Endring i regler om utdanning og opplæring av sikkerhetspersonell

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets veiledning for utdanning og opplæring av sikkerhetspersonell (kapittel 11) har frem til nå vært basert på gammelt regelverk (EU) 2320/2002. Denne rettsakten ble erstattet av forordning (EF) nr. 300/2008, forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning 2010/774/EU i 2011.

Forordning (EU) nr. 185/2010 er endret og erstattes av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. Det samme gjelder for beslutning 2010/774/EU som erstattes av gjennomføringsbeslutning C(2015)8005.  Disse endringene trådte i kraft i mars 2016 og er inntatt i denne veiledningen.

Tidligere krav i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) § 5 om godkjenning av utdanningsorganisasjoner har blitt tatt bort, i tillegg til § 6. Paragraf 7 om godkjenning av sikkerhetspersonell har også blitt endret. Se lovdata.no for mer informasjon.

Endringene beskrives nedenfor (listen er ikke uttømmende). Utfyllende informasjon finnes på Securityportalen. Portalen er kun tilgjengelig for ansvars- og nøkkelpersoner i organisasjoner som omfattes av securityregelverket.


One size fits all- prinsippet:

Norsk praksis har vært at personell som utførte arbeidsoppgaver som krevde opplæring beskrevet i kap 11.2.3.1 tom 11.2.3.5 måtte gjennomføre opplæring for alle kapitlene (one size fits all-prinsippet).

Enkelte arbeidsoppgaver i kapittel 11 er underlagt lov om vaktvirksomhet. Dette medførte at alle arbeidsoppgaver som ble berørt av kap 11.2.3.1 – 5 bare kunne utføres av vektere, selv om arbeidsoppgaven ikke krevde det.

Luftfartstilsynet minner om at enkelte av arbeidsoppgavene krever godkjenning som vekter. Dette er et forhold som reguleres av politimyndigheten og ligger utenfor Luftfartstilsynets tilsynsoppgaver, men er likefullt tilsynsobjektets ansvar.

Luftfartstilsynets (LT) endring på dette området skaper større fleksibilitet hos aktørene, ved at enkelte av arbeidsoppgavene som tidligere ble utført av vektere nå kan utføres av andre med relevant opplæring.

Når det ikke lengre er krav til one size fits all vil de nye opplæringskravene bli mer spisset mot de arbeidsoppgavene som den ansatte skal utføre. For eksempel, dersom en ansatt kun skal jobbe med gjennomsøking av frakt, trenger vedkommende kun opplæring i henhold til 11.2.3.2.


Utdanningsorganisasjoner:

Gammelt regelverk krevde at de som skulle gjennomføre opplæring av sikkerhetskontrollører (kap. 11.2.3.1 tom 11.2.3.5) måtte ha en egen opplæringsorganisasjon med sikkerhetsprogram.

Kravet til en opplæringsorganisasjon bortfaller, og det vil være den enkelte instruktør som står som ansvarlig for kurs som skal gjennomføres.


Instruktører:

Endringene medfører at det blir to typer instruktører.

Sertifiserte instruktører: Instruktører som skal stå ansvarlig for opplæring iht kap 11.2.3.1 – 5, 11.2.4 (unntatt opplæring iht 11.2.4 for personer som kun skal være supervisor for kap. 11.2.3.6 - 10) og 11.2.5 sertifiseres av Luftfartstilsynet etter søknad (se søknadsskjema NF-1118 04/2016). Instruktørene sertifiseres for det enkelte kapittel.

Godkjente instruktører: Instruktører som skal undervise i kapittel 11.2.2, 11.2.3.6 -10, 11.2.4 (gjeldende for de som kun skal være supervisor for kapitlene 11.2.3.6-10), 11.2.6 og 11.2.7 godkjennes av det enkelte tilsynsobjekt etter kravene i kap 11.5.1 1. ledd.

NB: Dersom du ønsker å bli sertifisert som instruktør av Luftfartstilsynet må du sende inn søknadsskjema og legge ved nødvendig dokumentasjon.


Kurs:

Luftfartstilsynet har tidligere stått som arrangør av en rekke kurs. Dette blir nå endret, og Luftfartstilsynet vil kun arrangere kurs i spesielle tilfeller.

