Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
20/15
26 AUG

Innleie av luftfartøy til bruk i ATO (Approved Training Organisation)

For at en luftfartsoperatør skal kunne operere et luftfartøy må det foreligge en godkjenning fra Luftfartstilsynet. Et luftfartøy kan enten eies av operatøren eller leies inn. I dag er det normale at selskapet leier inn luftfartøyet.

Innleie av fly til luftfartsoperatører med AOC eller driftstillatelse er regulert av forskrift om lufttransporttjenester i EØS 12. august 2011 nr. 833 (BSL A 2-1) og godkjennes av Luftfartstilsynet.

Det er ikke krav til at ATO skal ha driftstillatelse eller AOC. For ATO er det ikke krav om at innleieavtale skal godkjennes av Luftfartstilsynet.

Sikkerheten ved bruk av luftfartøyer i ATO ivaretas blant annet av følgende regler:

Operative krav:

  • Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer 16. juli 2013 nr. 916 (BSL C 1-1), kommisjonsforordning  (EU) nr. 1178/2011 «Regulation on aircrew» ORA.ATO.105 Application, ORA.ATO.135 Training aircraft and FSTDs, ORA.GEN.130 Changes to organisations, ORA.GEN.135 Continued validity.
  • Forskrift om luftfartsoperasjoner 7. august 2013 nr. 956 (BSL D 1-1), kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 «EASA OPS» artikkel 5, nr. 5.

Reglene fastslår at treningsorganisasjonen skal utarbeide en operasjonsmanual for organisasjonens bruk av luftfartøyer. Operasjonsmanualen skal utarbeides i samsvar med kravene i forordning 1178/2011 Part ORA (ORA.ATO.230(b) og tilhørende AMC1), samt forordning 965/2012 Part NCO evt. Part NCC. Luftfartstilsynet godkjenner operasjonsmanualen og eventuelle endringer av denne. En vurdering av luftfartøyene vil være en del av godkjenningsprosessen og Luftfartstilsynet skal til enhver tid være kjent med og godkjenne de luftfartøyer ATO opererer. Den enkelte ATO er ansvarlig for å overholde kravene i operasjonsmanualen og regelverket for øvrig, samt å oppdatere og få godkjent operasjonsmanualen, f.eks. dersom det tas i bruk nye luftfartøyer. Endringer i flyparken skal meldes fra om på skjema NF-1019E (Change Approval).

Tekniske krav:

  • Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften) 7. mai 2015 nr. 488, kommisjonsforordning (EU) 1321/2014 “Regulation on continuing airworthiness”, Annex I (Part-M), Subpart B Accountability, M.A.201 Responsibilities.

Luftfartøyene som benyttes av ATO må være under egen CAMO eller CAMO som ATO har kontrakt med. CAMO må være myndighetsgodkjent. Den enkelte ATO er ansvarlig for at kravene er oppfylt.

Krav til forsikring:

  • Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret 6. juli 2004 nr. 1101, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004, om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører.
  • Luftfartsloven 11. juni 1993 nr. 101 § 11-2, jf. § 11-1.

ATO eller eier av luftfartøyet er ansvarlig for å tegne forsikring.