Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-I
08/15
11 NOV

Kontrollert luftrom i Ekofisk og Balder offshore-områder basert på ADS-B

Denne AIC erstatter AIC-I 09/13 (15. oktober 2013)

Vedlagt kart (til høyre) er kun av veiledende karakter. Klikk på kartet for å åpne større versjon.

1. Hensikt

Hensikten med denne AIC-en er å informere aktører om det pågående arbeidet med å etablere kontrollert luftrom, luftromsklasse D, basert på bruk av ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) overvåkningsteknologi i ADS-områdene sør for Statfjord CTA. AIC-en gir informasjon til helikopteroperatørene angående krav til transponderutstyr om bord i helikopter.

De aktuelle ADS-områdene er Ekofisk ADS-område med virkning fra 19. november 2015 og Balder ADS-område med virkning fra 3. mars 2016.

2. Bakgrunn

For å øke sikkerheten på norsk kontinentalsokkel, har Avinor Flysikring AS (heretter Avinor) besluttet å etablere kontrollert luftrom i deler av Nordsjøen. Bakgrunnen er en tilrådning i NOU 2002:17 (Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel). Lufttrafikktjenesten (ATS) vil basere seg på ny overvåkningsteknologi og EU-forordning 1207/2011 (requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the Single European Sky), endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 1028/2014, som gjennomført i Forskrift om Samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (BSL G 1-2) av 14. mai 2007 nr. 513. (Heretter EU-forordning 1207/2011).

Avinor gjennomførte en forstudie i 2009 som konkluderte med at ADS-B var en tilfredsstillende løsning for å etablere kontrollert luftrom i de aktuelle områdene.

3. ADS-B

ADS-B er et overvåkingssystem der luftfartøy automatisk sender et 1090MHz Extended Squitter som inneholder informasjon som identifikasjon, posisjon og hastighet. Luftfartøyets posisjon bestemmes ved bruk av GNSS (Global Navigation Satellite System).

ADS-B-meldingene mottas av et nettverk med ADS-B-bakkestasjoner, behandles og sendes til Avinors ATM-system og blir presentert på flygelederes fremvisersystem.

Avinors prosjekt for å implementere Ekofisk og Balder CTA forutsetter at innehavere av lisens eller tillatelse til å utøve ervervsmessig luftfart med helikopter til innretninger innenfor de laterale begrensninger av Ekofisk og Balder CTA, samt luftfart mellom slike innretninger, er utstyrt i henhold til dokument Eurocae ED-102A eller tilsvarende RTCA DO-260B, senest når Ekofisk og Balder CTA er etablert. EU-forordning 1207/2011 vil gjelde for all allmenn lufttrafikk som opererer i samsvar med instrumentflygeregler i luftrommet fastsatt i artikkel 1 (3) i forordning (EF) nr. 551/2004 av “the European Parliament and of the Council”. EU-forordning 1207/2011setter krav om Mode S og ADS-B avionikk for luftfartøy med luftdyktighetsbevis utstedt 8. juni 2016 eller senere (nye luftfartøy), og innen 7. juni 2020 for eldre luftfartøy, dvs. med luftdyktighetsbevis utstedt før 8. juni 2016.

Frem til disse fristene for henholdsvis nye og eldre luftfartøy, er det også tillatt å bruke utstyr i henhold til RTCA DO-260A. Tillatelse til bruk av utstyr i henhold til DO-260A forutsetter at disse sender gyldig Mode A kode i henhold til aktiv flygeplan som en del av 1090MHz Extended Squitter.

4. Endring av BSL D 2-10

Oppgradering av dette regelverket vil medføre krav om at luftfartoperatørene forserer implementering av ADS-B-transpondere. Kravet gjelder for alle operatører som utøver luftfart med helikoptre til landingsplasser på norsk kontinentalsokkel samt luftfart mellom slike landingsplasser.

Reglene er på høring fram til desember, og det foreslås at kravet om ADS-B-transponder skal gjelde fra januar 2016. Helikopteroperatører som utfører flyging i områder på norsk kontinentalsokkel som ikke er dekket av ADS-B skal anvende et annet egnet system for kontinuerlig sporing av sine flyvninger.

Luftfartstilsynet vil som i dag kunne gjøre unntak fra kravene for et kortere tidsrom. Søknad om slikt unntak skal inneholde opplysninger om luftfartøyets registreringsmerke, tidsrommet for flygingen og hvilket luftrom flygingen planlegges foretatt i. 

Lufttrafikktjenesten skal også etter anmodning fra luftfartsoperatøren eller fartøysjef kunne tillate at enkeltflygninger utføres selv om kravene om ADS-B-transponder som enten tilfredsstiller standard ED-102A, DO260B eller tilsvarende, ikke er oppfylt. Dersom slik tillatelse gis må flygingen utføres i samsvar med de vilkårene som stilles av lufttrafikktjenesten.

5. Flygeinformasjons- og alarmtjeneste

ADS-B benyttes sammen med radar i flygeinformasjons- og alarmtjeneste i Ekofisk og Balder ADS-områder. ADS-B vil bli benyttet i flygeinformasjons- og alarmtjenesten for Ekofisk og Balder ADS-områder (dvs. i klasse G luftrom under CTA-ene) når Ekofisk CTA og Balder CTA er etablert.

6. Kontrollert luftrom

Det kontrollerte luftrommet (CTA) vil ha samme horisontale dimensjoner som dagens ADS-områder, og vertikalt fra 1500 ft til FL085. ADS-området (luftromsklasse G) vil fortsatt ligge under CTA fra MSL til 1500 ft.

Lufttrafikktjenesten vil bli utført av Avinor Flysikring AS ved Norway Area Control Center Sectorgroup West i Stavanger.  ADS-B-implementeringen og det operative konseptet vil basere seg på EUROCAE ED-126 ADS-B in Non-Radar Area (NRA)-rammeverket.

Avinor sitt mål er å etablere Ekofisk CTA 19. november 2015 og Balder CTA 3. mars 2016.

Luftfartstilsynet vil innføre krav om ED-102A/DO-260B eller DO-260A ADS-B-transpondere sertifisert i henhold til AMC 20-24 eller CS-ACNS for luftfartoperatører som utøver luftfart med helikoptre til landingsplasser på norsk kontinentalsokkel samt luftfart mellom slike landingsplasser.

7. Ytterligere informasjon

Dersom du har spørsmål, kan du henvende deg til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 BODØ

Henning Tennes
hrt@caa.no
+47 75 58 50 00
+47 75 58 50 05 (fax)

Avinor Flysikring AS
Postboks 150
2061 Gardermoen

Prosjektleder, Leif Arne Fjeldvik
Leif.Arne.Fjeldvig@avinor.no
+47 907 86 322

 

ENR 6.4-1 utsnitt Ekofisk og Balder CTA 2015.10.30 (2).jpg