EUs avtaler med tredjeland om flysikkerhet

EUs avtaler om flysikkerhet med land utenfor EU og EASA-området er tilgjengelige på nett.

EUs avtaler med tredjeland (utenfor EU/EASA-området) om flysikkerhet, de såkalte BASA-avtalene, er tilgjengelige på EASAs hjemmesider

EASA har også inngått en rekke avtaler på myndighetsnivå med tredjeland

Siden EØS-avtalen ikke omfatter tredjelandssamarbeid blir EUs BASA-avtaler med tredjeland ikke direkte gjeldende for Norge.

Canada: Det er inngått en working arrangement som knytter Norge til EUs BASA-avtale med Canada.

USA: Gjeldende avtaleverk er en Bilateral avtale Norge-USA fra 1957 og en bilateral avtale mellom de to land fra 2001. Det pågår et arbeid med å vurdere å knytte Norge til EUs flysikkerhetsavtale med USA.