Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
08/17
10 APR

AIC-N 08/2017

Luftfartstilsynet gjorde 17. mars 2017 endringer i BSL G 1-2 – forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. Forskriften trer i kraft straks.

Endringene gjelder oppdatering av henvisninger til EØS-avtalen i forskriften § 2 første ledd numrene 2, 4 og 6.

Endringene kommer som følge av to nye forordninger fra EU, (EU) 2016/2120 og (EU) 2016/2345. Begge forordningene ble tatt inn i EØS-avtalen 17. mars 2017.

Forordning (EU) 2016/2120

Forordning (EU) 2016/2120 endrer forordning (EF) nr. 1033/2006. Forordning (EF) nr. 1033/2006 fastsetter krav til framgangsmåten for innlevering, akseptering og distribuering av reiseplaner i førflygingsfasen.

Forordning (EF) nr. 1033/2006 viser til ulike ICAO-annekser. Etter at forordningen ble vedtatt har ICAO foretatt flere endringer i anneksene. Dette gjør det nødvendig med oppdatering av henvisningene til disse og forordning (EU) 2016/2120 gjennomfører disse.

Endringene gjelder for det første artikkel 2(2) punkt 16. Forordning (EU) 2016/2120 oppdaterer henvisningen slik at det nå vises til "PANS-OPS, Doc 8168, Volume 1 - Fifth edition - 2006, incorporating all Amendments up to No 6."

Videre vises det i vedlegget punkt 2 til "ICAO PANS-ATM Doc.4444 (15th edition of 2007 including all amendments up to No 4)". Forordning (EU) 2016/2120 oppdaterer og inkluderer "all amendments up to No 6". Tilsvarende inneholder dagens forordning i vedleggets punkt 3 henvisning til "Regional Supplementary Procedures, Doc. 7030, European (EUR) Regional Supplementary Procedures (5th edition of 2008 including all amendments up to No 7". Forordning (EU) 2016/2120 inkluderer "all amendments up to No 9".

Vedlegget punkt 1 viser også til "Chapter 3, Section 3.3 (Flight plans) of ICAO Annex 2 — Rules of the Air (10th edition of July 2005 including all amendments up to No 42)". Disse reglene har blitt tatt inn i forordning (EU) nr. 923/2012, sist oppdatert gjennom forordning (EU) nr. 2016/1185. Av den grunn erstattes henvisningen til ICAO Annex 2 med henvisning til reglene om flygeplaner i section 4 i vedlegg til (EU) nr. 923/2012.

Forordning (EU) 2016/2345

Forordning (EU) 2016/2345 endrer forordningene (EF) nr. 262/2009 og (EU) nr. 1079/2012 og er en konsekvens av at ICAO har gjort endinger i Annex 10, Volume III og IV, samt PANS-ATM Doc. 4444. 

Forordning (EF) nr. 262/2009 stiller krav om koordinert tildeling og bruk av Mode S interrogatorkoder i Det felles europeiske luftrom. I Vedlegg I i forordningen vises det til Annex 10, Volume IV og Volume III i Chicagokonvensjonen. Det er gjort endringer i Annex 10 gjennomført med hhv. Amendment 89 og 90, og forordning (EU) 2016/2345 gjennomfører disse oppdateringene.

Forordning (EU) nr. 1079/2012 gir bestemmelser om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom. I Vedlegg II i forordningen vises det til Annex 10, Volume III, Part 2 i Chicagokonvensjonen. Det er gjort endringer også i denne delen av Annex 10 gjennomført som Amendment 90. Forordningen viser også samme sted til ICAO PANS-ATM Doc. 4444. I Doc. 4444 er Amendment No 6 gjennomført, og henvisningen må også her oppdateres. Forordning (EU) 2016/2345 gjennomfører disse oppdateringene.

Konsekvenser

Endringene forventes ikke å få noen konsekvenser for norske luftfartsaktører eller myndigheter utover det som følger av normal oppdatering av ICAO-regelverk.

Se også vedlegg på høyre side.