Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
06/14
28 MAI

Endring av gjennomgangshøyden i luftrom der Norge forestår lufttrafikktjeneste

Luftfartstilsynet har som mål å harmonisere gjennomgangshøyden, transition altitude, i norsk luftrom, både innenfor og utenfor kontrollert luftrom. Det igangsettes nå et prosjekt i samarbeid med UK/Ireland FAB (Functional Airspace Block) hvor målsettingen er å implementere en gjennomgangshøyde (TA) på 18.000 fot i november 2017.

Nåværende gjennomgangshøyder i Norge varierer fra 5.000 fot til 7.000 fot, og 3.000 fot  offshore. Foreløpige sikkerhetsvurderinger fastslår at det vil være langt sikrere å operere med en høyere og harmonisert gjennomgangshøyde, noe som også er indikert i tidligere studier gjennomført av EUROCONTROL. Luftfartstilsynet har siden 2009 gjennomført flere konsultasjoner og møter med luftromsbrukere nasjonalt om endring av gjennomgangshøyden, og har nå innledet et formelt samarbeid med England, Irland og Isle of Man om en koordinert og harmonisert endring.

Bakgrunnen for endringen er å oppnå bedre flysikkerhet, effektivitet, kapasitet og dermed også miljøgevinst. I tillegg er endringen et ønske fra luftromsbrukere om harmonisering og standardisering av operative prosedyrer.

Endringsprosessen vil innbefatte utredninger og sikkerhetsvurderinger i forbindelse med den planlagte endringen. Det som vil måtte vurderes er blant annet prosedyrer for høydemålerinnstilling, utstrekning av QNH-områder og tilgjengelighet av QNH-kilder. Luftfartstilsynet ønsker derfor involvering fra luftfartsmiljøet i Norge når det inviteres til deltakelse i gjennomføring av slike utredninger og sikkerhetsvurderinger.

Det pågår for tiden en utredning i regi av EASA om utarbeidelse av et felleseuropeisk regelverk, Implementing Rule, IR, om en felles-Europeisk gjennomgangshøyde. Planen er om mulig å publisere en NPA, Notice of Proposed Amendement, i løpet av 2015, og en eventuell IR vil sannsynligvis ha et tidsperspektiv på mange år for implementering. Implementering av 18.000 fot TA er i tråd med de opsjonene som fremkommer i dette arbeidet.  

I henhold til EU Forordning 551/2004 er det krav om konsultasjon med alle luftromsbrukere ved endringer i luftromskonsept. Planlagt tidsrom for konsultasjon om endret gjennomgangshøyde er fra november 2015 til februar 2016.

Ved behov for ytterligere informasjon på nåværende tidspunkt bes dette rettet til:

Flysikringsinpektør Jan E. Mossin, e-post jem@caa.no eller telefon 982 61 783.