Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
18/14
23 DES

Forskrifter som 1. januar 2015 gjennomfører EU-rettsakter knyttet til "Single European Sky II" i norsk rett

21. oktober 2009 ble Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1070/2009 om endring av forordningene (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 vedtatt av EU. Denne revisjonen av regelverket blir betegnet som «Single European Sky II» (SES II). Formålet er å bedre det europeiske luftfartssystemets ytelse og bærekraft. Sentralt er krav til forbedret ytelse ("performance") innen flysikrings­tjenesten og innen nettverksfunksjoner knyttet til denne virksomheten. Ytelseskravene vil primært dreie seg om krav til sikkerhetsnivå, kostnadseffektivitet, kapasitet og miljøeffekter.

1. januar 2015 trer forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom i kraft i norsk rett (BSL G 1-1). Forskriften opphever og erstatter dagens forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom, og vedtas av Samferdselsdepartementet.

Forskriften gjennomfører følgende rettsakter i norsk rett:

  • Forordning (EF) nr. 1070/2009 som endrer de fire hovedforordningene i Single European Sky (549/2004, 550/2004, 551/2004 og 552/2004).
  • Forordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester og nettfunksjoner («ytelsesstyringsforordningen»).
  • Forordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010 som endret ved forordning (EF) nr. 390/2013 («nettverksforordningen»).
  • Forordning (EU) nr. 176/2011 av 24. februar 2011 om opplysninger som skal framlegges før en funksjonell luftromsblokk opprettes eller endres («informasjonsforordningen»).
  • Forordning (EU) nr. 409/2013 av 3. mai 2013 om definisjon av felles prosjekter, fastsettelse av en styringsordning og identifisering av stimuleringstiltak som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring («fellesprosjektforordningen»).
  • Forordning (EU) nr. 1034/2011 av 17. oktober 2011 om sikkerhetstilsyn innen lufttrafikkstyring og flysikringstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010. Samtidig oppheves forskrift 22. juli 2008 nr. 829 om gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1315/2007 om krav til nasjonale tilsynsorganers utøvelse av sikkerhetstilsyn innenfor feltet lufttrafikkstyring og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005.
  • Beslutning 2014/132/EU av 11. mars 2014 om fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionen når det gjelder nettet for lufttrafikkstyring og av varslingsterskler for annen referanseperiode 2015–2019.

1. januar 2015 trer også forskrift om avgift på flysikringstjenester i kraft. Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsforordning for flysikringstjenester. Samtidig oppheves forskrift 15. november 2010 nr. 1430 om avgift på flysikringstjenester som ytes av Avinor AS, som gjennomførte forordning (EF) nr. 1794/2006 av 6. desember 2006 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester.

Forordning (EF) nr. 1070/2009 er også hjemmelsforordning for en rekke andre EØS-relevante rettsakter som nå gjennomføres i norsk rett, hvor gjennomføringsforskriftene vedtas av Luftfartstilsynet.

1. januar 2015 trer følgende rettsakter i kraft i norsk rett, gjennom forskrifter vedtatt av Luftfartstilsynet:

  • Forskrift om endring i forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer.

Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 923/2012 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer i norsk rett (BSL F 1-1). Forskriften erstatter og opphever forskrift 23. september 2014 nr. 1242 som hittil har gjennomført de samme reglene, men som særnorsk forskrift.

  • Forskrift om endring i forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester.

Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 1035/2011 (som endret ved forordning (EU) nr. 923/2012 og forordning (EU) nr. 448/2014) om fastsetting av felles krav til utøvelse av luftfartstjenester og som endrer forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010 (BSL G 2-2). Forordning (EU) nr. 1035/2011 erstatter og opphever forordning (EF) nr. 2096/2005.

Forskriften gjør i tillegg en mindre endring i forskrift av 20. mars 2009 nr. 347, om gjennomføring av forordning (EF) nr. 482/2008 om opprettelse av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare for ytere av flysikringstjenester, og om endring i forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester.

  • Forskrift om endring i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, og opphevelse av forskrift 15. juli 2014 nr. 981 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom (BSL G 1-2).

Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 1206/2011 om fastsettelse av krav til identifikasjon av luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske luftrom, og forordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom, i norsk rett. Samtidig oppheves forskrift 15. juli 2014 nr. 981 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom, som hittil har gjennomført de samme reglene, men som særnorsk forskrift.

Forskriftene kan finnes på Lovdata.