Seksjon for Flyplass og flysikring

Flyplass og flysikringsseksjonen ledes av seksjonssjef Svein Johan Pedersen. Flyplass behandler saker knyttet til flyplass, helikopterplasser og sjøflyplasser i tillegg til luftfartshindre. Flysikring behandler saker knyttet til lufttrafikk, flyvær, kunngjøring, og flynavigasjons-tjenester.

Avtale om fleksibel bruk av luftrommet

Revidert versjon av FUA-avtalen (versjon 4.0) trådte i kraft 12. november 2015.

Nytt regelverk for flyplassområdet

12. februar 2014 vedtok EU-kommisjonen nytt regelverk for flyplassområdet. - Vi regner med at norsk forskrift er på plass i løpet av høsten 2014, sier juridisk rådgiver Joakim Aakre Kristoffersen i Luftfartstilsynet.

PBN – norsk implementering

Luftfartstilsynet ønsker å informere lufthavneiere, operatører og andre brukere av norsk luftrom om PBN generelt og pågående arbeid med implementeringsplan for Norge spesielt.

Oppdatert ytelsesplan for referanseperiode 2 (RP2)

Nå foreligger oppdatert utkast til ytelsesplan for RP2. I den nasjonale konsultasjon som skal gjennomføres i Luftfartstilsynets lokaler den 19. mars 2014 er det særlig ytelsesmålene som fastsettes på nasjonalt nivå som vil være tema.

Oppdatert status for OCAS-varslingsanlegg

Luftfartstilsynet ønsker ved årets begynnelse å oppdatere luftfarten på status med hensyn til varslingssystemet OCAS.

Må møte knapphet på flyplasskapasitet

Dersom vi får den forventede vekst i flytrafikken de nærmest tiår vil kapasiteten ved flere lufthavner i Europa bli sprengt. EU-kommisjonen lanserte derfor i desember 2011 en “lufthavnpakke” for å møte noen av de utfordringer europeisk luftfart her står overfor.   

Forskrift om sertifisering av flygeledere

Forskrift om sertifisering av flygeledere av 2. juli 2013 nr. 851 gjennomfører forordning (EU) nr. 805/2011 i norsk rett. Dette er det sentrale gjennomføringsregelverket for sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere i Norge og Europa, samt sertifisering av organisasjoner som tilbyr flygelederutdanning.

Gjennomføring av EU kommisjonsforordninger

Luftfartstilsynet planlegger å gjennomføre to EU kommisjonsforordninger. Kommisjonsforordningene gjelder myndighetskrav for tilsyn innenfor lufttrafikkstyring og flynavigasjon (1034/2011) og felles krav til yting av flysikringstjenester (1035/2011).

Luftromsavtale på plass

23. desember trådte NEFAB-avtalen i kraft. For luftfartsmyndighetene i Norge, Finland, Estland og Latvia innebærer avtalen et nært samarbeid innenfor området som luftromsblokken NEFAB omfatter. Det vil igjen bety bedre effektivitet i luftrommet og bedre tjenesteleveranser, både innenfor lufttrafikktjenesten og i forhold til tekniske systemer.

Ny ytelsesplan for flysikringstjenester

Samferdselsdepartementet har fastsatt en ytelsesplan for flysikringstjenester i Norge for perioden 2012 – 2014, i samsvar med målsettingene for landene ellers i Europa. Planen innebærer at leverandører av flysikringstjenester forplikter seg til å bedre sin produktivitet etter en fastsatt plan og beskriver også krav til kapasitet, sikkerhet og miljø.

Fokus

Sikkerhetsinformasjon fra Flyplass- og Flysikringsavdelingen i Luftfartstilsynet.

 
Fokus Nr. 1 - 2015
Fokus Nr. 2 - 2014
Fokus Nr. 1 - 2014
Fokus Nr. 3 - 2013
Fokus Nr. 2 - 2013
Fokus Nr. 1 - 2013
Fokus Nr. 2 - 2012
Fokus Nr. 1 - 2012

Kontaktpersoner

Seksjonssjef
Svein Johan Pedersen
 

Telefon 906 16 990
E-post: sjp@caa.no

PostadressePostboks 243,
8001 BODØ
BesøksadresseSjøgata 45-47,
8006 BODØ