Instruks for Luftfartstilsynet

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2009.

1 Organisering

Luftfartstilsynet er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet.

2 Formål

Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med norsk luftfart. Tilsynet skal være en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart i tråd med overordnede målsetninger for regjeringens samferdselspolitikk.

3 Avgrensning

Luftfartstilsynets virksomhet omfatter ikke ansvarsområder som hører inn under andre offentlige organer, herunder politiet, Arbeidstilsynet, Post- og teletilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

Luftfartstilsynet skal i nødvendig utstrekning samarbeide med andre virksomheter der dette kan gi en gevinst ut fra effektiv ressursbruk og brukervennlighet.

4 Arbeidsoppgaver

Luftfartstilsynet skal blant annet:
 • se til at aktørene i sivil luftfart oppfyller gjeldende regelverk,
 • ha oppmerksomhet rettet mot de sikkerhetsmessige utfordringene knyttet til utviklingen i rammevilkårene for luftfarten, og hvilke konsekvenser disse vil få for tilsynsarbeidet,
 • delta aktivt i internasjonale fora med særlig betydning for norsk luftfart,
 • sørge for at regelverket ut fra formålet er oppdatert, oversiktlig og fullstendig,
 • drive aktivt informasjonsarbeid overfor aktørene i luftfarten og samfunnet ellers,
 • i kraft av sin fagkompetanse yte god service som sakkyndig innenfor luftfart,
 • ha aktivt samarbeid og dialog med Forsvaret for å sikre en best mulig koordinering mellom sivil og militær luftfart,
 • gi råd til Samferdselsdepartementet, på eget initiativ og på forespørsel, i saker vedrørende luftfartsvirksomhet,
 • føre Norges Luftfartøyregister (NLR),
 • forberede klagesaker for Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet (NLR) og Helsedirektoratet (medisinske vedtak) og
 • følge opp sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon for transport.

Luftfartstilsynet skal rapportere til Samferdselsdepartementet i løpet av året og i en egen årsrapport om virksomhetens aktiviteter og resultater.

Virksomheten skal utøves innenfor gjeldende lover og regler.

De saker som behandles, skal behandles i samsvar med god forvaltningsskikk og de regler som gjelder for saksbehandlingen i offentlig sektor.

5 Daglig ledelse

Den daglige ledelse av Luftfartstilsynet utøves av luftfartsdirektøren. Luftfartsdirektøren beskikkes av Kongen etter innstilling fra samferdselsministeren.

Luftfartsdirektøren skal:

 • orientere Samferdselsdepartementet om viktige saker som berører Luftfartstilsynets ansvarsområde,
 • sørge for god kvalitet på de sakene som legges fram for Samferdselsdepartementet,
 • fatte avgjørelse i alle saker som ikke kreves forelagt overordnet myndighet,
 • sørge for at Luftfartstilsynet drives effektivt i samsvar med gjeldende lover og regler og i henhold til de krav som fastsettes i styringsdialogen,
 • sørge for at det fins dokumenterbare systemer for intern kontroll og risikostyring og at det gjennomføres evalueringer om egen effektivitet, måloppnåelse og resultater.
Luftfartsdirektøren kan på avgrensede områder delegere sin myndighet til andre ansatte i Luftfartstilsynet og gi nærmere instruks om utførelsen av den delegerte myndighet generelt eller for den enkelte sak.

6 Myndighet til å fastsette instruks

Samferdselsdepartementet har myndighet til å fastsette ny instruks eller foreta endringer i instruksen.

7 Ikrafttreden

Denne instruksen trer i kraft 12. juni 2009.

Fra samme tidspunkt oppheves instruks for Luftfartstilsynet av 10. desember 1999.