Nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av besetningsmedlemmer (Regulation on Aircrew)

EU-kommisjonen har vedtatt nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av flybesetningsmedlemmer. Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer som gjennomfører forordning 1178/2011 ("Regulation on Aircrew") er nå vedtatt og trådte i kraft 7. juni 2013.

Innledende bemerkninger

Gjennom Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 216/2008 (Basisforordningen) og de underliggende “implementing rules” er det felleseuropeiske regelverket utvidet på flere områder innen sivil luftfart, herunder om sertifisering av besetningsmedlemmer. De nye regelverkene har også utvidet myndigheten til EASA (European Aviation Safety Agency) slik at den omfatter de nye områdene som er innlemmet i det felleseuropeiske regelverket. Regelverket om sertifisering av besetningsmedlemmer vil bli gjort gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

"Regulation on Aircrew" består av syv vedlegg (Annexes) som ble vedtatt i to faser, herunder gjennom forordningen 1178/2011 vedtatt av Europakommisjonen 03. november 2011 og forordningen 290/2012 vedtatt 30. mars 2012. Forordning 1178/2011 er hovedforordningen og forordning 290/2012 supplerer 1178/2011 med endringer og ytterligere tre vedlegg.

Forordningen inneholder felleseuropeiske regler for sertifisering av flybesetninger som opererer ethvert luftfartøy uavhengig om flyging foretas som et ledd i ervervsmessig virksomhet eller privat. Unntatt fra forordningens virkeområde er personell som opererer luftfartøyer som er listet opp i Basisforordning 216/2008 Anneks II, som ikke er omfattet av denne forordningens virkeområde. Dette omfatter i hovedsak mikrolette fly og helikoptre, eksperimental luftfartøyer og historiske luftfartøyer. Personell som opererer fartøyer i militær- og statsluftfart vil heller ikke omfattes av Regulation on Aircrew.

Nærmere om Regulation on Aircrew

Forordningen består av regler om;

 • Pilotsertifisering (Annex I)
 • Konvertering av nasjonale sertifikater (Annex II)
 • Sertifikater fra tredjeland (Annex III)
 • Helsemessige krav (Annex IV)
 • Kabinbesetningsmedlemmer (Annex V)
 • Krav til myndighetene (Annex VI)
 • Krav til organisasjoner (Annex VII)

EASA har videre publisert "acceptable means of compliance" (AMC) og veiledningsmateriale (GM) til Part-FCL, Part-MED, Part-ARA og Part-ORA, samt veiledningsmateriale til Part-CC. AMC materiale til Part-CC ventes publisert innen kort tid.

Annex I - Part-FCL

Part-FCL inneholder kravene i tilknytning til sertifisering av piloter. Annex I bygger på regelverksstrukturen kjent fra JAR-FCL og ICAO Annex I. Innholdet er også basert på teksten fra JAR-FCL, men det har likevel blitt mange justeringer i lys av den erfaringen man har med JAR-regelverket. Det er videre lagt til områder som ikke tidligere er beskrevet i JAR-FCL, blant annet sertifikatbestemmelser for:

 • Småfly med maksimalt fire seter (LAPL)
 • Seilfly
 • Ballong
 • Luftskip
 • VTOL (Vertical Takeoff and Landing)

I forbindelse med det nye sertifikatet LAPL, kan det nevnes at kravene til dette sertifikatet er satt lavere enn det ICAO Annex I angir som standard for PPL. Dette er også til dels vesentlig lavere enn det JAR-FCL regelverket beskriver som krav til PPL. Til gjengjeld er rettighetene man får med et LAPL noe mer begrenset enn de rettigheter som følger med et PPL sertifikat. Med hensyn til utvidelse av regelverket som nevnt ovenfor introduseres også de nye sertifikattypene SPL (Sailplane) og BPL (Balloon). Disse to er unike i den forstand at de på visse vilkår kan utvides fra å omfatte rettighet til privatflyging til også å omfatte rettigheter til ervervsmessig flyging med seilfly og ballong.

