Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
02/17
26 JAN

Akseptering av ledende personell i luftfartsselskaper

Generelt                               

Denne AIC-N erstatter AIC-N 24/16.

Reglene om akseptering av ledende personell i luftfartsselskaper finnes i det felleseuropeiske regelverket for sivil luftfart som gjelder i Norge.

Kravene til ledende personell er beskrevet i regelverket som gjelder på det enkelte området. Generelt vurderes imidlertid hver enkelt kandidats erfaring, kompetanse, personlige egenskaper og holdninger, i forhold til virksomhetens kompleksitet, størrelse og omfang.

Oversikten under viser hvor man finner reglene om de enkelte stillingene.

Flere stillinger

Reglene åpner i noen grad for at en person kan inneha flere stillinger. Vilkårene for dette er angitt i de respektive regelverkene. Kombinasjon av flere stillinger krever i alle tilfeller tillatelse fra Luftfartstilsynet etter en skjønnsmessig vurdering. Dersom en person skal inneha flere stillinger må vedkommende i det minste tilfredsstille kvalifikasjonskravene for alle stillingene. I tillegg vil det måtte vurderes hvorvidt det anses overkommelig og forsvarlig at vedkommende skal ivareta oppgavene som ligger til stillingene.

Søknad

Søknad om akseptering av ledende personell sendes til:
Luftfartstilsynet
P.O.Box 243
NO-8001 Bodø

Søknaden skal inneholde oversikt over kandidatens utdanning og erfaring, relevante sertifikater og rettighetsbevis.

For stilling som "Nominated person" (NP) skal det legges ved utfylt EASA form 4, som finnes på Luftfartstilsynets nettside under fanen: selvbetjening > skjema > nominering av ledende personell.

Der forutsettes at selskapet gjør et Assesment/vurdering av kandidaten til den pågjeldende stillingen, som vedlegges søknaden.

For stilling som ansvarlig leder ("Accountable manager") skal det også vedlegges uttømmende politiattest som er utstedt i Norge eller et annet EØS-land, og som ikke er eldre enn tre måneder.

Som del av Luftfartstilsynets behandling av søknad om akseptering av ledende personell vil Luftfartstilsynet innkalle kandidaten til en samtale. For visse typer stillinger krever Luftfartstilsynet også at kandidaten avlegger en prøve.

Accountable manager

Regelverk:
- Forskrift om lufttransporttjenester i EØS (BSL A 2-1) og tilhørende forordning 1008/2008, artikkel 7
- Forordning 965/2012, Part-ORO (bl.a. ORO.GEN.210, ORO.AOC.100) med tilhørende AMC og GM.
- Forordning 1321/2014, Part M, M.A. 706. Se også AIC-N 01/17.

Veiledende kompetansekrav
Det forventes bred kjennskap til virksomheten, samt generell kjennskap til de aktuelle luftfarts-bestemmelsene.
Forventet kunnskap om regelverk og annen dokumentasjon er angitt i vedlegg 1.
Det legges også vekt på om plasseringen av stillingen innebærer reell myndighet og økonomisk råderett.

Merknad
Kandidat innkalles til samtale.

NP Flight OPS

Regelverk
Forordning 965/2012, Part ORO (bl.a. ORO.GEN.210, ORO.AOC.100, ORO.AOC.135, ORO.SPO.100) med tilhørende AMC og GM.

Veiledende kompetansekrav
Vedkommende bør ha relevant utdanning og flygererfaring fra et luftfartsforetak med tilsvarende operasjoner som vedkommende søkes akseptert inn i.
Vedkommende bør ha minst 5 års relevant praksis, hvorav minst 2 år tilknyttet administrativ luftfartsvirksomhet.

Vedkommende bør inneha eller innehatt flygersertifikat med rettigheter som er relevant for operasjonen som skal utføres i regi av de aktuelle luftfartsselskapet. Dersom vedkommende ikke innehar et slikt gyldig sertifikat, kreves det at selskapet har oppnevnt en assisterende flygesjef som innehar et slikt sertifikat med tilhørende gyldige rettigheter.

Vurdering av vedkommende baseres på en samlet vurdering av faglige kvalifikasjoner, tidligere praksis og personlige egenskaper, herunder tidligere utvist forståelse og respekt for luftfartsloven med tilhørende forskrifter. Vurderingen foretas på bakgrunn av luftfartsforetakets operasjonsområde. I et større luftfartsforetak eller foretak med vidt operasjonsspektrum der vedkommende kan basere seg på støtte fra en operativ organisasjon, vurderes kvalifikasjonene i lys av dette.
Se også GM2 ORO.AOC.135(a) og GM2 ORO.SPO.100(a) (dersom relevant)
Forventet kunnskap om regelverk og annen dokumentasjon er angitt i vedlegg 1.

