Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
05/15
13 AUG

Rute- og charterflyginger til og fra Svalbard - endring av forvaltningspraksis

I forbindelse med publisering av AIC I 03/15 har deler av teksten i meldingen falt ut. Meldingen publiseres derfor på nytt. Denne meldingen erstatter AIC I 03/15.

Rute- og charterflyginger til og fra Svalbard kan bare gjennomføres med tillatelse fra Luftfartstilsynet.

Det følger av forskrift om luftfart på Svalbard § 4 andre ledd at det for alle flyginger til og fra Svalbard, skal oversendes passasjerliste til Sysselmannen.

Om charterflyginger

For å sikre at passasjerlisten oversendes i tråd med kravet som nevnt over, må passasjerlister fra 4. juli 2015 oversendes Luftfartstilsynet sammen med øvrig dokumentasjon i søknad om charterflyging. 

Søknad om tillatelse til flyging til og fra Svalbard må sendes Luftfartstilsynet senest 48 timer før tidspunktet for planlagt flyging. Hvis flyging planlegges gjennomført lørdag, søndag eller på norsk helligdag, må søknaden sendes Luftfartstilsynet 48 timer før lørdagen/start på helligdagsperioden. Luftfartstilsynet vil videreformidle nødvendig informasjon til Sysselmannen.

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

  1. Operatørens navn og nasjonalitet, samt kontaktinformasjon
  2. Registreringsmerke og luftfartøytype for det fartøyet som skal benyttes
  3. Rute og tidsplan for flygingen, inkludert flygingenes nummer
  4. Flygingens art og formål
  5. Lastens art og mengde
  6. Kopi av AOC (når relevant)
  7. Kopi av gyldig ansvarsforsikring
  8. Passasjerliste, både for flygingen til og fra Svalbard

Luftfartstilsynet kan be om ytterligere dokumentasjon i tilfeller hvor dette anses nødvendig.

For flyginger mellom det norske fastlandet og Svalbard, må det i passasjerlisten ikke oppgis passnummer for norske statsborgere. Navn skal være skrevet med latinske bokstaver og med lik stavemåte som i passasjerens pass.

Luftfartstilsynet behandler søknad om charterflyging i henhold til luftfartsloven § 8-8, jf. § 2-2 og kgl. res. 23. november 1973 nr. 3427 om luftfart på Svalbard. 

Søknad skal sendes til traffic@caa.no.

Om ruteflyginger

Fra og med neste godkjenningsperiode av ruteprogrammet for flyginger til og fra Svalbard, vil det bli satt som vilkår for godkjenningen at passasjerliste for hver flyging oversendes Luftfartstilsynet straks etter avgang.

For flyginger mellom det norske fastlandet og Svalbard, må det i passasjerlisten ikke oppgis passnummer for norske statsborgere. Navn skal være skrevet med latinske bokstaver og med lik stavemåte som i passasjerens pass.

Passasjerlister skal sendes til: paxLYR@caa.no.

For øvrig gjelder AIC-I 06/00.