Videre er det også definert en rekke nye rettigheter i Part-FCL, herunder "Mountain Flying Rating”, “Aerobatic Rating”, “Test Flight Rating”, “Sailplane towing and banner towing rating”. Disse rettighetene er nye i JAA og EASA sammenheng, men en del medlemsland har hatt disse rettighets-typene som nasjonale rettigheter. Kravene blir nå lovfestet da man ønsker å ha harmoniserte reglene innenfor EU/EØS.

For norske flyselskaper vil det foreslåtte regelverket ikke innebære store endringer i forhold til dagens regelverk. Når det gjelder ikke-kommersielle aktører, herunder luftsportssegmentet, så vil disse omfattes av Part-FCL. Fordelen er at alle innenfor luftsporten vil få europeiske sertifikater som gjelder over hele Europa. Luftsportsaktiviteter med mikrofly er ikke en del av det nye regelverket og man må derfor ha et nasjonalt regelverk som regulerer denne aktiviteten.

Forordningens artikkel 10 beskriver de krav som ligger til grunn for å kreditere sertifikater som er oppnådd etter militær tjeneste. For at flygere som har fullført militær flygerutdanning skal få godskrevet sin utdanning opp mot sivil sertifisering, må søknad om dette sendes til den medlemsstat hvor militærtjenesten ble gjennomført. En eventuell kreditering av slike sertifikater vurderes opp mot de relevante krav som fremkommer i Annex I, og i henhold til en “credit report” som skal utarbeides av den enkelte medlemsstat. Flygetiden gjennomført i militær tjeneste vil for øvrig bli godskrevet opp mot sivil flygetid.

Det er også nye bestemmelser for kontrollanter. Blant annet kan ikke luftfartsmyndigheten avvise noen som ønsker å bli kontrollant ut fra en behovsprøving. På den andre siden skal luftfartsmyndigheten vurdere kandidatens egnethet og de som ønsker å bli kontrollant må gjennomføre et standardiseringskurs for å bli sertifisert som kontrollant. Dette kurset er mer omfattende enn det som gjelder i dag.

Annex II – Conversion of national licences

Her finnes regler for konvertering av sertifikater utstedt i henhold til nasjonalt regelverk. Konverteringskravene er i stor grad sammenfallende med kravene for konvertering som fremgår av JAR-FCL. Bestemmelsene må sammenholdes med artikkel 4 i forordningens innledende bestemmelser om eksisterende nasjonale sertifikater.

Det gjøres oppmerksomt på at innehavere av nasjonalt sertifikat som ikke får byttet dette til et JAR-FCL sertifikat innen implementeringsdatoen for nytt regelverk, ikke vil ha et gyldig sertifikat etter denne datoen. Det er imidlertid mulig å bytte et nasjonalt sertifikat til et Part-FCL sertifikat etter implementeringsdatoen, men man må påregne lengre saksbehandlingstid i en periode i forbindelse med overgangen til nytt regelverk. Det oppfordres derfor til at flest mulig bytter til JAR-FCL sertifikat så fort som mulig, da de som har et JAR-FCL sertifikat kan fortsette å fly med dette sertifikatet etter implementeringsdatoen og frem til sertifikatets utløpsdato eller utløp av overgangsperioden som er beskrevet nedenfor.

Annex III – Licences of non-EU states

Annex III inneholder bestemmelser om konvertering av sertifikater utstedt av tredjeland. Spesifikke krav i forbindelse med konverteringen fremgår av de detaljerte bestemmelsene som for øvrig må sammenholdes med artikkel 8 i forordningens innledende bestemmelser.

Annex IV – Part-MED

Part-MED inneholder bestemmelser omkring helsemessig skikkethet for flygere og kabinbesetningsmedlemmer, samt bestemmelser vedrørende flyleger og flymedisinske sentre.

De medisinske kravene for utstedelser av legeattest klasse 1 og 2 for piloter er stort sett sammenfallende med gjeldende regelverk. Utstedelse av legeattest for LAPL er for øvrig gitt en litt annen og forenklet prosedyre. Når det gjelder utstedelser av legeattester så følger det av det nye regelverket at det er flylege og flymedisinsk senter som skal utstede disse dersom vilkårene for slik utstedelse foreligger. Luftfartstilsynet vil være tilsynsmyndighet ovenfor flyleger og flymedisinske sentre, samt håndtere eventuelle klager i forbindelse med legeattester.