Merknad
Kandidat innkalles til samtale med prøve. I tilfeller hvor godkjenning av flygesjef skjer under forutsetning av at det er oppnevnt en assisterende flygesjef, vil også assisterende flygesjef bli innkalt samtale og prøve.

NP Maintenance/Continuing Airworthiness Manager

Regelverk
Det vises til AIC-N 01/17.

NP Crew Training

Regelverk
Forordning 965/2012, Part ORO (bl.a. ORO.GEN.210, ORO.AOC.100, ORO.AOC.135, ORO.SPO.100) med tilhørende AMC og GM.

Veiledende kompetansekrav
Vedkommende bør inneha gyldig autorisasjon som typerettighetsinstruktør (TRI) på luftfartøy type(r) eller klasse(r) som er relevant for operasjonen som skal utføres av det aktuelle luftfartsselskapet. Dersom vedkommende ikke innehar dette, kreves det at selskapet har oppnevnt en assisterende treningssjef som innehar slik gyldig TRI. Treningssjefen skal også ha god kunnskap om luftfartsselskapets treningskonsept for flygere, kabinbesetninger og annet relevant personale som skal ha trening under selskapets operasjon og/eller godkjennelser.

Vedkommende bør ha minst 5 års relevant praksis, hvorav minst 2 år tilknyttet administrativ luftfartsvirksomhet.
Se også GM2 ORO.AOC.135(a) og GM2 ORO.SPO.100(a) (dersom relevant)
Forventet kunnskap om regelverk og annen dokumentasjon er angitt i vedlegg 1.

Merknad
Kandidat innkalles til samtale. I tilfeller hvor godkjenning av treningssjef skjer under forutsetning av at det er oppnevnt en assisterende treningssjef, vil også assisterende treningssjef bli innkalt samtale.

NP Ground OPS

Regelverk
Forordning 965/2012, Part ORO (bl.a. ORO.GEN.210, ORO.AOC.100, ORO.AOC.135, ORO.SPO.100).

Veiledende kompetansekrav
Vedkommende bør ha relevant erfaring fra bakkeoperasjons-virksomhet, herunder kunnskap om vekt- og balanse-beregninger, laste- og losseprosedyrer, avisingsprosedyrer og transport av farlig gods.
Vedkommende bør ha minst 5 års relevant praksis, hvorav minst 2 år tilknyttet administrativ luftfartsvirksomhet.
Se også GM2 ORO.AOC.135(a) og GM2 ORO.SPO.100(a) (dersom relevant)
Forventet kunnskap om regelverk og annen dokumentasjon er angitt i vedlegg 1.

Merknad
Kandidat innkalles til samtale.

Compliance Monitoring Manager/Quality Manager

Regelverk
Forordning 965/2012, Part ORO med tilhørende AMC og GM (bl.a. ORO.GEN.200 og AMC1 ORO.GEN.200(a)(6).

Forordning 1321/2014, Part M, M.A. 706. Se også AIC-N 01/17 for krav til Quality Manager.

Veiledende kompetansekrav
Vedkommende må ha kunnskaper om og forståelse for kvalitetssikringsarbeid. Utdanning og erfaring fra kvalitetsrevisjon vektlegges. I tillegg forventes det en bred kjennskap til virksomheten, og god kunnskap om de aktuelle luftfartsbestemmelsene. Vedkommende bør ha minst 5 års relevant yrkeserfaring, hvorav minst 2 år tilknyttet administrativ luftfartsvirksomhet.
Forventet kunnskap om regelverk og annen dokumentasjon er angitt i vedlegg 1.

Merknad
Kandidat innkalles til samtale.

Safety Manager

Regelverk
Forordning 965/2012, Part ORO med tilhørende AMC og GM (bl.a. ORO.GEN.200 og AMC1 ORO.GEN.200(a)(1).

Veiledende kompetansekrav
Vedkommende må ha kunnskaper om og forståelse for risikostyring.
Utdanning og erfaring innen sikkerhetsstyring vektlegges. I tillegg forventes det en bred kjennskap til virksomheten, og god kunnskap om de aktuelle luftfartsbestemmelsene.
Vedkommende bør ha minst 5 års relevant yrkeserfaring, hvorav minst 2 år tilknyttet administrativ luftfartsvirksomhet.
Forventet kunnskap om regelverk og annen dokumentasjon er angitt i vedlegg 1.

Merknad
Kandidat innkalles til samtale