Det Europeiske Flysikkerhetsbyrået - EASA

EU sitt mål med European Aviation Safety Agency (EASA) er å sikre et høyt og ensartet nivå på flysikkerheten i Europa. EASA skal også bidra til like konkurransevilkår og økonomiske besparelser for luftfartstindustrien.

Felleseuropeisk regelverk om luftfartsoperasjoner (EASA-OPS)

EU vedtok i 2012 forordning 965/2012 som inneholder nye regler om luftfartsoperasjoner. Denne forordningen, som også kalles «EASA OPS» gjennomføres i norsk rett med ikrafttredelse 28.oktober 2014.

Felleseuropeiske flyge- og hviletidsbestemmelser (FTL)

EU vedtok den 29. januar 2014 nye felles europeiske flyge- og hviletidsregler for besetningsmedlemmer i sivil lufttransport (CAT) med fly. Reglene tas inn forordning 965/2012 (EASA OPS), Part-ORO, subpart FTL. Reglene er gjennomført i norsk rett og vil tre i kraft 18. februar 2016. Frem til regelverket trer i kraft skal dagens felleseuropeiske bestemmelser i EU-OPS subpart Q gjelde sammen med nasjonale bestemmelser.

Nytt part-66 regelverk fra 1. august 2012

Europakommisjonen har vedatt nye bestemmelser i forordning (EF) 1149/2011. Dette gjelder en oppdatering av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og produkter, deler og utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Mot harmonisert regelverk for ubemannede luftfartøy

JARUS er en ekspertgruppe med representanter fra nasjonale luftfartstilsyn og EASA som arbeider med krav til sertifisering og integrering av ubemannede luftfartøy i forhold til øvrig bruk av luftrom. - Håpet er å ha på plass et harmonisert regelverk i Europa innen 2016, sier Ron van de Leijgraaf fra det nederlandske luftfartstilsynet, som leder JARUS arbeidet.

Nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av besetningsmedlemmer (Regulation on Aircrew)

EU-kommisjonen har vedtatt nytt felleseuropeisk regelverk om sertifisering av flybesetningsmedlemmer. Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer som gjennomfører forordning 1178/2011 ("Regulation on Aircrew") er nå vedtatt og trådte i kraft 7. juni 2013.

Single European Sky

EUs lovgivning, som handler om ”Det felles europeiske luftrom”, ble gjeldende i Norge i 2007. Bakgrunnen for samarbeid om et felleseuropeisk regelverk på dette saksfeltet, er utfordringene knyttet til økt trafikk i europeisk luftrom. Utgangspunktet for initiativet er å legge til rette for et europeisk luftrom som har økt kapasitet og er mindre oppstykket. Det er også et mål at lufttrafikkstyringen skal bli mer kostnadseffektiv.

EUs avtaler med tredjeland om flysikkerhet

EUs avtaler om flysikkerhet med land utenfor EU og EASA-området er tilgjengelige på nett.

Fra europeisk til norsk rett

Norge er ikke medlem av EU. Basisforordningen og de tilhørende Implementing Rules må derfor gjøres om til norsk lov før de kan anvendes i Norge.

EØS-notater

EØS-notatene redegjør for utkastene til nytt regelverk, og fremhever de forholdene norske myndigheter anser som spesielt viktige.