Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
09/16
22 APR

AIC-N kontrolliste

Følgende AIC N gjelder per 21. april 2016:
 

09/16AIC-N Kontrolliste
08/16Revidert veiledning til BSL F 1-1 angående kryssing av landegrenser og alarmansvar
07/16Forbygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr
06/16Eksamensordning for elektronisk eksamen
05/16Innføring av Forordning (EU) nr. 965/2012, vedlegg VI (Part-NCC), for ikke kommersielle luftoperasjoner med komplekse motordrevne luftfartøy
04/16To rettelser til ICAO Regional Supplementary Procedures (SUPPs) – Doc 7030/5
03/16Ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen
02/16Farlig gods ombord i luftfartøyer – batteripakker til selvbalanserende ståbrett
01/16BSL F 1-1/SERA endrede krav for flyging etter visuelle flygeregler om natten
25/15Luftfartstilsynet har vedtatt tre nye tekniske forskrifter
24/15Ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner
23/15Anbefaling om ekstra trening SFAR 73-2 R-22/R-44
21/15Krav til prosedyrer for steril førerkabin
20/15Innleie av luftfartøy til bruk i ATO (Approved Training Organisation
19/15Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner
18/15Nye skjema for PPL, CPL og IR
17/15Forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsoperatører (Part-26)
16/15Gjennomføring av forordning 965/2012 (Regulation on Air Operations) for spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO) i Norge
12/15Installasjon og bruk av bærbart elektronisk utstyr i luftfartøy som benyttes til privatflyging (ikke-komplekse luftfartøy)
10/15Akseptering av ledende personell i luftfartsselskaper (AOC operatører)
09/15Ny vedlikeholdsforskrift – forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv., BSL B4-1
07/15Tekniske sertifikater og nasjonale rettigheter
06/15Pilot Common Project
05/15Oppmelding til praktisk prøve i flytelefoni
03/15Endring praksis for privatflygning med utenlandsk registrerte luftfartøy i Norge
02/15Bruk av barnesete i fly
01/15Påminnelse om rapporteringsplikt
18/14Forskrifter som 1. januar 2015 gjennomfører EU-rettsakter knyttet til "Single European Sky II" i norsk rett
16/14Vedlikehold av luftfartøy unntatt EASA luftdyktighetskrav i følge forordning (EF) nr. 216/2008
14/14Statistiske oppgaver over samlet flygevirksomhet
12/14Krav for forlengelse av rettighetene SEP (land) og SEP (sjø)
11/14Endring av PPL-teorieksamen
09/14Plan for innføring av krav om SMS i det tekniske regelverket.
08/14Vedtakelse av forskrift som innlemmer kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1207/2011 av 22. november 2011 om felles krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen i Det felles europeiske luftrom, i norsk rett
07/14Amatørbygde luftfartøy
05/14Oppdatert EASA-forskrift
04/14Vedtakelse av felleseuropeiske regler for ikke-ervervsmessig flyging (Part NCC og NCO)
03/14Nye skjema for instruktører og kontrollanter
02/14Endring i forskrift om samvirkningsevnen i det europeiske nett for lufttrafikkstyring
26/13Krav for sertifisering av besetningsmedlemmer på annex II luftfartøyer
25/13Nytt regelverk for PPL teorikandidater
24/13Cessna SID for fly i 100 og 200 serien
23/13Avvikling av ordningen med utbetaling av honorar til kontrollanter og forsikringsordningen for disse
21/13VFR trafikk i luftrom klasse G over Oslo området
17/13Effektivt kvalitetssystem (erstatter AIC-N 11/13)
15/13Bytte av nasjonalt sertifikat til Part–FCL sertifikat
13/13Kreditering av sertifikater og rettigheter utstedt av tredjeland
12/13Forskrift om gjennomføring av forordning 1178/2011 – "Regulation on Aircrew"
10/13Frivillig flysikkerhetsrapportering
08/13Overgangsordning for godskriving av militær flygerutdanning
06/13Luftfartstilsynet gjør alle som utfører vedlikehold av luftfartøy oppmerksom på risiko for FOD ved bruk av absorbentprodukter