Part-MED gir også regler om helsekrav for kabinansatte. Ved innføringen av Regulation on Aircrew og de nye regler for kabinbesetningsmedlemmer vil det ikke bli utstedt nasjonale legeattester i henhold til bestemmelsene i BSL C 1-2 og 1-3 som etter dagens ordning. Kabinbesetningen skal imidlertid undergå medisinske vurderinger som er angitt i Part-MED subpart C, og vil ved tilfredsstillende helsetilstand få utstedt en medisinsk godkjenning (Cabin crew medical report). Slik medisinsk godkjenning vil utstedes av flylege eller flymedisinske sentre godkjent av luftfartsmyndigheten, i henhold til bestemmelsene i Part-MED. Nytt av reglene i Part-MED er også at det innføres et krav om at ballongførere og seilflygere nå skal har legeattest klasse 2 (MED.A.030 section 2).

Annex V – Part-CC

Annex V inneholder bestemmelser og kvalifikasjonskrav for kabinbesetningsmedlemmer som er involvert i kommersiell luftfart. For kabinbesetning foreligger det krav om at man er innehaver av en “Cabin crew attestasjon”. Attestasjonen skal i henhold til det nye regelverket utstedes av nasjonal myndighet eller av organisasjon som er godkjent til å gjøre dette av luftfartsmyndigheten. I Norge legger man til grunn at slik utstedelse vil kunne håndteres av flyselskap eller en CCTO (Cabin Crew Training Organisation), under forutsetning av at disse er godkjent av Luftfartstilsynet og opptrer i samsvar med det europeiske regelverket.

Attestasjonen utstedes uten begrenset gyldighetstid. For å kunne utøve de rettigheter som fremgår av utstedt attestasjon er det krav om at denne er gyldig i henhold til typetrening, re-current trening og de helsemessige krav som fremgår av Part-MED.

Ved gjennomføringen av Regulation on Aircrew vil det ikke lenger bli utstedt nye kabinsertifikater etter BSL C 5-3a. Fra dette tidspunktet vil kabinbesetningsmedlemmer få utstedt “ Cabin crew attestasjon” i henhold til Part-CC. Attestasjoner som er utstedt i henhold til gjeldende EU-OPS må videre byttes til nytt format innen 08. april 2017 (utstedelse av Part-CC attestasjon).

Annex VI – Part-ARA

Authority Requirements for Aircrew regulerer krav til de nasjonale luftfartsmyndighetenes organisering og tilsynsarbeid. Kravene er basert på retningslinjene i Joint Implementing Procedures fra Joint Aviation Authorities (JAA), som i stor grad følges av de europeiske landenes luftfartsmyndigheter.

Bestemmelsene i Part-ARA stiller blant annet krav til nasjonale luftfartsmyndigheters styringssystem, arbeidet med sertifisering og tilsyn med luftfartsoperatører, og krav til rapportering av flysikkerhetsinformasjon til EASA og andre nasjonale myndigheter. I forhold til tilsynsarbeidet innebærer bestemmelsene en overgang til et mer risikobasert tilsyn, ettersom det i bestemmelsen ARA.GEN.305 kreves at luftfartsmyndighetens tilsynsprogram skal utvikles på bakgrunn av operatørenes særtrekk og resultater av tidligere tilsyn. Det tillates også å korte ned eller forlenge inspeksjonsintervallet overfor den enkelte operatør, alt etter sikkerhetsutviklingen hos operatøren.

Annex VII – Part-ORA

Organisation Requirements for Aircrew regulerer organisatoriske og mer overordnede krav til luftfartsorganisasjoner/opplæringsorganisasjoner.

