Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
12/15
11 JUN

Installasjon og bruk av bærbart elektronisk utstyr i luftfartøy som benyttes til privatflyging (ikke-komplekse luftfartøy)

Luftfartstilsynet mottar en rekke henvendelser om bruk av bærbart elektronisk utstyr i luftfartøy, og vil med denne AIC klargjøre hva som gjelder. Med bærbart elektronisk utstyr menes f.eks. GoPro kamera, GPS, nettbrett eller mobiltelefon. Et samlebegrep for dette utstyret er "Portable Electronic Device (PED)". Informasjonen gjelder privatflyging.

Mange ønsker å bruke PED til for eksempel planlegging, navigering og dokumentering av flygingen. Dette er svært nyttige hjelpemidler, og brukt riktig bidrar de til å øke flysikkerheten.

Vi skiller mellom utstyr som ikke krever godkjent montering, og utstyr som krever godkjenning. Bruken av utstyret skal uansett ikke utgjøre en økt risiko for luftfartøyet selv, besetningsmedlem eller for tredje part. Dette ansvaret påhviler eier/bruker.

Referanser

BSL D 1-1 Forskrift om luftfartsoperasjoner – Part NCO:
NCO.GEN.125, GM1 NCO.GEN 125, GM2 NCO.GEN 125

BSL B 4-2 Sertifiseringsforskriften - Part 21
21.A.90B (standard modifikasjoner), 21.A.91 (klassifisering), 21.A.95 (mindre modifikasjoner) og 21.A.97 (større modifikasjoner), 21.A.303(c), AMC 21.A.303(c)2, 21.A.307(c) og Subpart Q.

BSL B 2-6 (Forskrift om tekniske krav mv. til luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften) og BSL B 3-1 (Forskrift om selvbygde luftfartøy (selvbyggerforskriften).

Bruk av bærbart elektronisk utstyr (PED) som ikke krever godkjenning

For denne type utstyr finnes det mange forskjellige metoder for montering. Dette er avhengig av utstyrstype, modell eller fabrikant. Typiske metoder for montering kan være sugekopp, borrelås, dobbeltsidig tape eller strikk.

For bruk av denne type PED gjelder følgende:

 • Eier/bruker er ansvarlig for sikker bruk av utstyret.
 • Ingen krav til godkjent design/konstruksjon.
 • Ingen krav til "EASA Form 1".
 • Det er ikke nødvendig å benytte verktøy for å gjennomføre installasjonen.
 • Installasjonen kan utføres av eier/bruker.

Bruk av bærbart elektronisk utstyr (PED) som krever godkjenning

Dersom montering av en eller flere festeanordning(er) og/eller egen strømforsyning er nødvendig kan dette bare utføres basert på "minor change approval" for EASA-luftfartøys vedkommende, eventuelt en STC ("supplemental type certificate") eller "major change approval" for større endringer. Disse godkjenningene gis av EASA. Søknadskjema for dette er tilgjengelig her:
https://easa.europa.eu/document-library/application-forms

Britiske luftfartsmyndigheter - CAA UK - har laget en guide som kan rettlede de som ønsker å få informasjon om slike endringer: http://www.caa.co.uk/docs/1458/20131209RevisedMinorModsGuidance.pdf

For luftfartøy som omfattes av Anneks II pkt. a og d til grunnforordning (EU) 216/2008 (veteran- og eks-militære luftfartøy), må konstruksjonsgrunnlag legges fram for Luftfartstilsynet for godkjenning.

Selve installasjonen skal utføres av godkjent vedlikeholdsinstans relevant for type luftfartøy.

Utstyret som monteres skal ha en EASA Form 1 eller tilsvarende.

Det er imidlertid mulig å frafalle kravet til EASA Form 1 eller tilsvarende i følgende tilfeller:

 1. Ved bruk av standard utstyr godkjent etter en anerkjent og publisert standard (Part 21.A.303(c)).
 2. For seilfly og motorseilfly forutsatt utstyret ikke er et krav til flytypens sertifisering, og at utstyret ikke kan medføre redusert luftdyktighet ved normal bruk, feilindikering eller bortfall.
 3. Ved montering i ELA1- eller ELA2 luftfartøy samt Annex II fly med MTOM under 2000 kg eller Annex II helikopter med MTOM under 1000 kg. Dette forutsetter at følgende krav er oppfylt:
  1. Utstyret skal ikke være levetidsbegrenset. Det skal ikke utgjøre en del av luftfartøyets hovedstruktur eller være en del av kontrollsystemet (flightcontrols).
  2. Det skal være produsert etter relevant/anvendbar konstruksjon.
  3. Det skal være merket i tråd med Part 21 Subpart Q
  4. Det skal være vurdert som akseptabel for installasjon i det aktuelle luftfartøyet.
  5. Eier må påta seg ansvaret for at kravene i punkt a-d er oppfylt.

Spesielt om bruk av internt/eksternt kamera

Dersom utstyret ikke krever godkjenning så kan dette monteres av eier eller bruker selv. Det forutsettes at montering og bruk ikke medfører økt risiko for luftfartøyet selv, besetningsmedlem eller for 3. part.

Krav til andre godkjenninger

Dersom formålet med filmingen er å gjøre opptak av eget luftfartøy så omfattes dette i utgangspunktet ikke av Forskrift om fotografering mv fra luften og kontroll av luftfotografier og opptaksmateriale fra luftbårne sensorsystemer, under forutsetning av at sjø eller landområder ikke blir eksponert på opptakene. Spørsmål om dette kan rettes til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).