Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
03/11
23 MAR

EGNOS SAFETY OF LIFE (SoL) introduseres i norsk luftrom

1 INTRODUKSJON
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) leverer korreksjonssignal til GPS (Global Positioning System) SPS (Standard Positioning Service). EGNOS sender korreksjonssignal på den sivile frekvensen L1 (1575.42 MHz) (C/A) Coarse/Acquisition. GPS er et globalt rombasert satellittnavigasjonssystem som gir posisjons- og tidsinformasjon dersom en mottar signaler fra fire eller flere av de 24 satellittene som sirkulerer rundt jordkloden. EGNOS sender ut korreksjonssignaler og integritetsinformasjon til GPS-signalet via geostasjonære satellitter. Korreksjonssignalene og integritetsinformasjonen er beregnet basert på EGNOS RIMS referansestasjoner som står plassert fra Svalbard i nord til Sør-Afrika i sør.

EGNOS tilbyr tre typer posisjoneringstjenester:

  • OS (The Open Service) sendes via geostasjonære satellitter og har vært tilgjengelig fra 1.oktober 2009. Målgruppen for denne tjenesten har vært applikasjoner for massemarkedet. Alle detaljer om OS tjenesten finnes i OS Service Definition Document (se punkt 4, ”Referanser”).
  • CDDS (The Commercial Data Distribution Service) bruker i stedet for geostasjonære satellitter, internett for å sende EGNOS-data. Målgruppen for denne tjenesten er brukere som trenger bedre ytelse til kommersiell eller profesjonell bruk. Et CDDS Service Definition Document vil bli publisert for CDDS når tjenesten blir erklært tilgjengelig (2011).
  • SoL (The Safety of Life service) sendes via geostasjonære satellitter. SoL er den tjenesten som tilbyr brukere av sikkerhetskritiske tjenester i Europa best ytelse, spesielt luftfarten som er tema for denne AIC.
    • SoL-signalet som EGNOS distribuerer samsvarer med standarden SBAS (Satallite Based Augmentation System) som er kunngjort av ICAO, og som tillater bruk av tjenesten til En-route, Terminal, Non-Precision (NPA) og Approaches with Vertical Guidance (APV).
    • Det er definert to EGNOS SoL-tjenesteområder. For bruk av EGNOS SoL til En-route, Terminal og Non-Precision er det definert en geografisk grenselinje med følgende koordinater [40º øst, 20 º nord], [40 º øst, 70 º nord], [40 º vest, 70 º nord], [40 º vest, 20 º nord]. For AVP-operasjoner basert på EGNOS, som det vil redegjøres nærmere for i en egen AIC, vil tjenesteområde bli gjort tilgjengelig i SoL Service Definition Document (forventes publisert 2. mars 2011, se kapittel 4, Referanser).

De andre SBAS-systemene som er definert etter samme ICAO-standard er allerede i bruk i USA og Canada (WAAS – Wide Area Augmentation System) og Japan (MSAS). WAAS er godkjent som navigasjonshjelpemiddel for En-route, Terminal, NPA og APV i det som er definert som WAAS-tjenesteområde. MSAS er godkjent som navigasjonshjelpemiddel for En-route, Terminal og NPA i det som er definert som MSAS-tjenesteområde. Flere SBAS-system er under utbygging i andre områder av verden (GAGAN i India og SDCM i Russland).

Brukere som er autorisert til å fly på WAAS eller MSAS må studere innholdet i denne AIC for å få informasjon om forskjellene mellom systemene og gjeldende operasjonelle begrensninger.

2 INNFØRING AV EGNOS SOL TJENESTE
SoL tjenesten forventes innført i Europa i to faser.

I første fase ble ”Message Type 0” (MT 0) fjernet fra EGNOS-signalet (fra desember 2010). Denne meldingen har frem til i desember 2010 begrenset bruken av EGNOS til OS-tjenesten, dvs. applikasjoner for massemarkedet.

Dette medfører at fra desember 2010 kan piloter med tilgang til SBAS-mottakere som definert i TSO 145, TSO C146, ETSO C145 og ETSO C146 bruke EGNOS-signalet for å forbedre nøyaktighet og integritet på GPS-signalet i En-route, Terminal og NPA-fasen av flygningen i EGNOS SoL-tjenesteområde som definert i punkt 1.2 (dette området strekker seg for Norge nord til bl.a. Tromsø og Alta). ”Message Type 0” kan i denne perioden bli innført igjen i kortere tidsrom.

ICAO sine SBAS avionikkstandarder er kompatible med bruk av GPS-signaler korrigert med enten ABAS (Airborne Based Augmentation System) eller SBAS ved å bruke integritetsteknikker som RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring). Når både ABAS og SBAS er tilgjengelig, evaluerer mottakeren i sanntid kvaliteten på signalene som mottas og velger automatisk det signalet som har best kvalitet.

