Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
07/17
29 MAR

Endring av BSL G 1-1 – Network Strategy Plan 2015-2019

Gjennom forskrift 24. februar 2017 nr. 220 har Samferdselsdepartementet endret forskrift 19. desember 2014 nr. 1846 om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom (BSL G 1-1). Det er i § 14 inntatt et nytt tredje punktum med følgende ordlyd:

«Vedtatt Network Strategy Plan for the air traffic management network functions of the single European sky for the period 2015–2019 anerkjennes som de veiledende prinsippene for driften av nettet i et langsiktig perspektiv.» (se forskriften her : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1846 ).

EU- og EFTA-siden har over tid diskutert behovet for innlemmelse av Commission Implementing Decision C(2014) 4660 of 22.7.2014 approving the Network Strategy Plan for the air traffic management network functions of the single European sky for the period 2015–2019.

Gjennom tidligere gjennomføring i norsk rett av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 har Norge akseptert oppgavene lagt til Eurocontrol som nettforvalter. Arbeidet med utvikling og vedlikehold av Network Strategy Plan er en sentral oppgave for nettforvalter. Arbeidet med strategiplanen har vært samkjørt med og mot arbeidet med felleseuropeiske ytelseskrav for flysikringstjenestene og dekker derfor samme tidsperiode (2015–2019).

Strategiplanen er etter sitt innhold av en slik karakter at den gir sterke føringer for strategi og investeringer både hos luftromsbrukere, lufthavner og flysikringstjenesteytere. Det har derfor vært ønskelig å formalisere strategiplanen. EU-siden har nå meddelt at de ikke ser det nødvendig med innlemmelse i EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet ønsker likevel at Network Strategy Plan 2015-2019 gis internrettslig gjennomføring som sikrer anerkjennelse av strategiplanen, slik at det ikke hefter usikkerhet om oppslutningen fra Norge til de forpliktelser som implisitt ligger i strategiplanen.

Forskriftsendringen har vært gjennomført uten høring idet det er vanskelig å peke på helt konkrete individualiserte forpliktelser for private rettssubjekter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er forventet at en utvikling i tråd med de ti valgte strategiske målene i planen vil føre til at lufthavnoperatører, luftromsbrukere og flysikringstjenesteytere får behov for investeringer. Med utgangspunkt i strategiplanens overordnede karakter er det ikke mulig å tallfeste disse kostnadene. Network Strategy Plan pålegger i seg selv ingen nye investeringsforpliktelser, men legger sterke føringer, særlig når det gjelder arbeidet med de nasjonale ytelsesplanene.

Investeringer med grunnlag i vedtatt Network Strategy Plan skal det allerede være tatt høyde for ved utarbeidelsen av vedtatt ytelsesplan for NEFAB for 2015–19. Investeringskostnadene er overveiende de samme som kan utledes av forordning (EU) nr. 716/2014 (Pilot Common Project) tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mars 2015 nr. 335 om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan.