Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
23/15
17 SEP

Anbefaling om ekstra trening SFAR 73-2 R-22/R-44

Luftfartstilsynet anbefaler alle operatører av Robinson R-22/R-44 å ta i bruk Robinson R-22/R-44 "Special Training and Experience Requirements", (SFAR 73-2). Dette i tråd med anbefaling gitt av "European Aviation Safety Agency (EASA) – Certification Directorate – Flight Standards 16.07.2009" (se vedlegg 2).

EASA sin anbefaling er basert på krav utgitt av "Federal Aviation Administration" (FAA) som sertifiserende myndighet for helikoptertypene. Kravenes relevans er senere bekreftet ved FAAs svar på sikkerhetstilrådning nr. 2012-039 fra "Air Accidents Investigation Branch" (AAIB) (se vedlegg 3) i bulletin 2/2013.

SFAR 73-2 omhandler krav om ekstra trening for flygere og instruktører som opererer helikoptertypene R-22 og R-44 og utarbeidet på bakgrunn av statistikk over ulykker og hendelser med helikoptertypene i tidsrommet fra 1995 frem til 2009. Operatører og myndigheter i Norge, EU og USA er kjent med problemene tilknyttet operasjoner med disse helikoptertypene. Sterke flysikkerhetsmessige hensyn taler for at ervervsmessige selskaper, skoler og private operatører vil være tjent med å innføre prosedyrene som del av typetreningen.

Luftfartstilsynet viser for øvrig til luftfartsoperatørers forpliktelse til å sikre at besetningen er kvalifisert til operasjonen de skal utføre, jf. forskrift om luftfartsoperasjoner 7. august 2013 nr. 956 (BSL D 1-1), kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 "EASA OPS" ORO.GEN.110 (d) og (e). Som ledd i dette anbefaler Luftfartstilsynet at de aktuelle luftfartsoperatørene tar i bruk SFAR 73-2.

SFAR 73-2 er gjengitt i vedlegg 1 til denne AIC og finnes i elektronisk format på nettsidene:

http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgFAR.nsf/0/C039C8820E83B2F4862578940053960F?OpenDocument

Alle ervervsmessige selskaper og skoler som innfører SFAR 73-2 skal beskrive prosedyrer for ekstra trening for flygere og instruktører i sitt håndboksystem. En gjennomgang av disse prosedyrene vil bli tema under Luftfartstilsynets løpende virksomhetstilsyn og ved adgangskontroller.

Private operatører forutsettes å kjenne til SFAR 73-2 gjennom publisering av denne AIC og ekstra trening bør gjennomføres av skoler, instruktører eller kontrollanter godkjent av Luftfartstilsynet.

Robinson Helicopter har publisert informasjon og treningsvideoer for å ivareta FAAs krav. Disse kan være av nytte i treningen. Materialet finnes på: http://www.gyronimosystems.com/SFAR/.