17/12Endring i forskrift av 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).
16/12Allmennflyging - mulighet for dispensasjon fra krav til fastmontert nødpeilesender
02/12Privatflyging med luftfartøy som har bruksområde ervervsmessig
23/11Forskrift om lufttransporttjenester i EØS – nye regler om lisenser til luftfartsselskaper
21/11Behandling av avvik etter "Airworthinees Review", herunder "Inconclusive" eller "Incomplete Airworthiness Review"
20/11Nye regler om innleie av luftfartøy
12/11Kommersiell lufttransport - Vilkår for godkjenning av ”Minimum Equipment List” (MEL)
07/11Vilkår for å kunne fly VFR Natt – enmotors fly/helikopter i kommersiell virksomhet
06/11Allmennflyging – dispensasjonsmulighet fra krav til ADF
05/11Luftfartstilsynet varsler om ny praksis for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for nye luftfartøy:
03/11Godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 Organisasjoner
02/11Misbruk av lasere – belysning av fly og ATC-tårn
01/11Sammenblanding av kallesignaler
32/10Informasjon til abonnenter av AIC (Aeronautical Information Circular)
30/10Denne AIC erstatter AIC N 14/10 HELIKOPTERFLYGING OVER VANN
29/10Denne AIC erstatter AIC-N 28/10 AUTORISASJONSFORSIDE FOR FLYGEHÅNDBOK BORTFALLER
27/10Endring i forskrift av 24. mai 2005 nr 461 (sertifiseringsforskriften)
05/10Retningslinjer vedrørende fakturering av sertifikatgebyrer
30/09Ansvar for Airworthiness Directives (AD)
29/09Innføring av EASA Part M for EASA sertifiserte luftfartøy i Norge med bruksområdet privat, 28. september 2009
23/09Airworthiness review
19/09Retningslinjer for tildeling av ICAO radiokallesignal og trebokstavkode
17/09Bruk av Minimum Equipment List (MEL) og Deferred Defect List (DDL)
13/09Kvalifikasjonskrav for instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer i Part-147 organisasjoner
17/08Språkferdigheter for flygere - Informasjon fra Luftfartstilsynet
05/08Autorotasjon ved trening og prøve til sertifikat og rettighet
48/07Bruk av EASA Acceptable Means Of Compliance (AMC) og Guidance Material (GM)
47/07Opplølging av EASA Airworthiness Directives (AD) - klargjøring av rettstilstanden
45/07Endret praksis for utstedelse av kontinuerlige luftdyktighetsbevis (EASA FORM 25) og AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE for alle luftfartøy med AOC og driftstillatelse i Norge
42/07Kvalitetssystemer PART-M, PART-145, PART-147 og PART-21
25/07Retningslinjer for godkjenning av operative sekundærbaser
19/06Overgangen fra norske flyteknikersertifikater og - kvalifikasjoner til Part-66 vedlikeholdssertifikat for luftfartøy
11/06Anvendelse av sertifiseringsforskriften, Part 21
02/06Flyging i isingsforhold
58/05EASAs gebyrforordning trådt i kraft i Norge
49/05Godskriving av militær flygerutdanning
39/05Besetningssamarbeid og bruk av simulatorer i flygerutdanning
25/05ACAS II Safety Bulletin no. 6
18/05Avgang og landing uten klarering
13/05Dispensasjon for operasjon med en-motors turbindrevne fly
08/05Trening av glidebanebortfall i forbindelse med ILS-innflyging
05/05Controlled Flight Into Terrain (CFIT)
04/05Verdifullt materiale til bruk i flysikkerhetsarbeid
48/04Faren forbundet med å fly for nær helikoptre - Rotorvirvler
45/04Bruk av oksygen over 10 000 fot
44/04Tanking fra bensinfat og kanner som ikke er en del av faste anlegg
34/04Sertifiseringsforskriften (EASA) - Presisering av krav til dokumentasjon i forbindelse med søknad om luftdyktighetsbevis i Part 21, Subpart H, Part 21A.174
50/02Vinteroperasjoner– avising/anti-ising– prosedyrer
40/01FSF ALAR tool kit
72/00Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
52/00Dispensasjon for halon til brannslokking
09/00Retningslinjer for utstedelse av rutetillatelse til skandinaviske flyselskap for trafikkering av visse internasjonale flyruter (regelmessig passasjertrafikk)