Regelverk for norsk sivil luftfart

Luftfartstilsynet forvalter og utvikler regelverk for norsk sivil luftfart. Regelverkssidene gir deg oversikt over gjeldende regelverk.

Bestemmelser for sivil luftfart (BSL) er en samlet oversikt over forskriftene delt inn etter tema. En stadig større del av de norske forskriftene gjennomfører EU-regelverk, mens enkelte av forskriftene gir særnorske bestemmelser.

Både særnorske bestemmelser og det felleseuropeiske regelverket bygger i stor grad på anbefalinger gitt av ICAO. Det felleseuropeiske regelverket utarbeides av EUs byrå for flysikkerhet (EASA) og EU-Kommisjonen. Se mer om utviklingen av internasjonalt regelverk på vår samleside for europeisk regelverk og på samlesiden for internasjonalt regelverk og ICAO sine anbefalinger.

BSL A 1-0 - Forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område

BSL A 1-1 - Forskrift om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter

BSL A 1-2 - Gebyrforskriften

BSL A 1-3 - Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

BSL A 1-4 - Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-5 - Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-6 - Forskrift om charter- og taxiflyging fra og til norsk område

BSL A 1-7 - Forskrift om luftfart på Svalbard

BSL A 1-8- Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy

BSL A 1-9 - Forskrift om bruk av system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten

BSL A 1-10 - Forskrift om bruk av system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen flysikringstjenesten

BSL A 2-1 - Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 3-1 - Forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften)

BSL A 4-1 - Forskrift om inspeksjoner på bakken av luftfartøy

BSL A 5-1 - Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

BSL A 5-2 - Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

BSL A 5-3 - Forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften)

BSL A 5-4 - Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret

BSL A 6-1 - Forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område

BSL A 6-2 - Forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise

BSL A 6-3 - Forskrift om gjennomføring og håndheving av ECAA-avtalen (European Common Aviation Area) av 9. juni 2006

BSL A 7-1 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

BSL D 1-1a - Gjennomføring av EU-OPS i Norge - Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

BSL D 1-1 - Forskrift om luftfartsoperasjoner

BSL D 1-2 - Forskrift om bruk av flyplasser

BSL D 1-4 - Forskrift om ytelseskrav og driftsbegrensninger for fly

BSL D 1-5 - Forskrift om standardmasse og balanse til bruk ved planlegging av flyging

BSL D 1-6 - Forskrift om befordring av passasjerer i luftfartøy

BSL D 1-7 - Forskrift om transport av gods i luftfartøy

BSL D 1-8 - Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard

BSL D 1-9 - Forskrift om førstehjelpsutstyr i luftfartøy

BSL D 1-10 - Forskrift om tanking av luftfartøy

BSL D 1-11 - Forskrift om værminima for fly

BSL D 1-12 - Forskrift om flygeregistrator og taleregistrator

BSL D 1-14 - Forskrift om medføring og bruk av radionavigasjonsutstyr og SSR-transponder i luftfartøy

BSL D 1-16 - Forskrift om vibrasjonsovervåkningssystemer for helikopter

BSL D 2-1 - Driftsforskrifter for ervervsmessig luftfart med fly

BSL D 2-2 - Driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 2-4 Forskrift om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer

BSL D 2-6 - Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy med komponenter eller systemer ute av funksjon (Minimum Equipment List - MEL)

BSL D 2-8 - Forskrift om organisasjonsplan og flygesjef i luftfartsforetak

BSL D 2-10 - Forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel

BSL D 3-1 - Driftsforskrift for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging)

BSL D 3-2 - Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 4-1 - Forskrift om krav til seilflygere

BSL D 4-2- Forskrift om sivil fallskjermhopping

BSL D 4-3 - Forskrift om flygeoppvisning

BSL D 4-4 - Forskrift om slepeflyging

BSL D 4-5 - Forskrift om krav til ballongførere

BSL D 4-6 - Forskrift om motorseilfly

BSL D 4-7 - Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

BSL D 4-8 - Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy

BSL D 5-1 - Forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs

BSL D 5-2 - Forskrift om brann og havarisikkerhet

BSL D 5-5 - Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap for helikopter

BSL D 5-6 - Forskrift om fotoflyging m.m.

BSL D 6-1 Forskrift om sertifisering av flygere og krav til flygetreningsorganisasjoner for fly og helikopter (JAR-FCL-forskriften)

BSL D 6-2 Forskrift om godkjenning av simulatorer for fly og helikopter

BSL G 1-1 - Forskrift om etablering av Det felles europeisk luftrom

BSL G 1-2 - Forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring

BSL G 1-2a - Forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan

BSL G 2-1 - Forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste

BSL G 2-2 - Forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester
• Veiledning til forskrift BSL G 2-2

BSL G 2-5 - Forskrift om medisinske krav for AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør

BSL G 2-6 - Forskrift om pliktmessig avhold fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel (...)

BSL G 2-7 - Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 482/2008 om opprettelse av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare for ytere av flysikringstjenester, og om endring i forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester

BSL G 3-1 - Forskrift om trafikkflytstyring

BSL G 4-1 - Forskrift om luftromsorganisering

BSL G 4-2 - Forskrift om fleksibel bruk av luftrommet
• Avtale om fleksibel bruk av lufrommet

BSL G 5-1 - Forskrift om radiotelefoniprosedyrer

BSL G 6-1 - Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste
• Veiledning BSL G 6-1 § 3, opplæringsprogram FNT personell

BSL G 6-2 - Forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy

BSL G 7-1 - Forskrift om flyværtjeneste

BSL G 8-1 - Forskrift om lufttrafikkledelse
• Veiledning til BSL G 8-1

BSL G 9-1 - Forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner
• Veiledning til BSL G 9-1
• Validation of RNP AR APCH procedures - Guideline

BSL G 10 - 1 - Forskrift om avgift på flysikringstjenester

 

Bestemmelser for militær luftfart (BML)

Her finner du Bestemmelser for militær luftfart (BML), sist reviderte utgave som gjelder fra 1. juni 2017. Regelverket inneholder særregler for Forsvarets luftfartøy.

Du kan involvere deg i utviklingen av regelverk i norsk luftfart

Det meste av sikkerhetsregelverket for norsk luftfart er basert på EUs regelverk på området. Norske luftfartsmyndigheter har begrensede ressurser. For å oppnå optimal utnyttelse av ressursene arbeider Luftfartstilsynet for at vi tidlig identifiserer regelverksprosjekter av betydning for norske interesser.

Luftfartstilsynets reaksjonspolicy

Luftfartstilsynets reaksjonspolicy gir føringer for hvordan vi behandler brudd på luftfartslovgivningen.

EASA Easy Access Rules

EASA publiserer på enkelte områder konsoliderte regelverk som gir oversikt over forordninger (IR) og veiledningsmateriale (AMC og GM).

Luftfartsloven

 

Gebyrforskriften