Kort om Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i all norsk sivil luftfart.

Vårt kontor er i Bodø og Luftfartstilsynet har 190 ansatte med høy kompetanse på alle fagfelt innenfor luftfart. Vi er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet.

Luftfartstilsynet har ansvaret for å innføre og tilpasse nasjonalt og internasjonalt regelverk. I tillegg lager vi forskrifter for norsk luftfart. I løpet av de årene Luftfartstilsynet har eksistert har regelverket for sivil luftfart gått fra å være nasjonalt til å i stadig større grad bli styrt av EU. At Norge og flere land i Europa nå følger et EU-regelverk gjør at vi på mange områder har de samme reglene i hele Europa.

Vi fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende lover, regler og forskrifter. For å sikre at dette skjer fører vi tilsyn med blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre.

Lufttfartstilsynet utsteder også sertifikater til personer og luftfartsnæringer, som flyselskaper, verksteder, piloter og kabinpersonell.

Sammen med Samferdselsdepartementet deltar Luftfartstilsynet i internasjonale organisasjoner for å hevde norske interesser. To av disse organisasjonene er europeiske EASA ( European Aviation Safety Agency) og FNs organisasjon for sivil luftfart - ICAO (International Civil Aviation Organization).

Lars Kobberstad er luftfartsdirektør.

Hva gjør Luftfartstilsynet?

Adgangskontroll, virksomhetstilsyn, regelverksutvikling og informasjonsvirksomhet er Luftfartstilsynets kjerneoppgaver. Men hva betyr det?

Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med norsk luftfart. Tilsynet skal også være en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart i tråd med overordnede målsetninger for regjeringens samferdselspolitikk. Her kan du lese mer om våre kjerneoppgaver.

Adgangskontroll

Luftfartstilsynet gjennomfører ulike former for kontroll før et tilsynsobjekt blir godkjent og et rettighetsdokument utstedt. De vanligste formene for adgangskontroll er dokumentgransking, testing og inspeksjoner. Adgangskontroll skjer i forhold til organisasjoner, luftfartøy, materiell og personer som enten er ansatt eller søker ansettelse i sivil luftfart. Adgangskontroll initieres av søknader fra aktører i luftfarten eller krav til regelmessig fornying av eksisterende rettigheter.

Virksomhetstilsyn

I hovedsak utgjør dette planlagte inspeksjoner av ulike grupper tilsynsobjekter. Grunnlaget for virksomhetstilsynet er nasjonale og internasjonale krav for flysikkerhet, og Luftfartstilsynet har på bakgrunn av dette definert en policy for hvor ofte inspeksjoner skal gjennomføres for de ulike gruppene av tilsynsobjekter.

Regelverksutvikling

Hovedandelen av regelverksutviklingen skjer i internasjonale samarbeidsfora som Luftfartstilsynet aktivt deltar i. Regelverket bestemmer hvilke krav som må stilles for å oppnå et høyest mulig sikkerhetsnivå. I Norge blir det nasjonale regelverket løpende oppdatert etter hvert som internasjonale regler innføres som norske.

Informasjon

Et viktig ledd i det forebyggende flysikkerhetsarbeidet er å informere brukerne. Sikkerhetstenkningen utvikles kontinuerlig og dette skal formidles på en effektiv måte. Eksempler på informasjonstiltak er kunngjøringer, statistikk over ulykker og hendelser, konferanser, pressemeldinger og annet informasjonsmateriale. Nettsidene er i dag den viktigste informasjonskanalen, men vi vurderer kontinuerlig også andre måter å informere på. I tillegg arrangerer vi selv flere større konferanser, der Luftfartskonferansen i Bodø i dag er en av Nord- Europas største årlige luftfartsarrangementer. Ansatte i Luftfartstilsynet deltar også ofte på andre konferanser, arrangementer og tilstelninger for å informere om vår virksomhet.

Postjournal - eInnsyn

Luftfartstilsynet benytter seg av eInnsyn, som gir deg avanserte muligheter til å søke i innkommende og utgående post. Via eInnsyn kan du også bestille dokumenter du er interessert i. eInnsyn har erstattet Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Tildelingsbrev til Luftfartstilsynet for 2018

I Samferdselsdepartementets tildelingsbrevet trekkes opp målene for virksomheten, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav i 2018.

Årsrapporter fra Luftfartstilsynet

Oversikt over årsrapporter fra etableringen av Luftfartstilsynet 1. januar 2000 og fram til i dag.

Luftfartstilsynets serviceerklæring

Luftfartstilsynets serviceerklæring forteller deg hva du har krav på fra etaten. Her finner du blant annet kontaktinformasjon og opplysninger om de rettighetene og pliktene du har når du kommuniserer med Luftfartstilsynet.

Instruks for Luftfartstilsynet

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2009.