarlige for kvalitetssikringen av disse dataene. Disse reglene erstattes nå av regler som krever at luftfartsoperatørene kun anvender navigasjonsdata fra sertifiserte DAT leverandører og varsler DAT leverandører om eventuelle feil ved dataene. Endringen gjelder fra 1. januar 2019.

 

c) Endring av reglene om særskilt godkjenning (SPA) for PBN operasjoner.

Performance Based Navigation (PBN) er betegnelsen for en rekke kategorier moderne navigasjonssystemer. I all hovedsak er de basert på satellittnavigasjon, typisk GPS. Slik navigasjon stiller strenge krav til flygertrening og sertifisering av luftfartøy. Forordning (EU) 965/2012 stiller i dag krav om særskilt godkjenning (SPA godkjenning) for å kunne benytte PBN. Ettersom tilnærmet alle kommersielle flyselskaper i dag flyr ved hjelp PBN, skaper kravet om en SPA godkjenning for PBN en stor administrasjonsbyrde for både luftfartsmyndigheter og luftfartsoperatører. De nye reglene i forordning 2016/1199 medfører at kravet til SPA godkjenning for PBN bortfaller for de fleste tilfellene jf. ny regel i SPA.PBN.100, men at utførelsen av PBN operasjoner for øvrig fortsatt er regulert i forordningen. Det må også nevnes at endringen henger sammen med at PBN innføres som en del av flygerutdanningens instrumentrettighet i forordning (EU) 1178/2011, PART FCL.

EASA har også publisert nytt veiledningsmateriale (AMC og GM) for PBN operasjoner, som finnes på EASAs nettside.

 

d) Lettelser i kravene for bruk av oksygen i ikke-komplekse privatfly (NCO operatører).

Som følge av at dagens regler i forordning (EU) 956/2012 om bruk av ekstra oksygen i ikke-kompleks ikke-ervervsmessig luftfart (NCO) er funnet uforholdsmessige, innføres det nye regler med lettelser i disse kravene.  De nye reglene gir fartøysjefen større handlingsrom og ansvar i forhold til om oksygenutstyr må medbringes på en flygning og i forhold til når oksygen må benyttes. EASA har publisert nytt veiledningsmateriale (AMC og GM) som skal hjelpe fartøysjefen i vurderingen av bruk av oksygen.

 

e) Mindre endring i reglene om bruk av antikollisjonssystem (ACAS)

Som følge av en endring av forordning (EU) 1332/2011 om ACAS systemer, er det gjort en mindre endring av disse reglene i forordning (EU) 965/2012. Endringen gjelder luftfartsoperatørers bruk av ACAS II, og krav til de aktuelle operatørenes prosedyrer og trening i bruk av ACAS.