Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
13/02
10 JUN

Markedsadgang i henhold til EØS-avtalen

Reutstedelse av AIC – I 09/01

I henhold til EØS-avtalen kan luftfartsselskaper som er lisensiert i henhold til rådsforordning (EØS) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper, utføre flyginger mellom punkter innenfor EØS-området og flyplasser i Norge som er åpne for allmenn bruk, herunder cabotage (ervervsmessig flyging mellom norske lufthavner som er åpne for allmenn bruk), uten forutgående tillatelse av Luftfartstilsynet. Det vises til rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet samt AIP Norge, AD 1.3-1 og AD 1.3-2. Markedsadgangen gjelder alle typer ervervsmessig flytransport mellom landingsplasser til allmenn bruk, herunder rute-, charter- og taxiflyging.

For så vidt gjelder ruteflyging skal trafikkprogram for sommer- og vinterprogram notifiseres til Luftfartstilsynet i god tid og senest 14 dager før angjeldende trafikkprogram startes. Dette gjelder også selskap som utfører. Forpliktelse til Offentlig Tjenesteytelse (FOT) ifølge rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 om EFluftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet art. 4.

For så vidt gjelder charterflyging har det tidligere ikke vært noe krav om notifikasjon av flyginger til/fra Norge som går inn under EØS-avtalen. Etter en fornyet vurdering har Luftfartstilsynet funnet det nødvendig å innføre krav om notifikasjon også av slike flyginger. Dette er begrunnet i hensyn til oversikt og kontroll, samt opplysninger om at lignende ordninger praktiseres i Danmark og Sverige. Charterflyging skal således notifiseres til Luftfartstilsynet i god tid, og senest 48 timer før angjeldende flyging startes. I tidsfristen medregnes ikke lørdager, søndager eller norske helligdager.

Notifikasjon om rute- og charterflyging skal inneholde:

  1. Strekning
  2. Flygingens nummer (flight number)
  3. Flytype og registrering
  4. Tider og dager ruten planlegges operert
  5. Periode ruten planlegges operert

Hjemmel for ovennevnte notifikasjonsplikt finnes i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 13-4.

For så vidt gjelder aerial work og lufttransport utenfor landingsplass åpen for allmenn bruk, vises det til AIC I 5/00.

For så vidt gjelder ruteflyging som ikke faller inn under EØS-avtalen, vises det til AIC I 6/00.

For så vidt gjelder charterflyging som ikke faller inn under EØS-avtalen, vises det til AIP Norge GEN 1.2-4 flg.