Det er lov å gjøre feil

- Rapporteringen er til for å lære, ikke straffe de som gjør feil. Bare på denne måten kan vi bedre arbeidet med flysikkerheten. Det sier avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet, Karin Myklebust, om rapporteringssystemet i luftfarten.

I de siste årene har rapporteringen til Luftfartstilsynet blitt stadig mer systematisk. 

- Luftfartstilsynet mottar rundt 6000 rapporter om ulykker og hendelser hvert år, sier Myklebust. Vi bruker informasjonen til å følge opp mange viktige flysikkerhetsområder, som for eksempel rullebaneinntrengning og uregjerlige passasjerer. Vi bruker også informasjonen i forbindelse med planlegging og gjennomføring av tilsyn.

Informasjonen som Luftfartstilsynet får i rapportene er taushetsbelagt.

- Det er med på å sikre en høyest mulig rapporteringsgrad. Men beskyttelsesreglene strekker seg ut over Luftfartstilsynets taushetsplikt. De omfatter også forbud mot sanksjoner fra arbeidsgivers side. Rapporteringen kan heller ikke brukes som bevismateriale i en straffesak. Sammenlignet med andre sektorer er rapporteringssystemet i luftfarten derfor unikt, fortsetter Myklebust.  Vi straffer ikke de som gjør feil, men lærer av feilene.

Rapporteringen er likevel ikke like god innenfor alle delene av luftfarten.

- Innenfor enkelte mindre flyselskap, enkelte verkstedorganisasjoner og ved noen flyplasser er ikke rapporteringen god nok. Det samme gjelder innenfor allmenflysegmentet, selv om det også fins mange eksempler på god rapportering her.  Det er luftfartshendelsene og ikke ulykkene som i for liten grad rapporteres inn til oss. Men det det at vi ikke får rapportert inn alle hendelsene, gjør at vi ikke får oversikt over alle problemområdene. Oversikt er viktig for å kunne forebygge ulykker.

Årsakene til underrapporteringen er flere, for eksempel at enkelte ikke vet at de skal rapportere til Luftfartstilsynet eller forstår hvor viktig dette er.

- En annen årsak kan være at de ikke vet hvordan de skal gå fram for å få rapportert til Luftfartstilsynet. Det enkleste er å bruke skjemaet i Altinn, men det er også mulig å fylle ut skjemaet for hånd og sende det til oss. Skjemaet ligger på internettsidene til Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport. Skal vi få best mulig oversikt over flysikkerheten er vi avhengig av at alle partene i luftfarten rapporterer til oss.

Alle luftfartsulykker og -hendelser skal rapporteres til Luftfartstilsynet. Med luftfartshendelse menes et driftsavbrudd, en feil eller en annen uregelmessig omstendighet, som har eller kan ha påvirket flysikkerheten. Rapporteringsplikten er personlig og skal skje innen 72 timer etter at ulykken eller hendelsen har funnet sted. Hendelser og ulykker med norske fly i utlandet skal også rapporteres til Luftfartstilsynet.