Når det gjelder varigheten på skoletillatelser så vil disse etter det nye regelverket ikke ha en utløpsdato slik vi finner i dag. Dette har sammenheng med at de enkelte organisasjoner er underlagt fortløpende tilsyn fra den nasjonale luftfartsmyndigheten. Organisasjonen blir også forpliktet til å varsle luftfartsmyndigheten dersom det forekommer endringer i organisasjonen eller den virksomhet som foretas. Overholdes ikke bestemmelsene og de krav som stilles i regelverket, så vil luftfartsmyndigheten kunne suspendere og trekke tilbake de tillatelser som er gitt selskapet.

Luftfartstilsynet oppfordrer den enkelte organisasjon til å sette seg inn i de detaljerte bestemmelsene som er relevant for den type virksomhet som utøves, slik at man unngår eventuelle avbrudd i virksomheten.

Overgangsregler og implementering i Norge

Forordningen har formelt trådt i kraft og har vært gjeldende rett i EUs medlemsland siden 08. april 2012. "Regulation on Aircrew" vil bli gjort gjeldende i Norge som forskrift etter at regelverket er tatt inn i EØS-avtalen.

"Regulation on Aircrew" inneholder også overgangsbestemmelser i de innledende bestemmelsene til forordningene som skal sikre en glidende overgang til det nye regelverket. Hovedelementene i de foreslåtte overgangsreglene er såkalt "grandfathering" og "opt-outs". "Grandfathering" innebærer at sertifikatinnehavere og organisasjoner som allerede innehar en sertifisering ikke skal måtte gå gjennom en ny sertifisering i henhold til det nye regelverket, men at gjeldende rettigheter videreføres i det nye systemet.

"Opt-outs" gir den enkelte stat mulighet til å utsette anvendelsen av de nye reglene frem til en viss frist etter ikrafttredelse i EU. Disse bestemmelsene er gitt for å sikre at de enkelte lands myndigheter blant annet kan få sørget for nødvendige administrative endringer i tiden før den faktiske gjennomføringen, samt at innføringen av de nye reglene ikke skal føre til unødig stans i eksisterende aktørers virksomhet. Overgangsreglene bør også gi den enkelte aktør god mulighet til å oppdatere sine systemer og håndbøker innen utgangen av disse overgangsperiodene. Luftfartstilsynet finner det for øvrig mest hensiktsmessig både for myndighetene og norske aktører at man benytter de fleste overgangsfristene i regelverket fullt ut.

Når det gjelder overgangsbestemmelser for de enkelte deler av Regulation on Aircrew, så legger Luftfartstilsynet til grunn at vil benytte seg fullt ut av de konkrete "opt-out"-periodene som er angitt i forordning 1178/2011 artikkel 12, pkt. 2, 4, 5 og 6. Når det gjelder konvertering av “non-JAR compliant licences”, herunder nasjonale sertifikater, så legges det opp til at man ikke skal benytte den konkrete "opt-out" perioden som er angitt, og nasjonale sertifikater må derfor konverteres før norsk ikrafttredelse.  

Videre legger Luftfartstilsynet til grunn at man vil benytte de konkrete "opt-out"-periodene i forordning 290/2012 artikkel 2, punkt 2 (b), (d), (f) og (g). Når det gjelder artikkel 2, punkt 2 (c), så legges det til grunn at man vil benytte seg av "opt-out"-perioden for non-JAR training organisation. Da det per i dag ikke eksisterer "non-JAR aero medical centres" i Norge, ser man ikke behov for å benytte "opt-out"-perioden i henhold til slike organisasjoner. Av samme grunn vil det ikke være behov for å benytte perioden nevnt i artikkel 2, punkt 2 (e).

I løpet av disse "opt-out" periodene tar man sikte på å ha en gradvis tilnærming til det nye regelverket, og vil begynne å utstede sertifikater og tillatelser i tråd med "Regulation on Aircrew". I denne overgangsperioden vil sertifikater og tillatelser i henhold til eksisterende europeisk regelverk være gyldige inntil utløpet av de konkrete "opt-out" periodene.

Luftfartstilsynet vil imidlertid presisere at de ovennevnte "opt-out"-periodene bør benyttes aktivt blant de berørte aktørene slik at man bruker tiden til å tilpasse seg de nye reglene.

