LUFTFARTSHINDER

Oppstilling og bruk av kraner

foto:colourbox.com

Bestemmelser for sivil luftfart (BSL) er forskrifter som pålegger ansvar og meldeplikt til Statens kartverk, for den som eier og/eller stiller opp utstyr som kan defineres som luftfartshindre. Som luftfartshinder defineres enhver bygning, konstruksjon eller anlegg med høyde på 15 meter eller mer over bakken eller vannet utenfor tettbygde strøk, og 30 meter eller høyere i tettbygde strøk. Med denne definisjonen menes også kraner av ulike konstruksjoner, herunder også mobilkraner.

Retningslinjer for oppstilling og bruk av kraner med høyde som defineres som luftfartshinder.

Fra 1. september 2014 ble de tidligere forskriftene BSL E 2-1 og BSL E 2-2, slått sammen til forskrift 2014-07-15 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1. Den nye forskriften gir endrede krav til rapportering og merking.

I den nye BSL E 2-1, er definisjonen på midlertidige luftfartshindre, et luftfartshinder som er oppstilt i opptil 4 uker. Disse er ikke rapporteringspliktige til Statens kartverk/NRL, men skal merkes med lys dersom de oppstilt i mørke, og har en høyde over 15 m eller 30 m i tettbygd strøk .

Til lysmerking kreves lavintensitets hinderlys type B (32 candela, rødt, fast lys) når hinderet står oppe i mørke.

For luftfartshindre som allerede er merket med kun 10 candela rødt hinderlys, krever forskriften at hindereier skifter ut lysene til 32 candela rødt hinderlys (lavintensitets hinderlys type B) innen 15. oktober 2019. Lysene skal da også avgi infrarødt lys slik at lysene blir synlige for piloter som flyr med nattbriller (Night Vision Googles).

Ved innmeldte hinder som er 40 meter eller høyere er Statens kartverk pliktig til straks underrette Luftfartstilsynet om dette, da denne høyde er mer kritisk enn den generelle høyden for meldeplikt.

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1, krever at luftfartshindre med en høyde på 60 meter eller mer, som hovedregel skal merkes. Forskriftens §8, §15 og §16 stiller krav til merking av punkthinder.

For oppstilling og bruk av kraner, vil følgende retningslinjer kunne være med å trygge fly og helikopter trafikk.

Rapportering

 1. Alle permanente luftfartshindre (les, oppstilling av kraner lengre enn 4 uker), skal senest 30 dager før oppstilling rapporteres til Statens kartverk ved NRL (Nasjonalt register over luftfartshindre). Link til innrapporteringsskjema finnes på Kartverkets og Luftfartstilsynets hjemmesider og nederst i dette dokumentet.
 2. Rapporteringsplikten gjelder også når et luftfartshinder skal endres, flyttes eller rives. Dette for at den elektroniske kartdatabasen hos Statens kartverk alltid skal gjenspeile den faktiske hindersituasjonen i landet. Det er svært viktig at Statens kartverk /NRL informeres når kranen er demontert, slik at hinderdatabasen blir oppdatert.
 3. Oppstilling av kraner for tidsrom kortere enn fire uker er definert som midlertidige luftfartshindre og er ikke rapporteringspliktige til Statens kartverk.
 4. Ved bruk av kraner innenfor en radius på 5 km fra en flyplass, bør flyplassen varsles. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med tårnet på flyplassen. Vær også spesielt oppmerksom ved bruk av kran i nærheten av helikopterplasser ved sykehus og lignende. Plassens eier, for eksempel sykehuset, vil da være kontaktsted for varsling

Merking

 1. Dagslys:
  All bruk av kraner, permanent montert eller midlertidige skal ved høyde 60 meter eller mer, synlighets merkes i dagslys.
  De skal ha eller være merket med godt synlig farge på toppen og ytterpunkter.
  Kranenes ofte brukte gulfarge kan oppfattes som synlig farge og vil kunne være tilstrekkelig som fargemerking.
  Mobilkraner bør ha spesielt godt synlig farge på bomspiss.
  (Forskrift BSL E 2-1, beskriver noen farger som normalt ikke regnes som godt synlige.)
 2. I mørke:
  Alle kraner, som er oppstilt i mørke, i en høyde over 15 m (30 m i tettbygd strøk), skal være merket med forskriftsmessige hinderlys (se innledningen). Hinderlys monteres på topp og ytterpunkter.
  Unntak, dersom kranen er rapportereringspliktig til Statens Kartverk og ikke stilles opp før 30 dagers fristen for rapportering, kreves lysmerking når høyden er 60 meter eller høyere.
  Luftfartstilsynet kan allikevel kreve merking på kraner som er lavere, dersom det er kjent helikoptertrafikk og/eller flyplass i nærheten.
  Midlertidige hinder (kraner) skal merkes i mørke, selv om de ikke er rapporteringspliktige til Statens kartverk,.
 3. Mobilkraner bør ha montert permanent hinderlys i bomspissen, da de ofte forlates med bommen hevet. Dette skal brukes når den står oppstilt i mørke med bomspissen i en høyde over 15 m.
 4. Tårnkraner bør ha 3 hinderlys, på kongetopp, utliggerspiss og enden av bakbro.

Kraner som er i bruk nær og ikke høyt over eksisterende bygg eller konstruksjoner kan utelate merking, men dette må avklares med Luftfartstilsynet

Referanser:

Luftfartstilsynet,
8001 Bodø
Tlf.: 75 58 50 00
Kontaktperson:
Flyplass- og flysikringsseksjonen ved flyplassinspektør Helene Agersborg-Hansen, hah@caa.no Tlf: 982 61 687.

Forskrifter:
Forskrift 2014-07-15 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre (BSL E 2-1)

Melding og registrering:
Nasjonalt register over luftfartshindre.

Statens kartverk,
3507 Hønefoss
Tlf.: 08700
Kontaktpersoner: Andreas Woxholtt og Tom Pettersen

Informasjon:
kartverket.no
Nasjonalt register over luftfartshindre

Elektronisk meldeskjema