Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
25/15
12 NOV

Luftfartstilsynet har vedtatt tre nye tekniske forskrifter

Luftfartstilsynet fastsatte 30.09.2015 forskrift som implementerer forordning (EU) 2015/1088 av 3. juli 2015 og den 4. november 2015 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift som implementerer forordning (EU) 2015/1536, som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014 (vedlikeholdsforskriften BSL B 4-1).

Dessuten fastsatte Luftfartstilsynet forskrift 4. november 2015, som implementerer forordning (EU) 2015/1039 av 30. juni 2015, som endrer forordning (EU) nr. 748/2012 (sertifiseringsforskriften BSL B 4-2).

Forordning (EU) 2015/1088 – Lettelser for vedlikehold av luftfartøyer innenfor allmennflyving

Endringene omfatter lettelser i fremgangsmåten for vedlikehold av luftfartøyer innenfor allmennflyving. Generelt gjelder endringene for de som er involvert i eller har ansvar for vedlikehold av ELA1 og ELA2 luftfartøy, som for eksempel: Eiere og leietakere av ELA1 og ELA2 luftfartøy, Part 145 organisasjoner, Part M Subpart G (CAMO’er), Part M Subpart F vedlikeholdsorganisasjoner og EASA Part 66 flyteknikere. De vedtatte bestemmelser blir dermed et tillegg som er mer tilpasset behovet i markedet. I hovedsak går endringene ut på at:

  • Eiere selv kan utarbeide og erklære eget vedlikeholdsprogram til sitt luftfartøy. Dette trenger ikke godkjennelse av CAMO eller Luftfartstilsynet, men skal årlig gjennomgås og aksepteres i forbindelse med Airworthiness Review.
  • Eiere kan inngå en begrenset kontrakt med en vedlikeholdsorganisasjon for utvikling av vedlikeholdsprogram.

For luftfartøy i klassen ELA 1* (non commercial) kan vedlikeholdsprogram utarbeides på følgende måter:

  • Utarbeide et vedlikeholdsprogram i henhold til M.A. 302 (h).
  • Vedlikeholdsprogrammet skal enten være i samsvar med M.A. 302 (d) og (e), eller Minimum Inspection Programme (MIP) i M.A. 302 (i).
  • Det selverklærte vedlikeholdsprogrammet skal ikke være mindre restriktivt enn MIP.
  • Part-145 eller M.A. Subpart F verkstedorganisasjoner som gjennomfører årlig vedlikehold i henhold til vedlikeholdsprogrammet kan gjennomføre Airworthiness Review og utstede Airworthiness Review Certificate (ARC EASA Form 15c) forutsatt at organisasjonen har disse rettighetene.

For luftfartøy i klassen ELA 2* (non commercial) Kan kontinuerlig luftdyktighet ivaretas gjennom:

  • En godkjent Part-145 eller M.A. Subpart F vedlikeholdsorganisasjon,
  • eller det gis mulighet for eieren å inngå kontrakt med en Part - 145 eller M. A. Subpart F vedlikeholds- organisasjon (M. A. 201 (e) (ii)), for utvikling og godkjenning av vedlikeholdsprogrammet. Forutsatt at det kontraktsfestede flyverkstedet må være under tilsyn av staten i det landet hvor flyet er registrert.

*ELA 1 – European Light Aircraft MTOM 1200kg.

*ELA 2 – European Light Aircraft MTOM 2000kg.

 

Forordning (EU) 2015/1536 - Om ACAM og "Critical maintenance tasks"

Som en del av tilsynet med luftfartøyenes kontinuerlige luftdyktighet, skal de kompetente myndigheter (Luftfartstilsynet), utarbeide et inspeksjonsprogram til kontroll av luftdyktighetsstatusen for den luftfartøyflåte som er registrert hos myndigheten. I Norge er dette alle fartøy registrert i Norges luftfartøyregister samt eventuelle andre fartøy som norske myndigheter har ansvar for å føre tilsyn med. Inspeksjonsprogrammet omtales som «Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring» (ACAM, jf. M.B.303). Inspeksjonsprogrammet utarbeides ved å velge et relevant antall luftfartøy hvor det fokuseres på en rekke sentrale risikoelementer. De vedtatte endringer gir klarere bestemmelser og en bedre sammenheng mellom de ulike bestemmelsene, samt i tillegg ytterligere veiledning om anvendelsen av sentrale risikoelementer. Bestemmelsene som er endret angår Part - M, M.B.303 og M.B.304 i forordning 1321/2014. Begge disse bestemmelsene retter seg mot luftfartsmyndigheten (kompetent myndighet, i Norge Luftfartstilsynet). Endringen i M.B.303 presiserer bedre formålet med bestemmelsen. I stedet for en grundig årsaksanalyse av hvert enkelt avvik er det nå krav om å analysere avvik ut fra disses betydning for sikkerheten.

"Critical maintenance tasks"

De vedtatte endringene angår såkalte kritiske vedlikeholdsoppgaver - «critical maintenance tasks». I tillegg er det gjort endringer i forordningens Part-M punkt M.A.402, når det gjelder kravene til utførelse av vedlikehold. Det er videre innført spesifikke krav i punkt 145.A.48 i tilknytning til Part-145 organisasjoners utførelse av vedlikehold. De vedtatte endringene skal minske den risiko som vil være knyttet til utførelse av flyvedlikehold. Dette gjøres gjennom at kravene til identifikasjon av kritiske vedlikeholdsoppgaver er presisert samt nødvendigheten av å iverksette de foranstaltninger som er nødvendig for å avsløre feil som begås under utførelsen av disse oppgavene. Det skal altså sikres at vedlikeholdsorganisasjoner innfører metoder som kan fange opp eventuelle feil som begås, før kvittering for utført vedlikehold.

Forordning (EU) 2015/1039 - Om prøveflyvning

Rettsakten fastsetter nye bestemmelser som skal bidra til forbedring av sikkerheten ved prøveflyvning av luftfartøy. Det er fastsatt bestemmelser, som harmoniserer kravene til kvalifikasjoner hos besetningsmedlemmer på prøveflyvninger samt bestemmelser for bedrer overgangen til de innførte kravene i forordningen som sådan. Det er krav om en driftshåndbok for prøveflyvninger, hvor organisasjonens retningslinjer og prosedyrer i tilknytning til prøveflyvninger fastlegges. Konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner, som gjennomfører prøveflyvninger, skal i et dokument fastlegge retningslinjer og prosedyrene i tilknytning til prøveflyvninger. Dette dokumentet skal godkjennes av den for organisasjonen kompetente myndighet (som kan være en nasjonal luftfartsmyndig het eller EASA).