Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
16/15
06 JUL

Gjennomføring av forordning 965/2012 (Regulation on Air Operations) for spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO) i Norge

Nedenfor gis det en orientering om kravene for å kunne fortsette å utføre slike operasjoner, uten at Luftfartstilsynet dermed påtar seg ansvar for å gi en uttømmende beskrivelse av alle gjennomføringstiltak hos den enkelte. Hver enkelt operatør har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i regelverket og iverksette de tiltak som kreves for å overholde reglene.

I. Bakgrunn

Forordning 965/2012 om felleseuropeiske driftsbestemmelser for luftfartsoperasjoner er gjennomført i Norge ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Forskriften er publisert på Luftfartstilsynets nettside som BSL D 1-1.

Forordning 965/2012 regulerer blant annet SPO. Reglene om spesialiserte operasjoner skal tas i bruk senest 1. januar 2016, jf. BSL D 1-1, § 7, femte ledd.

Hva som regnes som SPO er definert i forordningens artikkel 2 nr. 7, og videre angitt i forordningens Part SPO, bestemmelsen SPO.GEN.005(a) og tilhørende AMC1 SPO.GEN.005. En ikke-uttømmende liste over SPO finnes i veiledningsmaterialet GM1 SPO.GEN.005. Disse operasjonene faller inn under det som betegnes som bruksflyging eller «aerial work».

All bruksflyging er i dag nasjonalt regulert[1]. Ervervsmessig bruksflyging utføres under en driftstillatelse etter luftfartsloven § 8-8. Den nasjonale reguleringen av disse operasjonene, inkludert driftstillatelsen, opphører å gjelde 1. januar 2016.  Dette innebærer at de som ønsker å utføre slik bruksflyging fra og med 1. januar 2016 må gjøre dette etter reglene i forordning 965/2012.

Merknad: En del typer flyging er imidlertid unntatt fra de felleseuropeiske reglene som nevnt i basisforordningen 216/2008, artikkel 1(2)(a). Dette gjelder blant annet operasjoner som SAR, brannslokking, kystvaktflyging og politi. Disse operasjonene vil fortsatt være regulert nasjonalt.

 

II. Oversikt over hvilke deler av forordning 965/2012 som gjelder for ulike SPO-operatører:

 

Type operasjon

 

Del i 956/2012

Ervervsmessige spesialiserte operasjoner

 

 • Cover regulation (dvs. forordningens artikler). Spesielt artikkel 5 nr. 6 og 7.
 • Vedlegg II (Part ORO) unntatt subpart AOC og subpart FTL.
 • Vedlegg VIII (Part SPO)

 

Ikke-ervervsmessige spesialiserte operasjoner med komplekse luftfartøy (NCC-operatør).

 

Merknad: Komplekse luftfartøy er definert i forordning 216/2008 artikkel 3(j).

 • Cover regulation (dvs. forordningens artikler). Spesielt artikkel 5 nr. 3 og 7.
 • Vedlegg II (Part ORO) unntatt subpart AOC, subpart SPO og subpart FTL
 • Vedlegg VIII (Part SPO)

 

Ikke-ervervsmessige spesialiserte operasjoner med ikke-komplekse luftfartøyer (NCO-operatør)
 • Cover regulation (dvs. forordningens artikler). Spesielt artikkel 5 nr. 4 og 7.
 • Vedlegg VII (Part NCO). Se spesielt subpart E

 

III. Krav for å kunne fortsette å utføre bruksflyging (SPO):

a) Ervervsmessige SPO-operatører

 • Selskapet må organiseres etter kravene i Part ORO.
 • Selskapets håndbokverk må revideres slik at det kommer i samsvar med de aktuelle reglene i forordning 965/2012.
 • Selskapet må sende luftfartstilsynet en selverklæring etter bestemmelsen ORO.DEC.100. Denne må sendes i god tid før operasjonene starter, senest som angitt i pkt. IV under. Skjema for selverklæring finnes på Luftfartstilsynets internettside. Revidert håndbokverk bør sendes inn sammen med erklæringen. Det kreves i utgangspunktet ikke at eksisterende SOP-er er omarbeidet etter anbefalt mal for innholdsfortegnelse i AMC2 SPO.OP.230.
 • Dersom selskapet skal utføre operasjoner som anses som høyrisiko SPO (HR SPO) skal operatøren inneha en autorisasjon fra Luftfartstilsynet for hver slik type operasjon, ref. bestemmelsene i forordning 965/2012 artikkel 2 nr. 8 og ORO.SPO.110. Krav til innhold i slik søknad om autorisasjon er angitt i ORO.SPO.110 (b). Komplett søknad for hver type HR SPO, eventuelt med unntak av punkt (b)(2) som kan ettersendes med selverklæringen, må sendes inn i god tid og senest som angitt i pkt. IV under.

