Luftfartstilsynets flysikkerhetsstatistikk

Norsk luftfart har høy sikkerhet for passasjertransporten både på rutefly og for offshore flyging til og fra installasjonene på norsk sokkel.

Gjennom bransjens pålagte innrapportering av ulykker og hendelser kan vi presentere ulykkesrater for norske luftfartøy innenfor ulike typer flyging. Sammen med ulykkeskategorier (typer ulykker) representerer de oppnådd flysikkerhetsnivå som kan følges årlig og over lengre tidsperioder. God rapportering også for hendelser med lav alvorlighet gir utvikling og bidrag innafor en rekke avgrensede områder. Noen er direkte forløpere til ulykkeskategorier eller de representerer kjente årsaker og feil som kunne ha ledet fram til en ulykke. Disse sikkerhetsindikatorene har et langt større omfang, og gir oss muligheten til å følge utvikling og bidrag innafor mange typer trusler og avvik i et kortere tidsperspektiv. Vi har valgt å publisere utvikling og sortering innafor noen indikatorer uten at vi identifiserer rapportør og hvilke personer og organisasjoner som har bidratt til hendelsene.

Nasjonal database for ulykker og hendelser

I forlengelse av rapportering av ulykker og hendelser fra de forskjellige personellgruppene i norsk luftfart driver Luftfartstilsynet en nasjonal database. Alle rapportene blir vurdert med tanke på klassifisering, kategorisering og rapportert informasjon. I tillegg legges det koder på alle sakene som gir grunnlag for sortering og seinere statistisk gjenbruk.

Det er lov å gjøre feil

- Rapporteringen er til for å lære, ikke straffe de som gjør feil. Bare på denne måten kan vi bedre arbeidet med flysikkerheten. Det sier avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet, Karin Myklebust, om rapporteringssystemet i luftfarten.

Oppstilling og bruk av kraner

Bestemmelser for sivil luftfart (BSL) er forskrifter som pålegger ansvar og meldeplikt til Statens kartverk, for den som eier og/eller stiller opp utstyr som kan defineres som luftfartshindre. Som luftfartshinder defineres enhver bygning, konstruksjon eller anlegg med høyde på 15 meter eller mer over bakken eller vannet utenfor tettbygde strøk, og 30 meter eller høyere i tettbygde strøk. Med denne definisjonen menes også kraner av ulike konstruksjoner, herunder også mobilkraner.

Statens havarikommisjon for transport (SHT)

Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker.

Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre

Flysikkerhetsforumet skal arbeide for en vesentlig forbedring av flysikkerheten med innlandshelikoptre, med nullvisjon som mål for ulykker.

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) skal være en pådriver i forhold til ansvarlige myndigheter og aktører.