Performance Based Navigation (PBN) – norsk implementering

colourbox.com

Luftfartstilsynet ønsker å informere lufthavneiere, operatører og andre brukere av norsk luftrom om PBN generelt, og om PBN implementeringsplan for Norge spesielt.

Bakgrunn

Kontinuerlig vekst i internasjonal luftfart bidrar til økende krav til luftrom kapasitet, forsterker behovet for effektiv utnyttelse av tilgjengelig luftrom og økt sikkerhet. Med økende drivstoff kostnader og større fokus på flystøy og miljø, kommer behov for ny navigasjonsteknologi, nye operasjonsprosedyrer og global standardisering.

ICAO er initiativtaker til global harmonisering og standardisering av PBN. ICAO Resolusjon A36-23 (senere oppdatert til A 37-11), henstilte alle ICAO medlemsland å implementere PBN etter retningslinjer beskrevet i ICAO PBN Manual (Doc 9613). ICAO henstilte alle medlemsstater å utarbeide en nasjonal PBN implementeringsplan for instrumentprosedyrer basert på områdenavigasjon (RNAV/RNP) i alle flyge-faser, inkludert satellittbaserte instrumentinnflygingsprosedyrer med vertikal-informasjon (APV) til alle instrumentrullebaneender.

Forskrift om luftromsorganisering, BSL G 4-1 § 7a setter krav til innføring av APV prosedyrer til norske flyplasser innen utgangen av 2016. På grunn av enkelte forsinkelser vil samtlige flyplasser der dette er mulig, ha slike prosedyrer på plass i løpet av 2017.

EASA utarbeider europeisk forskrift (Implementing Rule) for PBN som vil tre i kraft fra januar 2020 gjeldende for alle operatører i europeisk luftrom.

PBN implementering i Norge

Luftfartstilsynet har en Nasjonal PBN Prosjektgruppe. Prosjekteier er seksjonssjef for flyplass og flysikring Svein Pedersen.

Prosjektgruppa ledes av flysikringsinspektør Arne Lindberg fra Luftfartstilsynet.

I desember 2009 ble arbeidet med nasjonal PBN implementeringsplan (versjon1) sluttført. Planen trådde i kraft januar 2010, og oppdateres i takt med revisjon av ICAO PBN Manual (Doc 9613), ICAO EUR ANP (Doc 7754), regelverk utviklingen i EASA og ønsker/behov fra brukerne.  

En arbeidsgruppe med representanter fra Luftfartstilsynet og Avinor har stått for oppdatering og revisjon av PBN implementeringsplanen. Deltakere i arbeidsgruppa har vært fagpersoner fra Avinor og Luftfartstilsynet som dekker fagområdene luftromsplanlegging, lufthavner, Pans-Ops, GPS teknologi, ATC og operative prosedyrer. Arbeidsgruppa har gjennomført workshop med operatører og søker å holde nær kontakt med brukerne.

Alle aktører i norsk luftfart oppfordres fortsatt til å komme med innspill og forslag til arbeidsgruppa.

Kontaktpersoner:

Arne Lindberg. Luftfartstilsynet (arne.lindberg@caa.no)

Hans Petter Kristoffersen, Avinor (Hans.Petter.Kristoffersen@avinor.no)