Praktisk betydning

For den enkelte sertifikatinnehaver som innehar et JAR-FCL sertifikat vil man som følge av de ovennevnte overgangsregler få utstedt et European Union Flight Crew License (Part-FCL sertifikat) i løpet av “opt-out” perioden, som tilsvarer de sertifikater den enkelte hadde under JAR-FCL. Part-FCL sertifikater vil ikke ha noen utløpsdato, slik som gjeldende JAR-FCL sertifikater, men vil være gyldige så lenge man innehar gyldige rettigheter. Det gjøres for øvrig oppmerksomt på at nytt Part-FCL sertifikat må være utstedt innen 08. april 2018. Den enkelte sertifikatinnehaver må således påse at JAR-FCL sertifikater erstattes med Part-FCL sertifikater innen denne tid.

For de rettigheter som ikke er oppført i sertifikatet (nevnte "rating"), vil den enkelte bli tildelt disse rettighetene i den grad at det kan dokumenteres at rettigheten er oppnådd. Etter å ha mottatt sertifisering i henhold til Regulation on Aircrew skal hver sertifikatholder opprettholde sine rettigheter under de nye reglene.

Vi gjør videre oppmerksom på at innehavere av nasjonale sertifikater må konvertere disse innen den nye regelverket er vedtatt og trådt i kraft. Hvis det nasjonale sertifikatet ikke er byttet til et JAR-FCL sertifikat før ikrafttredelsen av det nye regelverket, kan vedkommende ikke fly før det er søkt om konvertering og det er utstedt et Part-FCL sertifikat.

Når det gjelder kabinbesetningsmedlemmer så vil det som nevnt bli utstedt “Cabin crew attestasjoner” i henhold til Part-CC når det nye regelverket er trådt i kraft. Fra dette tidspunktet vil det ikke bli utstedt nye nasjonale kabinsertifikater etter BSL C 5-3a. Cabin crew attestasjoner som er utstedt i henhold til gjeldende EU-OPS må forøvrig byttes til nytt format innen 08. april 2017 (utstedelse av Part-CC attestasjon).

For treningsorganisasjoner (FTO, TRTO) som godkjent/registrert i henhold til JAR-FCL regelverket innebærer overgangsreglene at de har anledning til å operere under gjeldende godkjenning eller registrering frem til slutten av overgangsperioden. Før utløp av overgangsperioden skal treningsorganisasjonen godkjennes etter de nye bestemmelsene.

Utdanning til seilfly, ballong og luftskip vil også bli berørt. Opplæring til sertifikat for disse kategoriene skal også gjennomføres ved en godkjent treningsorganisasjon (Approved Training Organisation - ATO). Treningsorganisasjoner for denne typen trening må være godkjent etter bestemmelsene i Regulation on Aircrew innen 8. april 2015.

Endelig gjøres det oppmerksomt på at dette nyhetsbrevet kun inneholder informasjon om de mest omfattende endringene i henhold til det eksisterende regelverk og prosedyrer. Alle interesserte og berørte parter anbefales derfor å sette seg inn i det detaljerte regelverket for å bli oppdatert på relevante endringer og for å minimere sjansen for eventuelle avbrudd i virksomhet eller tjeneste.

Referanser og vedlegg
 • Et bilde over regelverksstruktur – nytt EASA-regelverk – finner du vedlagt til høyre
 • Forordningen – Regulation on Aircrew – publisert i Official Journal, finnes som vedlegg til høyre og er for øvrig tilgjengelig på følgende sider (du vil bli sendt videre til EUR-Lex, EU-lovgivningen):
  - Forordning 1178/2011
  - Forordning 290/2012
 • AMC og GM til forordningen er tilgjengelig på denne siden.
 • Luftfartstilsynet vil publisere relevant informasjon i forbindelse med implementeringen: www.luftfartstilsynet.no
 • Relevant informasjon om EASA og den nye regelverksstrukturen finnes på EASAs nettside “ Flights Standards”.