Felleseuropeisk regelverk om luftfartsoperasjoner (EASA-OPS)

EU vedtok i 2012 forordning 965/2012 som inneholder nye regler om luftfartsoperasjoner. Denne forordningen, som også kalles «EASA OPS» gjennomføres i norsk rett med ikrafttredelse 28.oktober 2014.

Nytt operativt regelverk

Det nye regelverket er en følge av at EASA, med grunnlag i forordning 216/2008, har fått utvidet sitt myndighetsområde til å omfatte luftfartsoperasjoner.

EASA-OPS vil regulere luftfartsoperasjoner med ethvert luftfartøy, enten det er snakk om fly, helikopter, seilfly eller ballong, og vil gjelde uansett om fartøyet opereres privat eller kommersielt. Dette gjelder likevel ikke operasjoner med fartøyer listet opp i anneks II til forordning 216/2008 (annex II fartøyer), som fortsatt skal reguleres nasjonalt.

EASA-OPS erstatter dagens nasjonale regelverk på dette området. Statene kan ikke opprettholde nasjonale særregler innenfor virkeområdet til EASA-OPS.

Nærmere om forordning 965/2012 (EASA-OPS)
EASA-OPS er inndelt 8 vedlegg annekser, som inneholder de detaljerte reglene for hvert område. På grunn av overgangsregler, trer reglene for de ulike områdene i kraft til ulike tidspunkt som vist under. Overgangsreglene finnes i EASA OPS, artikkel 10 og den norske gjennomføringsforskriften BSL D 1-1, § 7.

Forordning
956/2012
om luftfarts-operasjoner
(EASA-OPS)

Vedlegg I (Definitions)
Vedlegg II (Part-ARO)Vedlegg III (Part-ORO)
Vedlegg IV (Part-CAT)
Vedlegg V (Part-SPA)
Vedlegg VII (Part-NCO)

Ervervsmessig lufttransport (CAT) og ikke-ervervsmessig flyging med ikke-komplekse luftfartøy (NCO)

Gjelder i Norge:
28. oktober 2014

 

Vedlegg VI (Part-NCC)

Ikke-ervervsmessig flyging med komplekse luftfartøyer (NCC)

Gjelder i Norge:
25. august 2016

 

Vedlegg VIII (Part-SPO), kapittel E til vedlegg VII (Part-NCO), og CAT seilfly og ballong

Spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO) og ervervsmessig lufttransport med seilfly og ballong

Gjelder i Norge:
1.januar 2016

 

Kapittel FTL til vedlegg III (Part-ORO)

Flyge- og hviletidsbestemmelser for besetningsmedlemmer innen ervervsmessig lufttransport (CAT) med fly

Gjelder i Norge:
18. februar 2016

Reglene i forordning 965/2012 (EASA-OPS) suppleres med AMC- og GM-materiale som utgis av EASA. AMC (acceptable means of compliance) inneholder kravene som anses tilstrekkelig for å oppfylle reglene i forordningen. Dette gir også mulighet for de som omfattes av reglene å søke Luftfartstilsynet om alternativ AMC (altMOC) etter bestemmelsen i  ORO.GEN.120.

Vedlegg I inneholder definisjoner av begreper som brukes i regelverket.

Vedlegg II, Part-ARO (Authority Requirements Operations) regulerer krav til de nasjonale luftfartsmyndighetenes organisering og tilsynsarbeid.

Vedlegg III, Part-ORO (Organisation Requirements Operations) regulerer organisatoriske og mer overordnede krav til ervervsmessige operatører og ikke-ervervsmessige operatører av komplekse luftfartøyer. Part-ORO viderefører i hovedsak regler fra EU-OPS og JAR-OPS 3, men introduserer også en del nye krav. Den mest sentrale endringen er krav til at luftfartsselskaper skal ha et management system inkludert system for å systematisk analysere sikkerhetsrisiko (SMS). Reglene medfører også at luftfartsselskapers AOC skal ha løpende gyldighet forutsatt at operatøren overholder kravene i regelverket.

18. februar 2016 trer også nye felleseuropeiske flyge- og hviletidsregler i kraft. I første omgang vil disse reglene gjelde innen ervervsmessig lufttransport (CAT) med fly. Frem til regelverket trer i kraft skal dagens felleseuropeiske bestemmelser i EU-OPS subpart Q gjelde sammen med nasjonale bestemmelser. Tilsvarende flyge- og hviletidsregler vil på sikt bli utarbeidet for andre deler av sivil luftfart (CAT helikopter, SPO og NCC).

Vedlegg IV, Part-CAT (Commercial Air Transport) inneholder de spesifikke bestemmelsene for utførelsen av ervervsmessig lufttransport med fly, helikopter, seilfly og ballong. Bestemmelsene viderefører i stor grad regler fra  EU-OPS og JAR-OPS 3. Den vesentligste endringen er at bestemmelsene nå er samlet i ett sett felleseuropeiske regler, og at reglene er supplert med bestemmelser for ervervsmessige operasjoner med seilfly og ballong.

Vedlegg V, Part-SPA (Specific Approvals) inneholder kravene for de typer operasjoner som krever en særlig godkjenning. Dette er for eksempel lavsiktoperasjoner (LVO), transport av farlig gods, ambulanseflyging med helikopter (HEMS), med mer. Part-SPA viderefører i stor grad de tilsvarende bestemmelsene i EU-OPS og JAR-OPS 3. Reglene gjelder imidlertid også for ikke-ervervsmessige operasjoner. Utstedelse av godkjenninger etter Part-SPA skal foretas av Luftfartstilsynet.

EASA er i gang med å utarbeide kravene til en særlig godkjenning (SPA) for offshore helikopter operasjoner. Frem til dette regelverket blir vedtatt vil statene kunne anvende nasjonale særkrav for denne typen operasjoner.

Vedlegg VI, Part-NCC og annex VII Part-NCO inneholder reglene om luftfartsoperasjoner for ikke-ervervsmessig flyging. Regelverket differensierer mellom ikke-ervervsmessig flyging med komplekse motordrevne fly og helikoptre (Part-NCC), og ikke-ervervsmessig flyging med seilfly, ballong, samt motordrevne fly og helikoptre som ikke anses som komplekse (Part-NCO). Reglene i Part-NCC tilsvarer i stor grad reglene for ervervsmessig lufttransport (Part-CAT). Begrunnelsen for det er at slike luftfartøyer erfaringsmessig ofte opereres under de samme forhold og i de samme deler av luftrommet som kommersiell tung luftfart, og dermed bør ha regler som ivaretar sikkerheten tilsvarende. Part-NCC operatører vil bli underlagt et løpende tilsyn fra Luftfartstilsynet.

Vedlegg VIII, Part-SPO inneholder reglene for spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO). Dette er operasjoner hvor luftfartøyet benyttes til andre formål enn transport av gods og personell. SPO operasjoner vil hovedsakelig være flyging som karakteriseres som “aerial work” eks. foto- og overvåkingsflyging, sling-load operasjoner, linjeinspeksjon etc., men også fallskjermdropp-flyginger og oppvisningsflyginger omfattes. En ikke uttømmende opplisting finnes i bestemmelsen SPO.GEN.005. Reglene i Part SPO vil gjelde både for ervervsmessige og ikke-ervervsmessige operasjoner med komplekse luftfartøyer (NCC). De tilsvarende reglene for privatflyging (NCO), er tatt inn i Part-NCO, kapittel (subpart) E. SPO-operasjoner skal skje i henhold til standard operasjons-prosedyrer. Luftfartstilsynet skal føre løpende tilsyn med SPO-operatører.

Referanser