Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
18/16
16 SEP

Beregning av beslutningshøyde ved instrumentinnflyging med kun én flyger

28. oktober 2014 ble det innført nye driftsbestemmelser for privatflyging i Norge. Reglene er basert på europeisk forordning (EU) nr. 965/2012 og gjort gjeldende i Norge gjennom BSL D 1-1 Forskrift om luftfartsoperasjoner. Forordning (EU) nr. 965/2012 erstattet tidligere nasjonal forskrift, BSL D 3-1 Driftsforskrift for ikke-ervervsmessig luftfart (privatflyging) og BSL D 3-2 Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter for luftfartøy som har luftdyktighetsbevis gitt i tråd med felleseuropeisk regelverk. Forordning (EU) nr. 965/2012 erstattet også krav publisert i BSL D 1-11 Forskrift om værminima for fly.

Privatflyging og grunnleggende opplæring til instrumentrettighet vil typisk skje etter vedlegg VII Del-NCO (Part-NCO) i forordning (EU) nr. 965/2012.

BSL D 1-11, 3-1 og 3-2 er fremdeles gjeldende i Norge for luftfartøy som er unntatt europeiske regler (såkalte anneks II-luftfartøy). Luftfartstilsynet arbeider med å harmonisere driftsbestemmelsene, slik at EASA-luftfartøy og anneks II-luftfartøy i fremtiden vil opereres etter samme regelverk.

I BSL D 1-11 er kravet for fastsetting av beslutningshøyde for instrumentinnflyging med kun én flyger beskrevet under punkt 4.2.1.3 og 4.2.2.3. Ordinær beslutningshøyde heves med 50 fot for instrumentflyging. Det nye regelverket har andre minima og kravene for instrumentinnflyging med én flyger er beskrevet i veiledningsmaterialet til Part-NCO under GM4 NCO.OP.110(h). Kravet om å øke beslutningshøyden er nå fjernet. Det er imidlertid gitt krav om at RVR/VIS må beregnes i tråd med følgende tilleggskriterier;

 1. En RVR på mindre enn 800 meter (som vist i tabell 2 i GM4 NCO.OP.110) kan benyttes for CAT 1 innflyging så lenge følgende vilkår oppfylles:
  1. Det benyttes en egnet autopilot koblet til instrument landing system, mikrobølge landingssystem eller GBAS landingssystem (GLS) hvor innflygingsprosedyren ikke er begrenset på annen måte eller
  2. Det benyttes godkjent HUDLS når det er hensiktsmessig i kombinasjon med EVS.
 2. Dersom RTZL eller RCLL ikke er tilgjengelig skal ikke RVR/CMV ikke være lavere enn 600 meter.
 3. En RVR lavere enn 800 meter (som vist i tabell 2 i GM4 NCO.OP.110) kan benyttes under APV-operasjoner til rullebaner som er utrustet med FALS, RTZL og RCLL. Dette forutsetter at det benyttes;
  1. en godkjent HUDLS eller et tilsvarende godkjent system, eller
  2. benyttes en innflyging med autopilot koblet til innflygingssystemet, ned til beslutningshøyde lik eller tilsvarende 250 fot.

Aktuelle lenker

Type lysutrustning for den enkelte lufthavn er publisert i AIP som er tilgjengelig på følgende nettside www.ippc.no

Konsolidert versjon av driftsbestemmelsene er publisert på vår hjemmeside.

Du kan også se vår artikkel og nettkurs om innføringen av felleseuropeiske operative driftsbestemmelser som er tilgjengelig her


Forkortelser

AIPaeronautical information publication
APVapproach procedure with vertical guidance
BSLbestemmelse for sivil luftfart
CAT 1category 1
CMVconverted meteorological visibility
DHdecision height (beslutningshøyde)
EASAEuropean aviation safety agency
EVSenhanced vision system
FALSfull approach lights
GLSGBAS landing system
GBASground based augmentation system
GMguidance material
HUDLShead-up guidance landing system
ILSinstrument landingssystem
MLSmicrowave landing system (mikrobølge landingssystem)
NCOnon-commercial operations with other than complex motor-powered aircraft
RCLLrunway centreline lights
RTZLrunway touchdown zone lights
RVRrunway visual range
VISVisibility