Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
03/09
12 JUN

Ny prosess som erstatter teknisk og operativ godkjenning og innfører krav om aksept av sikkerhetsrelaterte endringer innen flysikringstjenesten, som følge av felleseuropeiske krav på området

Bakgrunn

Saksbehandling av søknad om innføring av nytt system eller endringer i gitt godkjenning på flysikringsområdet, har skjedd etter forskrift 3. desember 2002 nr 1342 om flynavigasjonstjenesten (BSL G 6-1). Fokus har særlig vært på flynavigasjonsutstyret, jf. forskriftens kapittel V.

Forskrift 26. januar 2007 nr 99 om etablering av et felles europeisk luftrom (BSL G 1-1) trådte i kraft 1. februar 2007. Forskriften gjennomfører de fire hovedforordningene som etablerer et felleseuropeisk luftrom i norsk rett, herunder forordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for styring av lufttrafikken ”samvirkingsforordningen”. Gjennomføringsbestemmelser til hovedforordningene (Implementing Rules) blir fortløpende (etter hvert som de blir vedtatt inntatt i EØS-avtalen) gjennomførte i norske forskrifter i BSL G-serien.

Prosessen med endringshåndtering innen fagområdene lufttrafikktjeneste og flynavigasjonstjeneste, omfattes også av forskrift 1. februar 2007 nr. 114 om felles krav for yting av flysikringstjenester (BSL G 2-2), se særlig forordning (EF) nr. 2096/2005 vedlegg II kapittel 3.2. Forordningenes artikkel 5 fastsetter krav om at tjenesteytere skal informere Luftfartstilsynet om alle sikkerhetsrelaterte endringer.

Kravene til Luftfartstilsynet er fastsatt i forskrift 22. juli 2008 nr 829 om gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1315/2007 om krav til nasjonale tilsynsorganers utøvelse av sikkerhetstilsyn innenfor feltet lufttrafikkstyring og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005. Forordningen fastsetter blant annet krav om at prosedyrer for endringshåndtering skal være akseptert av Luftfartstilsynet.

Nærmere om innholdet i endringene

Luftfartstilsynet er i ferd med å sluttføre arbeidet med en revisjon av BSL G 6-1. Blant annet vil krav om teknisk og operativ godkjenning av flynavigasjonsutstyr falle bort og erstattes med krav til endringshåndtering i samsvar med forordning (EF) nr. 552/2004 og 2096/2005.

Den tekniske godkjenningen erstattes med at tjenesteyter går vesentlig tyngre inn i anskaffelsesprosessen og sørger for å innhente tilstrekkelig dokumentasjon fra utstyrsleverandørene på at utstyret tilfredsstiller alle gjeldende krav. Tjenesteyter vil være ansvarlig for å fremskaffe dokumentasjon fra utstyrsleverandørene tilsvarende det som tidligere var basis for teknisk godkjenning.

Operativ godkjenning fra Luftfartstilsynet vil også falle bort, og erstattes med at tjenesteyter utarbeider EF-verifiseringserklæring og tekniske data for systemet (forording (EF) nr. 552/2004 vedlegg IV), og oversender disse til Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil i definerte tilfeller gå inn og vurdere oversendt sikkerhetsrelatert dokumentasjon. Hvor dette er aktuelt vil tjenesteyter bli informert om dette, og systemet kan ikke settes i drift før aksept fra Luftfartstilsynet er gitt.

Luftfartstilsynet har frem til i dag (basert på BSL G 6-1) bare praktisert krav om godkjenning av endringer knyttet til utstyr. BSL G 2-2 krever at ”en sertifisert yter av flysikringstjenester skal underrette den nasjonale tilsynsmyndighet om planlagte endringer i tjenesteytingen som kan påvirke oppfyllelsen av relevante felles krav eller vilkår knyttet til sertifikatet.” Forordning (EF) nr. 1315/2007 krever at ”en sertifisert yter av flysikringstjenester skal underrette den nasjonale tilsynsmyndighet om planlagte sikkerhetsrelaterte endringer i ytingen av flysikringstjenester.”

Dette betyr at Luftfartstilsynet, i tillegg til endringer tilknyttet utstyr, også skal ha informasjon om endringer knyttet til menneskelige ressurser og prosedyrer, dersom endringene er sikkerhetsrelaterte. Også her er det definerte tilfeller hvor endringene ikke kan iverksettes før etter at aksept fra Luftfartstilsynet er gitt.

Luftfartstilsynet er i ferd med å utarbeide veiledningsmateriale for prosessene beskrevet ovenfor. Veiledningsmateriale vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.luftfartstilsynet.no. Frem til dette er tilgjengelig, kan mer informasjon fås ved henvendelse til Luftfartstilsynet ved flysikringsseksjonen (postmottak@caa.no).

Oppsummering:

Fra 10. juni 2009 vil Luftfartstilsynet ikke lenger gi teknisk og operativ godkjenning av utstyr i samsvar med BSL G 6-1. Tjenesteyter skal fra dette tidspunktet ved idriftsetting av endringer for systemer følge prosessene som beskrevet i samvirkingsforordningen (forordning (EF) nr. 552/2004). I tillegg skal informasjon om endringer knyttet til menneskelige ressurser og prosedyrer sendes Luftfartstilsynet dersom endringene er sikkerhetsrelaterte.

Tjenesteyternes prosessbeskrivelser må endres som følge av overgangen fra teknisk og operativ godkjenning til aksept av sikkerhetsrelaterte endringer. Endring i tjenesteyters prosesser, skal også aksepteres av Luftfartstilsynet.

I en overgangsfase fram til 20. april 2011 vil Luftfartstilsynet akseptere at tjenesteytere baserer seg på tidligere utstedt norsk teknisk godkjenning av utstyr, istedenfor innhentet selverklæring fra utstyrsleverandørene.