Luftfartstilsynets serviceerklæring

Luftfartstilsynets serviceerklæring forteller deg hva du har krav på fra etaten. Her finner du blant annet kontaktinformasjon og opplysninger om de rettighetene og pliktene du har når du kommuniserer med Luftfartstilsynet.

Serviceerklæringen er delt opp i en generell del, som gjelder de vanligste sakene. I tillegg har vi egne og spesifikke erklæringer for utvalgte tjenester som Luftfartstilsynet tilbyr. Disse finner du i margen til høyre.

I forbindelse med større reguleringer av regelverk og andre ordninger, så kan saksbehandlingen ta lenger tid enn det som er nevnt i serviceerklæringer. Dette gjelder også dersom du sender inn en søknad til Luftfartstilsynet og den ikke er komplett. Men dersom saksbehandlingstiden blir lenger, så skal du få beskjed om dette.

Luftfartstilsynet er en åpen og tilgjengelig etat. Du har selvsagt mulig til å få innsyn i din egen sak, men også i andre saker som behandles av oss. Hvilke saker du kan få innsyn i reguleres av Offentleglova.

Luftfartstilsynets sentralbord og resepsjonstjeneste er ofte ditt første møte med Luftfartstilsynet. De skal gi deg den informasjon eller rettledning som er nødvendig for deg.

Har du synspunkter på den servicen du får – eller ikke får – så send oss gjerne en e-post. Vi vil bruke dine synspunkter for å bli enda bedre.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Telefon75 58 50 00
Telefaks75 58 50 05
E-post  postmottak@caa.no

Når du ringer til oss, vil du bli satt over til en saksbehandler eller andre som kan hjelpe deg. Dersom du ikke oppnår kontakt med rett person, så kan du legge igjen en beskjed slik at saksbehandleren kan ringe deg tilbake.

Direkte telefonnummer til saksbehandlere i Luftfartstilsynet er oppgitt i all kommunikasjon du mottar fra oss. Kjenner du navnet på din saksbehandler når du ringer vårt sentralbord, så er det i tillegg lett å sette deg raskt til rette vedkommende.

Generelt om saksbehandlingstid ved søknader

Saksbehandlingstiden regnes fra den tiden vi har mottatt komplett søknad med dokumentasjon og til du har mottatt avgjørelsen. Kortest saksbehandlingstid oppnår du ved å forsikre deg om at søknaden er korrekt utfylt og at all etterspurt dokumentasjon er lagt ved. Dersom det likevel er mangler ved søknaden, så skal du få beskjed så raskt som mulig. Dersom det er store mangler ved søknaden, så returnerer vi hele saken til deg.

Søknadene behandles som hovedregel i den rekkefølgen de kommer inn.

Generelt om klager på avgjørelser

Dersom du er uenig i et vedtak, så kan du klage. Informasjon om hvordan du skal gå frem vil du finne i brevet med vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes innen tre uker etter at du har mottatt melding om vedtaket. Luftfartstilsynet kan i enkelte tilfeller være behjelpelig med å få satt opp en skriftlig klage.

Vi kan oppheve eller endre vedtaket dersom vi finner klagen begrunnet. Da vil du få melding om dette. Hvis vi opprettholder det opprinnelige vedtaket, sendes klagen videre til den aktuelle klageinstansen, som for Luftfartstilsynets vedtak vanligvis er Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynets standpunkt i klagesaken skal være meddelt klager innen en måned fra mottak av klagen. I menyen til høyre finner du informasjon om hvordan du klager på et vedtak.

Unntak er medisinske saker og tinglysningssaker, hvor henholdsvis Helseklage og Justisdepartementet er klageorgan.

Med visse unntak har du rett til å se alle dokumentene i saken. Unntakene følger av forvaltningsloven.

Generelt om åpningstider

Luftfartstilsynets åpningstider er:

15. september – 14. mai        08.00 – 15.45
15. mai – 14. september        08.00 – 15.00

__________________________________________________________________________________________________________

Luftfartstilsynets kjernevirksomhet

__________________________________________________________________________________________________________

Adgangskontroll

Alle som skal drive med luftfartsaktiviteter, må som regel gå gjennom det vi kaller en adgangskontroll. Kort fortalt er dette en kontroll av dokumentasjon på at aktøren tilfredsstiller de kravene som ligger i regelverket, enten du er pilot eller skal starte flyselskap.

Dersom dokumentasjonen godkjennes, så blir det gjennomført en fysisk kontroll. En endelig godkjenning vil ikke bli gitt dersom ikke alle kravene som stilles er oppfylt eller om det foreligger andre typer avvik.

Saksbehandlingstiden vil variere med hvilken type adgangskontroll som skal gjennomføres. Også kompleksiteten vil kunne avgjøre hvor lang tid det tar å behandle saken. I enkelte tilfeller er saksbehandlingstiden satt i regelverket.

