Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
07/16
08 APR

Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr

Denne AIC erstatter AIC-N 09/12, 26 SEPT

1   INNLEDNING

1.1   Konflikt mellom luftfartøy og fugler eller dyr er et alvorlig problem for flysikkerheten. Som et ledd i  å sikre at Norges forpliktelser blir ivaretatt, har Luftfartstilsynet utarbeidet denne informasjonen om forskjellige aktørers ansvarsområder og samarbeidsorganers.

Norges forpliktelser i denne sammenheng fremgår bl.a. av følgende annekser til Chicago-konvensjonen:

 • Anneks 6
 • Anneks 14
 • Anneks 15

Dessuten finnes følgende veiledende manualer:

 • ICAO Doc 9137 – Airport Services Manual, Part 3, Wildlife Control and Reduction
 • Electronic Bulletin EB 2009/37 Bird Strike Analyses (IBIS)

1.2   I henhold til Anneks 6 skal fartøysjefen etter landing sende en skriftlig rapport til gjeldende bakkestasjon (“appropriate aeronautical station”). EU OPS 1.420 krever at fartøysjefen umiddelbart skal informere angjeldende bakkestasjon når en potensiell fare for kollisjon med fugl er observert og eventuelt etter landing fylle ut en rapport. Alle luftfartshendelser/ulykker skal rapporteres på ett og samme skjema: NF-2007. Dette skjemaet er tilgjengelig i Altinn for elektronisk rapportering, og finnes i tillegg i word- og pdf-format på LTs og SHTs hjemmesider.

1.3   I henhold til Anneks 14 skal det etableres prosedyrer for innsamling og rapportering av data i forbindelse med kollisjon mellom luftfartøy og fugler/dyr, og det anbefales at dataene formidles til IBIS. Dersom det er fare for konflikt med fugl på en flyplass, skal det iverksettes tiltak for å redusere problemet.

1.3.1   I henhold til Anneks 15 skal flyplassene kunne motta informasjon om fugler fra fartøysbesetning og videreformidles til Kunngjøringstjenesten for luftfarten for videre distribusjon.

2.  ANSVARSOMRÅDER

2.1   Nasjonal myndighet

2.1.1   Luftfartstilsynet er nasjonal luftfartsmyndighet og fastsetter forskrifter basert bl.a. på anneksene til Chicago-konvensjonen.

2.1.2   Luftfartstilsynet rapporterer til IBIS på grunnlag av innkomne rapporter, jf. forskrift 8. desember 2006 nr 1393 om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv., BSL A 1-3.

2.2   Norske bestemmelser

2.2.1   Flyplassoperatører
Krav til flyplassoperatørene fremgår av forskrift 27. juni 2003 nr 935 om bakketjeneste ved flyplasser, (BSL E 4-1) § 10 – Tiltak mot fugler og dyr.

Operative prosedyrer fremgår av flyplassoperatørens håndbøker.

2.2.2   Lufttrafikktjeneste
Krav til lufttrafikktjenesten fremgår av forskrift 11. november 2003 nr 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1) § 25 – Utførelse av lufttrafikktjeneste, og av forskrift 8. desember 2006 nr 1393 om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. (BSL A 1-3) § 22 – Rapportering av kollisjon mellom luftfartøy og fugl.

Operative prosedyrer fremgår av Avinors håndbøker.

2.2.3   Flyoperatører
Krav til flyoperatørene fremgår av forskrift 8. desember 2006 nr 1393 om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. (BSL A 1-3) og EU OPS 1.420.

Operative prosedyrer fremgår av operatørens flygehåndbok, Operations Manual.

2.3   Ornitologisk kompetanse

2.3.1   Fugl- og viltkontroll skal knytte seg til en eller flere ornitologer med kompetanse om tiltak for å forebygge konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr, og gi bistand til identifisering av fugl, primært i forbindelse med fuglekollisjon. Ornitologen(e) skal fungere som rådgiver(e) for fugl- og viltkontrollen.

2.3.2   Fugl- og viltkontrollen står fritt i valg av rådgiver, så lenge denne innehar nødvendig kompetanse.

3. SAMARBEID

3.1   Nasjonalt samarbeid

3.1.1   Norsk fly/fugl-utvalg (NFF)
Norsk fly/fugl-utvalg (NFF) er et utvalg for forebyggelse av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr.

Utvalget er et rådgivende organ som skal systematisere og vurdere lokale tiltak mot kollisjon mellom luftfartøy og fugl og dyr, og skal være et bindeledd mellom flyoperatøren, flyplassoperatøren, lufttrafikktjenesten og luftfartsmyndigheten.

Utvalgets målsetting er å redusere sannsynligheten for konflikt mellom luftfartøy og fugl og dyr ved norske flyplasser og i norsk luftrom. Utvalget skal bidra til at det utvikles metoder for å gjøre flyplassene mindre attraktive for dyr og fugl samt gi råd til flyoperatørene og flyplassoperatørene.

Utvalget har representanter fra:

 • Flyselskapene
 • Forsvaret
 • Avinor
 • Oslo Lufthavn AS
 • Andre lufthavnoperatører
 • Norges Luftsportsforbund/NLF
 • Helikopterselskaper Offshore
 • Ornitolog knyttet til fly/fugl-arbeidet
 • Luftfartstilsynet
 • Miljødirektoratet

Utvalget har årlige møter og ekstraordinære møter ved behov. Andre som ønsker å delta kan henvende seg til Luftfartstilsynet

3.2   Internasjonalt samarbeid

3.2.1   Nordic Bird Strike Advisory Group (NBSAG)

NBSAG er en nordisk gruppe som har som formål å koordinere innsatsen blant de nordiske landene, herunder:

 • Gi råd
 • Innsamle data
 • Analysere data
 • Utveksle erfaringer
 • Spre informasjon

NBSAG har møter annet hvert år, arrangert på omgang blant de nordiske landene.

Følgende representerer Norge i NBSAG:

 • Flyselskap
 • Forsvaret
 • Avinor
 • Oslo Lufthavn AS
 • Ornitolog knyttet til fly/fugl-arbeidet
 • Luftfartstilsynet

Norges deltakelse koordineres på møtene i det nasjonale utvalget.

3.2.2   World Bird Strike Association (WBA)

WBA er en internasjonal komité med formål bl.a. å:

 • Samle inn, analysere og spre data som beskriver og definerer operasjonelle, funksjonelle lovmessige og juridiske aspekter omkring konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr.
 • Beskrive og evaluere metoder som kan redusere kollisjoner mellom luftfartøy og fugler og dyr, flyenes evne til å tåle slike påkjenninger, hjelpe flymannskap til å forutse slike risikoer og kostnader som er forbundet med dette, herunder samordne forskningsresultater mv.

WBA har representanter fra sivile og militære organisasjoner i Europa samt representanter fra andre deler av verden, og har møter annet hvert år. WBA internettsted: www.worldbirdstrike.com

Følgende representerer Norge i WBA:

 • Flyselskap
 • Forsvaret
 • Avinor
 • Ornitolog knyttet til fly/fugl-arbeidet
 • Luftfartstilsynet

Norges deltakelse koordineres på møtene i det nasjonale utvalget.