Det vil være den enkelte instruktør som står ansvarlig for at kurset er iht. kravene i kap. 11. Alle kurs skal meldes inn til Luftfartstilsynet, for oversikt. Liste over oppmeldte kurs vil være tilgjengelig i Securityportalen.

Veiledningen til kap. 11 inneholder en spesifisering av kompetansekravene, og denne spesifiseringen skal danne grunnlaget for det enkelte kurs. Det vil være opp til aktørene i markedet å utarbeide og arrangere kurs, og Luftfartstilsynet vil føre tilsyn med instruktører som arrangerer kurs. Luftfartstilsynet vil ikke lenger godkjenne kurs.

Luftfartstilsynet vil ikke stille krav til timeantall eller skriftlig eksamen, men ha et større fokus på kompetansen den enkelte kursdeltaker skal ha etter gjennomført kurs. Modellen kan sammenlignes med kjøreopplæring, der timeantallet er varierende utfra hvor mye kunnskap kursdeltakeren har på forhånd, og man til slutt avlegger en eksamen for å dokumentere sitt kunnskapsnivå.  

Det overlates til instruktøren å velge metode for sikring av at kursdeltaker har oppnådd den kompetansen som kreves etter regelverket.

 

Sertifisering av sikkerhetskontrollører vil ikke lenger gjennomføres av Luftfartstilsynet men erstattes av en godkjenning gitt av instruktøren. Når instruktør har forsikret seg om at kursdeltaker har oppnådd påkrevd kompetanse skal instruktøren utstede et kursbevis. Kursbeviset vil være dokumentasjon på at kursdeltaker har påkrevd kompetanse. Dette gjelder for alle typer kurs som blir gjennomført.

 

Når den enkelte kursdeltaker har bestått kurset og startet i en jobb hos et tilsynsobjekt (lufthavnoperatør, fraktleverandør eller kjent avsender m.m.), er det tilsynsobjektet som har ansvaret for at den ansatte til enhver tid har påkrevd kompetanse og godkjent bakgrunnssjekk.

Luftfartstilsynet minner om kravene til bakgrunnssjekk eller kontroll før ansettelse før det gis opplæring som innebærer adgang til opplysninger som ikke er offentlige, jf. forordningens punkt 11.1.5. Personer som skal delta på kurs må også være i en ansettelsesprosess slik at de kun mottar informasjon under opplæringen som er nødvendig for det arbeidet de skal utføre etter kurset.

Rutine for søknad som instruktør relatert til forordning (EU) 2015/1998 kapittel 11

  1. Fyll ut søknadsskjema og legg ved nødvendig dokumentasjon
  2. Send søknad og dokumentasjon til Luftfartstilsynet: securitytraining@caa.no
  3. Søknaden blir behandlet av Luftfartstilsynet innen 15 virkedager
  4. Gebyr blir ettersendt ved sertifisering
  5. Liste over sertifiserte instruktører publiseres på Luftfartstilsynets hjemmesider

Rutine for innsending av kurs som skal godkjennes av Luftfartstilsynet relatert til forordning (EU) 2015/1998 kapittel 11

  1. Alle kurs avholdt av sertifiserte instruktører skal det sendes inn informasjon om til Luftfartstilsynet. Denne skal inneholde hvem som er instruktør, tema for kurs, adresse for der kurset avholdes. Informasjonen skal sendes inn 1 måned i forveien
  2. Luftfartstilsynet publiserer alle kurs som instruktør ønsker, på sine hjemmesider.

Opplæring foretatt i annet EU-land:

Dokumentert opplæring iht. kravene i kap. 11 foretatt i annet EU/EØS-land vil anerkjennes på lik linje som opplæring foretatt i Norge. Kravet om bestått norsk bakgrunnssjekk gjelder også for denne kategorien personell.


Kontakt:

Dersom det skulle være spørsmål i tilknytning til denne veiledningen kontakt Luftfartstilsynet ved:

Unni B. Nilssen på tlf. 982 61 784
Stig Morten Aune på tlf. 908 60 248
Stine Mari Sørensen på tlf. 982 61 864

eller send e-post til securitytraining@caa.no.