Dersom saksbehandlingstiden ikke er lovregulert, vil søkeren få en tilbakemelding med informasjon om når saken kan forventes være ferdig behandlet dersom saksbehandlingstiden er mer enn 1 måned.

Bakgrunnssjekk

Dersom du skal arbeide på en lufthavn eller om bord i et fly, så skal det gjennomføres en bakgrunnssjekk. Dersom søknaden er komplett og fullstendig utfylt, så er saksbehandlingstiden normalt 15 virkedager.

I perioder med mange søknader eller i tilfeller der søknaden ikke er komplett, kan behandlingstiden bli lengre. For saker som fører til avslag er saksbehandlingstiden tre uker.

__________________________________________________________________________________________________________

Virksomhetstilsyn

En av de viktigste virkemidlene for å se til at aktørene oppfyller kravene i det gjeldende regelverket. Et tilsyn omfatter en rekke aktiviteter som samlet gir oss et godt grunnlag for å kunne vurdere om aktørene ivaretar sitt ansvar for å drive forsvarlig.

Vår tilsynsvirksomhet skal komme i tillegg til den oppfølging av egen virksomhet som aktørene selv gjennomfører. Tilsynet er ikke en erstatning for dette.

Luftfartstilsynet har to hovedkategorier av tilsyn:

  • Planlagte tilsyn i henhold til en årlig tilsynsplan
  • Ekstraordinære tilsyn

På securityområdet gjennomføres det uanmeldte inspeksjoner, tester, revisjoner og observasjoner som kan pågå over flere dager.

Tilsynsplaner

Luftfartstilsynet utarbeider hvert år tilsynsplaner for de ulike fagområdene vi har ansvaret for. De fleste tilsynsobjektene skal ha en fullstendig gjennomgang i løpet av 24 måneder. Dersom spesielle forhold tilsier det, vil tilsynsfrekvensen kunne økes.

Varselbrev

Senest seks uker før et tilsyn skal enheten motta et varselbrev som gir en utfyllende beskrivelse av det kommende tilsynet.

Securityinspeksjoner og -tester varsles naturlig nok ikke på forhånd. De vil derfor ikke fremkomme i tilsynsplanene som det kan gis innsyn i for offentligheten.

Gjennomføring

Tilsynene skal gjennomføres mest mulig effektivt, og med minst mulig forstyrrelse av driften hos tilsynsobjektet.

Resultatene fra tilsynet skal legges frem for tilsynsobjektet så raskt som mulig og skal gi et riktig bilde av tilstanden på tidspunktet for tilsynet.

Rapport om gjennomført tilsyn

Innen  tre uker etter gjennomført tilsyn skal det foreligge en midlertidig tilsynsapport .

Endelig tilsynsrapport skal foreligge senest åtte uker etter at tilsynet er avsluttet.

__________________________________________________________________________________________________________

Regelverksutvikling

Regelverk som gjelder luftfart, utvikles i dag som hovedregel gjennom en regelverksprosess i EU og er som regel initiert av det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA. Regelverksprosessen i EU og EØS er omfattende og detaljert, og er etter Luftfartstilsynets oppfatning en garanti for relevans og kvalitet.

Grovt forenklet vil europeisk regelverk etter at det er vedtatt i EU som følge av EØS-talen bli tatt inn i norsk lovverk før det er gyldig også i Norge.

Nasjonalt regelverk blir i dag kun utviklet i den grad et område ikke dekkes av EU/EØS-regler. Eksempler på dette er SAR (Search and Rescue), UAS (Unmanned Aerial Systems) under 150 kg og for Annex II-fly.

Du kan lese mer om regelverksutviklingsarbeidet på våre nettsider.

__________________________________________________________________________________________________________

Informasjon og kommunikasjon

Luftfartstilsynet skal ha et åpent og proaktivt forhold til media, aktørene i luftfarten og samfunnet for øvrig. Dette er vi blant annet gjennom å arrangere konferanser, seminarer, møter og gjennom skriftlig og muntlig kommunikasjon. All vår informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet skjer etter vår overordnede målsetning om å være en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart.

Luftfartstilsynet har en egen serviceerklæring for henvendelser fra media. Her finner du informasjon om hvordan du skal gå frem og hvor lang tid du kan regne med det tar før du får svar på din henvendelse.

Luftfartsaktørene plikter å rapportere informasjon om blant annet luftfartsulykker og -hendelser. I tillegg til å følge opp de enkelte sakene som blir rapportert, lager Luftfartstilsynet statistikker til eget og andres bruk.

Slik statistikk presenteres jevnlig på Luftfartskonferansen og mange av de øvrige møteplassene med luftfartsaktørene.

Luftfartstilsynets nettsider vil du finne en del statistikk for flysikkerhet. Disse statistikkene blir jevnlig oppdatert.

Luftfartstilsynet har en separat serviceerklæring for informasjon om luftfartsulykker og -hendelser.  Der framgår det mer om hvilken flysikkerhetsinformasjon du kan få. Vår målsetning er at alle skal få slik informasjon levert senest to uker etter sin henvendelse.