Dersom SPO skal utføres i andre land enn Norge, må det undersøkes om den aktuelle operasjonen anses som en høyrisikooperasjon i det aktuelle landet. I så fall må det søkes om autorisasjon hos Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet skal da koordinere behandlingen av søknaden med det aktuelle lands myndighet ref. ARO.OPS.150(f).

En liste over hvilke operasjoner Luftfartstilsynet anser som HR SPO, og dermed må autoriseres, finnes på Luftfartstilsynets internettside. Listen kan også fås tilsendt.

 • Kravene nevnt over, inkludert kravet til innsending av selverklæring, gjelder også for selskaper som innehar AOC for ervervsmessig lufttransport.

Merknad: SPO operasjoner vil i enkelte tilfeller innebære flyging under tillatte minstehøyder jf. BSL F 1-1 og tilhørende forordning 923/2012. Luftfartstilsynet vil videreføre dagens ordning om at flygesjef kan autorisere slike oppdrag under minstehøyder.

b) Ikke-ervervsmessige operatører, komplekse luftfartøy (NCC-operatør)[2]

 • Selskapet må organiseres etter kravene i Part ORO.
 • Selskapets håndbokverk må revideres slik at det kommer i samsvar med de aktuelle reglene i forordning 965/2012.
 • Selskapet må sende Luftfartstilsynet en selverklæring etter bestemmelsen ORO.DEC.100. Denne må sendes før operasjonene starter. Revidert håndbokverk bør sendes inn sammen med erklæringen.
 • SPO operasjoner vil i enkelte tilfeller innebære flyging under tillatte minstehøyder jf. BSL F 1-1 og tilhørende forordning 923/2012. Slik flyging under minstehøydene krever særskilt tillatelse fra Luftfartstilsynet.  I disse tilfellene må sjekkliste for operasjonen og en tilhørende risikovurdering utarbeides og sendes inn sammen med søknaden.

c) Ikke-ervervsmessige operatører (NCO-operatører)

 • NCO-operatører skal følge bestemmelsene i Part NCO, herunder bestemmelsene i subpart E.
 • Spesialiserte operasjoner skal utføres etter sjekklister/prosedyrer utarbeidet av operatøren ref. NCO.SPEC.105. Sjekklisten skal utarbeides på grunnlag av en dokumentert risikoanalyse ref. bestemmelsens pkt. a. Veiledningen i GM1 NCO.SPEC.105 angir momenter som minst skal vurderes ved utarbeidelsen av slik sjekkliste.
 • Part NCO, subpart E, seksjon 2 til 5 inneholder særkrav for visse typer operasjoner.
 • SPO operasjoner vil i enkelte tilfeller innebære flyging under tillatte minstehøyder jf. BSL F 1-1 og tilhørende forordning 923/2012. Slik flyging under minstehøydene krever særskilt tillatelse fra Luftfartstilsynet.  I disse tilfellene må sjekkliste for operasjonen og en tilhørende risikovurdering utarbeides og sendes inn sammen med søknaden.

IV. Frister

 • Selverklæring etter ORO.DEC.100 må være mottatt hos Luftfartstilsynet senest 15. desember 2015.
 • Søknad om autorisasjon etter ORO.SPO.110 må være mottatt hos Luftfartstilsynet senest 1. november 2015.

V. Tilsyn

a) Adgangskontroll.

Ervervsmessig HR SPO kan som nevnt ikke skje uten autorisasjon fra Luftfartstilsynet.

Øvrige spesialiserte operasjoner er ikke underlagt krav om tillatelse fra Luftfartstilsynet. Operasjonene kan derfor igangsettes når operatøren har gjort det som er nevnt i punkt III over.

b) Virksomhetstilsyn

Alle som utfører spesialiserte operasjoner, både ervervsmessig og ikke ervervsmessig, er underlagt et kontinuerlig tilsyn fra Luftfartstilsynet. Tilsynsvirksomheten vil blant annet bli planlagt ut fra operasjonenes omfang og art. Ut fra dette vil ervervsmessige operatører og operatører som utfører HR SPO kunne regne med størst tilsynsvirksomhet. 

VI. Driftstillatelse

Den 1. januar 2016 vil opphører driftstillatelse som tillatelsesdokument for bruksflyging.

Flyginger som er unntatt fra EASA regelverket jf. BSL A 3-1 og tilhørende forordning 216/2008, artikkel 1(2)(a) skal imidlertid fortsatt utføres etter nasjonale regler. For disse operasjonene vil dagens nasjonale regler fortsatt gjelde, og operasjonene skal fortsatt utføres på grunnlag av en driftstillatelse etter luftfartsloven § 8-8.

[1] Henholdsvis BSL D 2-1/2-2 og BSL D 3-1/3-2
[2] Norske NCC-operatører har frist fram til 16. august 2016 med å drive etter forordning 965/2012.