Nytt part-66 regelverk fra 1. august 2012

Europakommisjonen har vedatt nye bestemmelser i forordning (EF) 1149/2011. Dette gjelder en oppdatering av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og produkter, deler og utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Dette medfører en del forandringer av gjeldende regelverk og er i praksis en ny utstedelse av Annex III (Part-66). Regelverket gjelder fra 1. august 2012. Av nye bestemmelser som vil få konsekvens for sertifikatinnehavere / søkere, er følgende hovedpunkter:

Grunnutdanning:

Gjennomføringstid for en komplett utdanning inklusive praksis, er maksimum10 år. Alle moduleksamen som er bestått og tilfredsstiller kravene til Part-66 får ny gyldighetsdato (10 år fra) 1.august 2012.

Typeutdanning:

Se også tabellen over krav til typerettigheter ("Table of ratings") i høyre spaltet.

  • For luftfartøy som krever “type training”, ny gruppe 1, er det fortsatt krav om Part-147 godkjent teoretisk og praktisk trening pluss OJT for første type i ny gruppe.
  • For luftfartøy som krever type examination i ny gruppe 2 og 3 er det samme krav som tidligere med tillegg av OJT for første type i ny gruppe.
  • For ny sertifikatklasse B3 kreves dokumentert erfaring

Teoretisk del: ref.Part-66 appendix III

  • Typeutdanning inklusive praksis og eventuell OJT skal gjennomføres innenfor en tidsramme på maksimum 3 år.
  • Alle tidligere typekurs godkjent i henhold til Part-147 som er gjennomført og bestått, får ny godkjenningsdato 1.august 2012.  Dvs. ytterligere 3 år for gjennomføring av den praktiske delen, for utstedelse av typerettighet.

Praktisk del: ref Part-66 appendix III

  • Praktisk trening utenforPart-147 organisasjoner er mulig, men skal gjennomføres i henhold til nye krav uten tidsbegrensning. Part-145 (verksted) organisasjoner som i dag har godkjente program i MOE for gjennomføring av praktisk del av “Type training” kan ikke lenger automatisk benytte dette, men må søke i hvert enkelt tilfelle. (direct approval).
  • OJT. (On Job Training) For første sertifikat i en ny gruppe skal søker ha gjennomført OJT i henhold til program med innhold tilpasset luftfartøy typen det søkes om. Gjennomføring skal være i regi av en godkjent Part-145 organisasjon og program for innhold og prosedyrer for gjennomføring av OJT skal være en del av organisasjonens godkjente MOE. Alt innhold av OJT programmet er tasker som skal fysisk gjennomføres av søkeren, under tilsyn av godkjent organisasjon. Det er ingen tidsbegrensning på gjennomføringen bortsett fra 3 års grense for komplett type utdanning.

Nye sertifikatgrupper

  • Det innføres nye sertifikatgrupper i forbindelse med det nye regelverket. Grupperettigheter vil være noe forandret i forhold til dagens grupper. Innehavere av Part-66 sertifikater trenger ikke umiddelbart å sende inn sertifikat for fornyelse. Forandringer vil bli foretatt fortløpende ved normal fornyelse/utvidelse. Flytyper dekket av grupperettigheter vil som i dag være avhengig av intern autorisasjon på enkelt typer, utstedt på bakgrunn av assessment i organisasjonen. Både organisasjonen og den enkelte sertifikatinnehaver er pliktig til å forvisse seg om at nødvendige kunnskaper er tilstede før rettighetsbevis/CRS utstedes.

Begrensninger

  • I forbindelse med de nye grupperettighetene vil det bli innført begrensninger på ikke dokumenterbare områder. (for eks. kompositt/trykkabin etc.). Lukking av begrensninger vil være basert på dokumenterbar erfaring (praksisdokumentasjon) eller fabrikk kurs. Begge skal dokumenteres sammen med assessment foretatt av godkjent organisasjon (Part-145) ihht. godkjente prosedyrer.

Mer informasjon

Nytt regelverk med tilhørende AMC/GM materiale kan lastes ned fra EASA sin hjemmeside:
http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php

EASA har også tilbud om en konsolidert versjon av regelverket til salgs i EU bookshop:
http://easa.europa.eu/rulemaking/technical-publications.php#part66

Mer informasjon er også tilgjengelig på regjeringens Europaportal.