Når ”Message Type 0” er fjernet, forventes det at avionikken i flyet, pga. bedre kvalitet, vil velge å bruke EGNOS-signalet i lateralplanet for Terminal- og NPA-fasen av flygningen. Av den grunn vil den største endringen for piloter som har tilgang til fly utstyrt med SBAS-mottakere, være at GPS korrigeres med EGNOS i stedet for ”sole-mean GPS” korrigert med ABAS.

På grunn av dette vil det ikke bli publisert spesielle EGNOS-prosedyrer i denne fasen. Brukere utstyrt med ABAS-avionikk som ikke har støtte for SBAS vil ikke påvirkes av at EGNOS ”Message Type 0” fjernes.

Merk: Noen produsenter av SBAS-mottakere har inkludert muligheten for at en i SBAS-mottakeren kan velge bort en spesiell SBAS-leverandør. Dette kan gjøres ved å velge/velge bort plassering av et spesielt ”bit”. Dette gjøres på en AIRAC- databases oppdateringssyklus (hver 28. dag). De som er utstyrt med denne type mottaker, og som i øyeblikket har valgt bort EGNOS-signalet, kan ha problemer med å bruke EGNOS-signalet og bør ta kontakt med sin avionikkprodusent.

I amerikansk og kanadisk luftrom er brukere utstyrt med WAAS-kompatible mottakere generelt godkjent for å fly APV-operasjoner med høydeinformasjon fra enten Baro VNAV eller WAAS. APV-operasjoner basert på Baro VNAV er publisert på noen RNAV (GNSS) innflygningskart, og er visualisert med en minima linje som kalles LNAV/VNAV. Det er så langt ikke utarbeidet godkjenningsunderlag for APV basert på EGNOS i Europa og denne typen flygninger tillates foreløpig ikke i norsk luftrom.

Fase to (planlagt fra 2. mars 2011) vil gjøre SoL-tjenesten tilgjengelig, inkludert APV-innflygninger basert på EGNOS, i tillegg til En-route-, Terminal- og NPA-delene av flygningen.

I motsetning til fase 1 som ble diskutert tidligere i dokumentet, vil APV-operasjoner basert på bruk av EGNOS vertikal glidebane kreve at Avinor eller andre tjenesteleverandører har publisert en spesiell prosedyre i AIP, i tillegg til at prosedyren må være lastet inn i flyets FMS. Denne innflygningsprosedyren vil ha en minimalinje som kalles LPV på RNAV(GNSS)-kart, vanligvis i tillegg til LNAV minimalinjen som representerer NPA-minima.

Denne fasen nevnes bare som informasjon og vil blir spesielt omhandlet i en egen AIC.

3 OPERASJONELLE KONSEKVENSER
Tilgjengeligheten av den vertikale delen av EGNOS-signalet forventes å variere innenfor det området der SBAS-avionikk i øyeblikket kan bruke EGNOS-signaler [40º øst, 20 º nord], [40 º øst, 70 º nord], [40 º vest, 70 º nord], [40 º Vest, 20 º Nord]. Som forklart tidligere vil SBAS-avionikken automatisk ta i bruk ABAS dersom det viser seg at EGNOS-signalene ikke tillater vertikal posisjonering basert på SBAS. Det vil dermed ikke bli operasjonelle konsekvenser dersom EGNOS ikke er tilgjengelig for bruk til vertikal posisjonering for de brukerne som bare er utstyrt med ABAS avionikk.

De endringer som er beskrevet i denne AIC påvirker bare bruken av lateral posisjonering for innflygningsprosedyrer som allerede er publisert. Det er derfor ikke noen spesielle nye operasjonelle krav for flybesetningen. Luftromsbrukere utstyrt med SBAS-avionikk bør sjekke sine Aircraft Flight Manuals / Pilot Operating Handbook.

4 REFERANSEDOKUMENT
Open Service / Service Definition Document
http://www.essp-sas.eu/printed_documents/egnos_sdd_os_v1.pdf

Safety of Life Service / Service Definition Document
http://www.essp-sas.eu/printed_documents/

AMC 20-27 : Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNP APPROACH (RNP APCH) Operations Including APV BAROVNAV Operations, published 23/12/2009

AMC 20-28 : Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNAV GNSS approach operation to LPV minima using SBAS, NPA 2009-04, draft version 19/03/2009

5 ANNEN INFORMASJON
Informasjon relatert til sertifiserting og operativ godkjenning av de applikasjonene som er beskrevet i denne AIC kan fås ved å kontakte:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø
Norge

Telefon: +47 75 58 50 00
Telefaks: +47 75 58 50 05
E-post: postmottak@caa.no
Postadresse: Postboks 243, 8001 BODØ