Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
05/17
24 MAR

Endring av Luftfartstilsynets praksis om godkjenning av nye kurs hos registrerte fasiliteter (flyskoler)

Flyskoler som er godkjent som registrert fasiliteter (RF) må per i dag drive sin virksomhet i samsvar med forskrift av 20. desember 2000 om flyskoler, registrerte fasiliteter (RFs) for flygende personell (BSL C 10-1a). Dette er en nasjonal forskrift som vil bli erstattet av europeisk regelverk når dette er ferdigstilt. Utkastet til europeiske regler er i stor grad basert på de samme prinsipper som i dag gjelder for registrerte fasiliteter, men RF vil da gå under begrepet «Declared Training Organisation» (DTO).

Tidligere praksis

Luftfartstilsynet har inntil nå tolket ordlyden i forordning (EU) nr. 1178/2011 (innlemmet i norsk rett ved forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer av 28. november 2015 (BSL C 1-1)) artikkel 10a punkt 2 dit at bestemmelsen gjør at RF ikke kan legge nye teoretiske eller praktiske kurs til sin skoletillatelse. Det eneste unntaket gjelder utdanning til LAPL. Fortolkningen hadde sitt grunnlag i at det da artikkel 10a ble skrevet forelå en forutsetning om at RF måtte bli en ATO for å kunne fortsette sin virksomhet.

Ny praksis

Etter at artikkel 10 a ble skrevet har medlemslandene og EASA vurdert at kravene til ATO ikke er hensiktsmessige eller proporsjonale for RF. Det ble derfor startet et arbeid med å lage regler som er bedre tilpasset mindre skoler og skoler kjent som klubbskoler. Dette har ført til at et nytt regelverksutkast for DTO har blitt utarbeidet. Ettersom en ny løsning med DTO nå kommer, ser Luftfartstilsynet det lite hensiktsmessig å opprettholde kravet om at nye kurs ikke kan legges til en allerede eksisterende skoletillatelse for RF. RF kan derfor nå legge nye kurs til sin skoletillatelse.

Luftfartstilsynet sin endring av praksis støttes også av følgende momenter:

  • Etter innføring av nytt europeisk regelverk vil skoler som har erklært seg som treningsorganisasjon (DTO) kunne tilpasse sitt opplæringsprogram uten krav til formell godkjenning. En tolkningsendring nå vil gjøre overgangen til nytt regelverk enklere og medfører at skolene kan tilby det opplæringstilbudet de nå ønsker i tråd med nasjonalt regelverk inntil nytt europeisk regelverk er på plass.
  • Trening og opplæring er kritisk for økt flysikkerhet.
  • Å åpne for at skolene kan tilby opplæring etter behov er i tråd med nasjonal policy for allmennflyging som skal legge bedre til rette for denne delen av luftfarten.

Konsekvenser

Frem til nå har RF som har søkt om nye kurs fått avslag basert på begrensingene i artikkel 10a. Luftfartstilsynet ber om at skolene som er godkjent som RF og har behov for å utvide skoletillatelsen søker i tråd med ny praksis. Det presiseres at alle RF fortsatt må søke om godkjenning hos Luftfartstilsynet hvis de ønsker nye kurs lagt til skoletillatelsen.  Endring av skoletillatelsen kan gjøres frem til 8. april 2018. Etter denne datoen må skolene forholde seg til det europeiske regelverket og kan selv deklarere innhold i skoleprogrammet. Regelverket for DTO forventes å publiseres i god tid før 8. april 2018. 

Opprettelse av nytt registrert lærested er ikke mulig før regelverk om DTO gjelder i Norge. Dette da ordlyden i forordning (EU) nr. 1178/2011 artikkel 10a punkt 3 er helt klar på at ny RF ikke kan opprettes.

Luftfartstilsynet vil i samråd med markedet publisere ytterligere informasjon rundt overgangen til regelverket for DTO så snart dette er mulig.

Referanser

Forskrift om flygeskoler, registrerte fasiliteter (RFs) for flygende personell (BSL C 10-1a)

Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (Forordning (EU) nr. 1178/2011)