Mer om det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA)

European Aviation Safety Agency (EASA) er EUs byrå for flysikkerhet.  Formålet med EASA er å sikre et høyt og ensartet nivå for flysikkerheten i Europa. EASA skal også bidra til like konkurransevilkår og økonomiske besparelser for luftfartstindustrien. 

1.  Hva er EASA?

European Aviation Safety Agency (EASA) ble formelt etablert i 2002 og er lokalisert i Köln i Tyskland. Byrået har totalt 32 medlemsland: De 28 EU-landene, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein. Norge ble medlem av EASA 1. juni 2005 i forbindelse med at et EU-regelverk som inneholder felles grunnleggende flysikkerhetsbestemmelser ble tatt inn i EØS-avtalen. Det samme regelverket opprettet også EASA.

Grunnleggende regelverk på EASA sitt ansvarsområde vedtas av Europarlamentet og Ministerrådet, mens teknisk gjennomføringsregelverk vedtas av Europakommisjonen etter at EASA har utarbeidet forslag.

2.  Hvilke områder av flysikkerheten har EASA ansvar for?

EASA har gradvis fått utvidet sitt ansvarsområde slik at det omfatter stadig flere av de ulike områdene for flysikkerhet.  Fra opprettelsen av EASA omfattet ansvarsområdet felles flysikkerhetskrav og miljøkrav til luftfartøy, deler og utstyr til luftfartøy og vedlikehold av slike produkter.

I 2008 ble ansvarsområdet utvidet til å omfatte krav til flyoperasjoner, sertifisering av flybesetninger og krav til operatører fra land utenfor EU som utfører flyging innenfor EU/EØS-området.

I desember 2009 ble ansvarsområdet ytterligere utvidet til å omfatte de sikkerhetsmessige aspekter ved styring og kontroll av flytrafikken og flynavigasjonstjenesten. Ansvaret ble samtidig også utvidet til å gjelde utforming, drift og vedlikehold av lufthavner og utstyr på lufthavner.

Når det tekniske gjennomføringsregelverket på de forskjellige områdene er på plass om noen år, vil EASA få et totalansvar for flysikkerheten i Europa. 

3.  Hva gjør EASA?

EASA har flere ulike typer arbeidsoppgaver. En viktig oppgave er å bistå Kommisjonen ved å utarbeide utkast til gjennomføringsregelverk på de forskjellige områdene for flysikkerhet som hører inn under EASAs ansvarsområde. Gjennomføringsregelverket utvikles i nært samarbeid med berørte parter, slik som industrien, bransjeorganisasjoner, fagforeninger og nasjonale myndigheter.  En del av arbeidet med å utvikle nytt regelverk foregår i EASA-arbeidsgrupper hvor Luftfartstilsynet deltar jevnlig.

I tillegg skal EASA overvåke gjennomføring og overholdelse av regelverket. Dette innebærer blant annet at de skal foreta inspeksjoner i medlemslandene for å sikre at regelverket implementeres, praktiseres og håndheves likt i alle medlemsland. 

EASA har også fått en begrenset adgang til å utstede godkjennelser. EASA skal for eksempel utstede alle godkjennelser til aktører fra land utenfor EU. Når det gjelder godkjenning av organisasjoner involvert i konstruksjon av luftfartøy skal EASA også utstede godkjennelser til organisasjoner lokalisert i EU. Det samme gjelder for organisasjoner som er involvert i produksjon av luftfartøy dersom medlemsstatene ber EASA om det. For øvrig er det en hovedregel at nasjonale luftfartsmyndigheter selv utsteder godkjennelser. EASA har også overtatt kompetansen for typesertifisering av luftfartøy og komponenter fra medlemslandene. 

EASA foretar dessuten sikkerhetsanalyser og forskning og har bygget seg opp betydelig kompetanse på dette området der de i samarbeid med nasjonale myndigheter kartlegger europeiske flysikkerhetstrender for å videreutvikle regelverket for flysikkerhet. De administrerer også databasen SAFA (Safety Assessments of Foreign Aircraft). Nasjonale luftfartsmyndigheter har egne SAFA-grupper som foretar uanmeldte kontroller av fly fra tredjeland som lander på flyplasser i EU/EØS-området. Resultatet av kontrollene blir lagt inn i en felles database og er viktige bidrag i arbeidet med å oppdatere EUs liste over flyselskaper fra land utenfor EU som ikke tillates å operere innenfor EU. På denne måten søker man å holde useriøse flyselskaper ute av markedet. 

4. Norsk representasjon i EASAs styrende organer

Luftfartstilsynet har i det daglige hovedansvaret for Norges deltakelse i EASA. Luftfartsdirektør Lars Kobberstad er Norges representant i EASAs styre.  

For mer informasjon om flysikkerhetsbyrået, se EASAs nettsider.